Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Społeczne>Edukacja>Koncepcja kształcenia integralnego - Maria Cackowska

Koncepcja kształcenia integralnego - Maria Cackowska

Praca naukowa Streszczenie   według:Evaa    
ª
 
Koncepcja kształcenia integralnego wytworzyła się na tle krytyki systemu klasowo- lekcyjnego.

Autorką lubelskiej koncepcji nauczania integralnego jest Maria Cackowska:

· Proponuje, aby obowiązkiem szkolnym objąć wszystkie dzieci 6-letnie i wprowadzić 4-letni okres nauki początkowej w klasach 0, I, II i III. W klasach 0 i I winno się realizować nauczanie integralne (całościowe), natomiast "w klasach II i III stopniowo przechodzi się do nauczania systematyczno-przedmiotowego, realizowanego coraz wyraźniej systemem klasowo-lekcyjnym. Oczywiście i w tych klasach położony jest nacisk na kompleksowe opracowanie zagadnień wyłanianych z różnych przedmiotów, co powinno umożliwić uczniom rozpatrywanie faktów, zjawisk i problemów na tle szerszych całości".

Nowoczesne nauczanie nie może ograniczać się do przekazywania gotowej wiedzy, lecz powinno być nastawione na pobudzanie, aktywizowanie i rozwijanie działalności poznawczej uczniów, postaw twórczych, sposobów rozwiązywania różnorodnych problemów, umiejętności samodzielnego planowania.

· Do niezbędnych warunków wyzwalania aktywności twórczej uczniów należy bogate środowisko szkolne i pozaszkolne pobudzające do myślenia i działania.

· Nauczanie ma ułatwić uczniom łagodne przejście od przedszkola do szkoły, od nauczania początkowego do klas wyższych i powinno ono sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi osobowości.

· Proponuje się dwa cykle nauczania integralnego:

– pierwszy pełnej integracji nauczania łącznego, który obejmuje pierwsze dwa lata nauki (klasy 0 – I); Autorka proponuje obniżenie progu dojrzałości szkolnej o rok. Praca winna mieć charakter nauczania integralnego, gdzie treści zebrane są wokół trzech grup tematycznych: rzeczywistości przyrodniczej, społecznej i problemów wysuwanych przez dzieci. Widzi tu duży walor "wychowania okolicznościowego". Preferowane są zabawowe, aktywizujące formy pracy. Praca dydaktyczna ma najczęściej charakter gier dydaktycznych lub zajęć badawczych, twórczych. Stwarza, więc warunki do aktywności właściwej dla wieku uczniów - do zabawy, gdzie mają zastosowanie również wszystkie formy działalności plastycznej, technicznej, muzycznej, ruchowej, aktorskiej. Nauczyciel czuwa, aby motywy i potrzeby działań uwzględniały ogólne normy społeczne.

– drugi cykl integracji wybiórczej nauczania skorelowanego, obejmujący klasy II i III, gdzie obok zajęć zintegrowanych pojawiają się formy przedmiotowo-lekcyjne. Jednostka tematyczna powinna stanowić sensowną całość, bez podziału na przedmioty i lekcje, a nauczyciel sam decyduje o jej strukturze, charakterze zadań oraz czasie na ich rozwiązanie i dostosowuje ją do charakteru treści, sytuacji dydaktycznych, możliwości i zainteresowań uczniów.

· Dobierając treści poznawcze do poszczególnych jednostek tematycznych uwzględnić:

- zasadę proporcji czasowych przewidzianych na opracowanie różnych treści,

- ciągłość tematyczną,

- stopniowanie trudności,

· Głównym spoiwem nauczania integralnego powinna być tematyka.

· Integracja treściowa jest jedną z czterech płaszczyzn integralnego kształcenia. Punktem

wyjścia jest środowisko społeczno- przyrodnicze oraz język polski, a treści dotyczą: osoby dziecka, środowiska społecznego i przyrodniczego, kultury i świata wartości. Ośrodkom przyporządkowuje się zadania z przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, matematyka oraz W-F, ale te dwa ostatnie przedmioty trudno się integrują, więc czasami wymagają odrębnej lekcji.

· Przeplatanie pracy intelektualnej z zajęciami praktycznymi, ruchowymi oraz różnymi formami działalności ekspresyjnej, które w miarę możliwości powinny odbywać się na świeżym powietrzu.

· M. Cackowska zwraca uwagę, że wszystkie projektowane zajęcia muszą być ze sobą logicznie powiązane i przeplatać się z uwzględnieniem higieny pracy umysłowej. Planując swoje działania, nauczyciel powinien uwzględnić:

- korelację wewnątrzprzedmiotową polegającą na wykorzystaniu różnych treści z zakresu danego przedmiotu

- korelację międzyprzedmiotową, wiążącą problematykę pokrewną kilku przedmiotów

- korelację synchroniczną, wiążącą treści różnych przedmiotów w danym czasie

- korelację asynchroniczną, wiążącą aktualnie realizowane treści z tymi, które były opracowane wcześniej

- korelację bierną, występującą w przypadku wcześniejszego skorelowania treści proponowanych w programie czy rozkładzie materiału

- korelację czynną, która ma miejsce, gdy nauczyciel aktywnie, razem z uczniami opracowuje zbliżone treści.

Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.