Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Obwieszczenie czasu pracy

własnych doświadczeń Streszczenie   według:jedrekp    
ª
 

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE SYSTEMÓW I ROZKŁADÓW CZASU PRACY
ORAZ OKRESU ROZLICZENIOWEGO

Definicje

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Ilekroć w przepisach działu jest mowa o:


1) pracy zmianowej – należy przez to rozumieć wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni,


2) pracownikach zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy - należy przez to rozumieć pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych księgowych.


Do celów rozliczania czasu pracy pracownika:

1) przez dobę – należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

2) przez tydzień – należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.

Czas pracy w jednostce oreganizacyjnej Sklep Spożywczo – Przemysłowy Teresa Mazur nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym jednego miesiąca.

1. Na podstawie art. 150. § 1 Kodeksu Pracy2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz., 94 ze zmianami z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432 oraz Nr 144, poz. 855, z późniejszymi zmianami Nr 149, poz. 887; Nr 232, poz. 1378 z późniejszymi zmianami).


Ustalam

że w jednostce organizacyjnej Sklep Spożywczo – Przemysłowy Teresa Mazur obowiązują następujące systemy czasu pracy w systemie dwuzmianowym:

Stanowisko sprzedawcy: system czasu pracy podstawowy

2. Pracownicy zatrudnieni na następujących stanowiskach wykonują pracę w godzinach:

Stanowisko sprzedawca: cały wymiar godzin czasu pracy I zmiana – godziny pracy 700-15.00

Stanowisko sprzedawca: cały wymiar godzin czasu pracy II zmiana – godziny pracy700-1500

3. Okres rozliczeniowy w stosunku sprzedawcy: jednomiesięczny

……………………………………………

(pieczęć i podpis pracodawcy

lub osoby działającej w jego imieniu)


/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent: ""; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"TimesNew Roman";} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Tabela - Siatka"; border:solid windowtext 1.0pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";}
Opublikowano dnia: 23 grudnia, 2012   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.