Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Społeczne>Psychologia>Oligofrenopedagogika-przedmiot,cele,zadania.

Oligofrenopedagogika-przedmi ot,cele,zadania.

Praca naukowa Streszczenie   według:Ewcia81    
ª
 
Oligofrenopedagogika jest pedagogiką upośledzonych umysłowo, służy im jako jeden z działów pedagogiki specjalnej. Dla jednostek o obniżonej sprawności umysłowej ustala taki metodyczny tok działalności wychowującej, aby osiągały wszechstronny rozwój, do szczytu swoich indywidualnych możliwości  i aby równocześnie zdobywały umiejętności w zakresie adaptacji społecznej. Tak więc przedmiotem oligofrenopedagogiki są wychowankowie odchyleni od normy w stopniu zróżnicowanym, ale mający jedyną wspólną cechę: obniżoną sprawność intelektualną.
     Oligofrenopedagogika, w poszukiwaniu najodpowiedniejszych metod oddziaływania pedagogicznego, korzysta ze współpracy z różnymi dziedzinami wiedzy o człowieku np. neurologią, psychopatologią, psychologia kliniczną, psychiatrią dzieci i młodzieży. One to pozwalają na ustalanie diagnozy o stopniu rozwoju umysłowego jednostek odchylonych od normy, udzielają opieki medycznej i środków pomocy w wypadkach, które tego wymagają. Również sprzymierza się z naukami społecznymi, np. z patosocjologią dla wyjaśnienia tych zaburzeń w rozwoju wychowanków, jakie w toku rewalidacji mogą zyskać oparcie w opiece społecznej, jeśli ich dalsze losy nie potoczą się dla nich najprościej w środowisku rodzinnym.
Osoby z upośledzeniem umysłowym mogą wnieść do lokalnych wspólnot otwartość, życzliwość, gorące odczuwanie przynależności wiele innych pozytywnych cech, które są tak ważne dla współczesnego zmaterializowanego świata.
    Tymczasem stanowią oni grupę obywateli, znajdujących się w szczególnie trudniej sytuacji, nie tylko z racji swojego upośledzenia- ale i ze względu na niedoskonałe prawo i dyskryminację w życiu codziennym. Wielu z nich jest narażonych na nadużycia, zaniedbania i poniżające traktowanie. Tysiące ludzi z upośledzeniem umysłowym nadal żyje w uwłaczających warunkach i jest pozbawionych rehabilitacji i nauczania. Wielu jest całkowicie odizolowanych od normalnego życia, z niewielkimi bądź żadnymi szansami na powrót do społeczeństwa. Nawet życie w rodzinie nie gwarantuje niekiedy poszanowania pełni ich ludzkich praw.
     Do celów oligofrenopedagogiki należy zaliczyć:
-wykrywanie i ustalanie ogólnych prawidłowości w rozwoju psychofizycznym i społecznym osób upośledzonych umysłowo
-określenie celów i zadań pracy rewalidacyjnej w zależności od stopnia upośledzenia umysłowego
-ukierunkowanie pracy rewalidacyjnej w zakresie doboru treści, form, środków dydaktyczno-wychowawczych.
    W  statucie publicznej szkoły specjalnej cele oligofrenopedagogiki znalazły swój wyraz jako dążenie ku osiąganiu szczególności przygotowania do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie za pomocą specjalnych metod oraz przygotowanie do wykonywania zawodu.
     Oligofrenopedagogika działa własnymi metodami dla osiągnięcia pożądanych wyników rewalidacji. Nie zaniedbuje działalności terapeutycznej w powiazaniu z metodami leczniczymi w odniesieniu do schorzeń fizycznych i psychicznych jednostek upośledzonych umysłowo.
     Zespołowe poszukiwanie metod rewalidacyjnych, naprawczych prowadzi do takiej organizacji pracy z poszczególnymi jednostkami, jakie są dla nich najodpowiedniejsze dla stymulacji ich ogólnego rozwoju psychofizycznego.
     Oligofrenopedagogika podejmuje problemy zarówno dydaktyczno-wychowawcze, jak i społeczno-zawodowe osób upośledzonych umysłowo. Przygotowanie ich do życia i z nimi jawi się jako cel pracy nauczyciela. Jednostkom przebywającym ośrodkach specjalnych stara się zapewnic jak najczęstsze kontakty z zewnętrznym środowiskiem społecznym.
     Całość zadań pedagogiki specjalnej, jakie wytycza jej główny cel tj. przygotowanie jednostek upośledzonych umysłowo do zycia osobniczego i do życia w społeczeństwie realizuje się w działaniu pedagogicznym, wychowawczym, terapeutycznym, noszącym wspólna nazwę rewalidacji.
Opublikowano dnia: 08 listopada, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Komentarz Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.