Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Społeczne>Edukacja>Cele, zadania i funkcje pracy socjalnej

Cele, zadania i funkcje pracy socjalnej

Praca naukowa Streszczenie   według:Kamil22    
ª
 
CELE I ZADANIA PRACY SOCJALNEJ
Głównym celem pracy socjalnej jest zaspokajanie potrzeb jednostki, których nie jest ona sobie w stanie sama zapewnić, a potrzebuje ich do prawidłowej egzystencji oraz poszukuje ich w środowisku.
Pracownik socjalny – to osoba, która posiada odpowiednią wiedzę, kompetencje np. wykształcenie, doświadczenie i umiejętności ( potrafi zastosować teorię w praktyce ). Ingeruje w relacje jednostki ze środowiskiem. Mamy 8 grup umiejętności: metodologiczne ( zastosowanie odpowiednich metod do odpowiednich przypadków ), społeczne ( umiejętności interpersonalne ), umiejętności zastosowania wiedzy w zakresie prawa , umiejętność wskazywania kompetentnych instytucji ( kierowanie do odpowiednich instytucji ), umiejętności menadżerskie, podejmowanie decyzji i szybkiej interwencji, stosowanie w praktyce wiedzy naukowej ( korzystanie z innych dyscyplin naukowych ), korzystanie z technologii ( umiejętność korzystania np. z komputera w celu ułatwienia sobie pracy ).
Elementy stałe pracy socjalnej – opieka, wsparcie, zaspokajanie potrzeb, poprawa warunków życia.
Cele pracy socjalnej: ratowniczy – zapewnienie podstawowych warunków do życia tym, którzy są ich pozbawieni; kompensacyjny – zaspokajanie potrzeb indywidualnych, których jednostki nie mogą zaspokoić we własnym zakresie; ochronny – minimalizowanie negatywnego wpływu czynników, które nie mogą ulec zmianie; promocyjny – wspomaganie w rozwiązywaniu problemów i trudności w celu pomocy jednostkom i grupom w osiągnięciu bardziej satysfakcjonującego poziomu życia.
Wartości pracy socjalnej: najwyższą wartością jest człowiek – założenie pracownika socjalnego; brak dyskryminacji, nie traktować człowieka przedmiotowo tylko podmiotowo.
Zasady pracy socjalnej: zasada miłosierdzia czy też filantropizmu ( działalność dobroczynna na rzecz biednych ); zasada sprawiedliwości społecznej i wynikające z niej tendencje egalitaryzmu materialnego, kulturalnego, oświatowego i edukacyjnego; zasada pomocniczości i wsparcia społecznego; zasada komplementarności ( oparta na wpływie relacji i interakcji społecznych w procesie wspierania jednostki w jej rozwoju etc ); zasada interwencjonizmu ( rozumiana jako: ratownictwo, doraźna pomoc w przezwyciężaniu trudnych, często kryzysowych sytuacji ).
Zadania pracy socjalnej: terapeutyczna ( wskazywanie problemu, pomoc w rozwiązywaniu, wspieranie jednostki ); prewencyjna ( zapobieganie wystąpieniu jakiegoś problemu ); wzmacnianie i wyszukiwanie potencjału jednostki lub grupy.
Praca socjalna związana jest przede wszystkim z pedagogiką społeczną. Upodabnia się do psychologii ( powala zrozumieć pracownikowi socjalnemu dlaczego podopieczny jest tym kim jest. Wyróżniamy tutaj teorie: psychoanaliza – Zygmunt Freud – motywy działań są nieświadome, osobowość ma charakter złożony z ID, EGO, SUPEREGO, gdy dochodzi do komplikacji pomiędzy np. ID a SUPEREGO u danej osoby pojawiają się mechanizmy obronne ), socjologii ( koncentruje swą uwagę na zdarzeniach zachodzących w społeczeństwie ludzkich czynnościach jako fragmentach większych całości, dostarcza pracownikowi socjalnemu ogólnych ram pojęciowych, które pozwalają na dokonywanie analizy zjawisk społecznych związanych z działaniem m.in. instytucje, normy . Wyróżniamy tutaj teorie: funkcjonalizm – B. Malinowski => instytucja A będzie stanowiła równoważnik instytucji B, jeśli funkcje wypełnianie przez B w odniesieniu do wszystkich pozostałych instytucji będą identyczne z funkcjami pełnionymi przez A; strukturalizm - Levi Strauss => w społeczeństwie występują różne struktury, których liczba jest ograniczona i one na skutek łączności tworzą nowe struktury; kulturalizm – Michael Dufrenne => interpretacja pewnych wzorów zachowań danych subkultur lub grup społecznych oraz promocja takich modeli zachowań lub wzorów kulturowych, które sprzyjają przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych lub aktywizacji jednostki w środowiskach zmarginalizowanych; interakcjonizm symboliczny – Goffman => życie społeczne jest teatrem, a jednostki odgrywają rolę wyznaczane przez innych, a w tych rolach próbują różnić się od siebie albo takiej próby nie podejmują; marksizm – tworzy perspektywę widzenia jednostki jako osoby odpowiedzialnej za kształt warunków własnej i społecznej egzystencji, jako osoby, która aktywnie może uczestniczyć w zmianie swego losu i przekształcaniu środowiska; teoria systemów – Michele Daran => system to zbiór elementów zależnych od siebie i pozostających w interakcji. Elementy te są zorganizowane i tworzą całość nie dającą się zredukować ) , prawa, nauk społecznych i humanistycznych.

Opublikowano dnia: 10 września, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    funkcje pracy socjalnej i terapii zajęciowej-wspólne i specyficzne Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    profesjonalny i biurokratyczny schemat działania w pracy socjalnej Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.