Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Społeczne>Edukacja>Zmienne i wskaźniki. Pojęcie, rodzaje.

Zmienne i wskaźniki. Pojęcie, rodzaje.

Praca naukowa Streszczenie   według:DiVa87    
ª
 
 • Zmienne w badaniach naukowych, w tym także i pedagogicznych, są próbą uszczegółowienia problemów badawczych, jakie zamierza się rozwiązać oraz hipotez, które badacz pragnie potwierdzić bądź odrzucić.
 • Jeżeli badana przez nas właściwość przybiera różne i co najmniej dwi e wartości, to jest to zmienna.

  Rodzaje zmiennych:
  1. ILOŚCIOWE→ CIĄGŁA I SKOKOWA - gdy przedmiotem badania są mierzalne właściwości przedmiotu. Najczęściej posługujemy się nimi w naukach ścisłych, w fizyce, matematyce, statystyce.
  2. JAKOŚCIOWE- nie poddają się ścisłemu pomiarowi, lecz można stwierdzić fakt ich występowania lub ich braknp.: płeć badanych, pochodzenie społeczne, upodobania literackie, poglądy polityczne, sympatie
  3. ZALEŻNE - Zmienne, które badacz chce wyjaśnić. Są nimi bezpośrednie lub pośrednie skutki oddziaływania zmiennych niezależnych. Są to zjawiska, które badacz wyjaśnia, a jednocześnie tymi wartościami, których badacz poszukuje.
  4. NIEZALEŻNE → GŁÓWNE I UBOCZNE → KONTROLOWANE I NIEKONTROLOWANE - Zmienna, za pomocą której badacz chce wyjaśnić zmiany w wartościach zmiennej zależnej. Zmienną niezależną jest ta, ' która wyjaśnia badane zjawisko i która powoduje zmiany w wartościach zmiennych zależnych. Jest zakładaną przyczyną zmian wartości zmiennej zależnej. Uchodzi za przyczynę zmiennej zależnej, która jest jej skutkiem.
  5. POŚREDNICZĄCA - Na zmienne zależne mogą oddziaływać inne zmienne niezależne, na które badacz nie ma wpływu, a które bądź sprzyjają bądź utrudniają występowanie danego zjawiska. Zmienne te zwracają uwagę, że istnieją inne ważne przyczyny nieuwzględnione w badaniach, a umożliwiające dodatkowe wyjaśnienie zależności między badanymi zmiennymi. Mogą nimi np. być: stan zdrowia ba danej osoby, nastawienie ucznia do szkoły.


  Wskaźnik
  jest to właściwość, fakt, zdarzenie, stan lub proces, które są możliwe do zaobserwowania oraz na podstawie których można poznać, iż wystąpiło dane zjawisko czy cecha.


  Wyróżniamy wskaźniki:

  1. Definicyjne - ukazują rodzaj powiązania wskaźnika ze wskazywaną przez niego wartością; dzięki nim definiuje się cechy stanowiące przedmiotem badania, gdzie dobór wskaźnika do zjawiska polega na zdefiniowaniu zjawiska wyrażanego przez wskaźnik (np. do zmiennej jaką jest agresja wskaźniki definicyjne dobierać się będzie na podstawie cech agresji zawartych w jej definicji).
  2. Empiryczne - mają miejsce w przypadku, gdy cecha wskazywana oraz wskaźnik są obserwowalne, przez co relacja zachodząca pomiędzy wskaźnikiem i cechą wskazywaną jest związkiem empirycznym, rozstrzygalnym bezpośrednio w oparciu o dokonane obserwacje.
  3. Inferencyjne - nie definiują zjawiska wskaźnikowego oraz nie są obserwowalne; o tym, iż dane zjawisko miało miejsce wnioskuje się pośrednio (na przykład, drżenie rąk podczas egzaminu może wskazywać na zdenerwowanie).
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    zmienne zależne i niezależne Zobacz wszystkie
  Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
  X

  .