Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Społeczne>Edukacja>Resocjalizacja " Wychowanie i psychokorekcja nieletnich "

Resocjalizacja " Wychowanie i psychokorekcja nieletnich "

książki Streszczenie   według:Kamil22     Autor : Robert Opora
ª
 
Pedagogika resocjalizacyjna zajmuje się profilowaniem dyskursywnych i metodycznych podstaw pracy z osobą niedostosowaną społecznie. Ma jej treści składają się charakterystyka takiej osoby oraz warunki, metody, formy i środki niezbędne w procesie resocjalizacji. Metodyka wychowania resocjalizującego jest dyscypliną pedagogiki resocjalizacyjnej, zajmującą się m.in. warsztatem pracy pedagoga resocjalizacyjnego. Koncentruje się ona na realizacji praktycznych zaleceń formułowanych przez teorię wychowania oraz projektowaniu i ocenianiu skuteczności metod, technik, form i środków oddziaływań na jednostkę zdemoralizowaną, przestępczą, społecznie niedostosowaną. Zadaniem metodyki wychowania jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób i jakimi środkami można osiągać zamierzone cele resocjalizacyjne.
W związku z tym służą projektowaniu zmian z postaw antyspołecznych na prospołeczne zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. Metodyka pracy resocjalizacyjnej dąży do zoptymalizowania projektowanych i realizowanych oddziaływań resocjalizacyjnych. Obiektem jej zainteresowań są zarówno osoby nieprzystosowane, jak i specjalnie stworzone sytuacje wychowawcze, warunkujące efektywne oddziaływanie poszczególnych elementów systemu resocjalizacyjnego. Ponadto metodyka pracy resocjalizacyjnej koncentruje się na osobie pedagoga – jego umiejętnościach i predyspozycjach do wykonywania takich zawodów, jak: kurator sądowy, wychowawca w placówce resocjalizacyjnej czy sędzia rodzinny i nieletnich.
U podstaw nurtu koncepcji poznawczo – behawioralnych leżą świadomość siebie oraz wiedza o przyczynach naszego zachowania. Podejście poznawczo – behawioralne łączy dwie koncepcje terapeutyczne: behawioryzm, który koncentruje się na obserwowalnym zachowaniu, oraz koncepcję poznawczą, która skupia się na przetwarzaniu informacji i podkreśla subiektywizm funkcjonowania człowieka. Model pracy psychokorekcyjne w podejściu poznawczo – behawioralnym wykorzystuje związek pomiędzy przekonaniami, emocjami oraz zachowaniem. W koncepcji poznawczo – behawioralnej zwraca się uwagę na interakcję pomiędzy wewnętrznym światem osoby oraz zewnętrznym środowiskiem. Zachowanie jest traktowane jako wynik wzajemnego oddziaływania czynników osobistych i sytuacyjnych.
W ujęciu poznawczo – behawioralnym podkreśla się, że jeśli chcemy osiągnąć długotrwałą poprawę w psychospołecznym funkcjonowaniu osób, z którymi pracujemy, często najważniejsza jest zmiana sposobu myślenia. Dlatego też celem poznawczej restrukturyzacji jest pokazanie osobom niedostosowanym społecznie, jak mogą zmienić przekonania z antyspołecznych na prospołeczne, koncentrując się na treściach myśli. Kognitywno – behawioralne interwencje oparte na założeniu, że myślenie (wewnętrzne zachowanie ) kontroluje jawną aktywność ( zewnętrzne zachowanie ). Dlatego osoby dopuszczające się przestępstw powinny uczyć się nowych sposobów myślenia oraz wykształcić nowe umiejętności, które doprowadzą do zmiany zachowania wewnętrznego i zewnętrznego.
U osób naruszających normy społeczne należy zidentyfikować umiejętności, których muszą się nauczyć, aby stać się bardziej prospołecznymi ludźmi. Kształcenie poznawczych umiejętności polega na nauce modyfikowania poznawczych procesów, aby podnieść poziom samokontroli i poprawić zdolność do wchodzenia w pozytywne relacje społeczne. Celem kształcenia umiejętności poznawczych jest nauka radzenia sobie z własnym zachowaniem przez wpływanie i rozwijanie procesów samokontroli, przejmowanie odpowiedzialności za swoje zachowanie niezależnie od tego, jak bardzo sytuacja jest stresująca czy ofiara winna. Do tych specyficznych umiejętności należy zaliczyć umiejętności: rozwiązywania problemów, społeczne ( umożliwiające pozytywne relacje z innymi ), radzenia sobie z uczuciami ( przede wszystkim ze złością ) oraz empatii.
Teorie poznawczo – behawioralne są podstawą do konstruowania indywidualnych programów oddziaływania oraz współczesnych programów prewencyjnych. Programy te cechują się różnorodnością technik oddziaływania, które koncentrują się na wykształceniu umiejętności: rozwiązywania problemów, umiejętności społecznych, radzenia sobie z uczuciami, kreatywnego i krytycznego myślenia, przeorganizowania wartości, oceniania i rewidowania własnych poglądów, rozpoznawania myśli i przekonań, które mogą mieć niepożądane konsekwencje, planowania.
Interwencje poznawczo – behawioralne umożliwiają korekcję błędnych procesów myślowych, kształtując bardziej społecznie pożądane formy zachowania. Zadaniem tych interwencji jest wykształcenie odpowiednich umiejętności oraz zmiana sposobu myślenia, postaw i oczekiwań, które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
Opublikowano dnia: 08 września, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.