Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Migracje Polaków

artykułu Streszczenie   według:Adrian2323    
ª
 
Migracja jest to przemieszczanie się ludności z jednego obszaru na drugi. Dzieli się ją na migrację wewnętrzną, mającą miejsce tylko w obrębie danego państwa i zagraniczną zwaną emigracją. Migracja jest zjawiskiem występującym także w Polsce mając zarówno pozytywne jak i negatywne skutki.
Problem migracji wewnętrznej ma duży związek z urbanizacją i przenoszeniem się ludności ze wsi do miast. Miasta dające perspektywy zdobycia wykształcenia i dobrze płatnej pracy przyciągają w szczególności młodych Polaków mieszkających na wsi. Pragną się oni wyrwać ze swojego dotychczasowego środowiska, ponieważ nie widzą tam żadnych możliwości rozwoju. Przyczyną migracji wewnętrznych jest również ucieczka ludności z rejonów słabiej zurbanizowanych do województw lepiej rozwiniętych. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2002 roku największy odpływ ludności zanotowały województwa świętokrzyskie i lubelskie. Przyczyną z pewnością jest słabo rozwinięty przemysł i brak znaczących ośrodków akademickich.
Migracje zewnętrzne natomiast są spowodowane istniejącym nadal zacofaniem gospodarczym Polski w stosunku do krajów zachodniej Europy. Stwarza to lepsze możliwości zarobkowe dla Polaków na Zachodzie niż w Polsce. Przyczyną gwałtownego wzrostu emigracji w ostatnich latach jest otwarcie swoich granic dla imigrantów z państw nowoprzyjętych do Unii Europejskiej przez takie kraje jak Anglia, Irlandia. Spowodowało to wyjazd wielu Polaków zachęconych wizjami możliwości szybkiego zarobku.
Migracje Polaków maja negatywne skutki demograficzne dla Polski. W regionach, w których występuje duży odpływ ludności następuje wyludnienie niektórych obszarów, co powoduje ich upadek. Według badań K. Iglickiej, O. Olszewskiej, A. Stachurskiego i J. Żuławskiej przedstawionych w „Dylematach polityki migracyjnej Polski” w przyszłości największa migracja zagraniczna wystąpi w województwie śląskim, co spowoduje znaczący spadek liczby ludności zdolnej do pracy w tym rejonie. Natomiast w takich ośrodkach jak Warszawa występuje przeludnienie i wynikające z tego m.in. problemy komunikacyjne. Emigracja ludności w wieku produkcyjnej spowoduje problemy związane z koniecznością utrzymania ludności w wieku poprodukcyjnym. Odpływ ludzi młodych przyspieszy także proces starzenia się społeczeństwa.
Pod względem gospodarczym emigracja potencjalnych pracowników osłabia rozwój gospodarczy Polski. Traci także na tym budżet Polski, które ponosi koszty wykształcenia przyszłych emigrantów. Ci natomiast płacąc podatki za granicą wzbogacają jedynie budżety innych państw. Duża migracja zewnętrzna powoduje brak siły roboczej w takich branżach jak na przykład budownictwo czy sadownictwo. Migracje wewnętrzne wpływają natomiast na rozwój gospodarczy takich regionów jak Mazowsze czy Wielkopolska natomiast na wzrost zacofania innych jak Podlasie.
Migracje Polaków mają także wiele konsekwencji w aspekcie społeczno- kulturalnym. Kontakty Polaków z innymi kulturami powodują mieszanie się kultur i ich wzajemne przenikanie się. Pozwalają one także obalić istniejące o Polakach negatywne stereotypy i wpłynąć na wzrost zainteresowania obcokrajowców polską kulturą i tradycjami. Migracja ludności do miast skutkuje rozpadem istniejących na wsi społeczności lokalnych i zanik dawnych więzi międzyludzkich. Powoduje także zanikanie poczucia przynależności do regionu, z którego się pochodziło, a tworzenie się więzi z całym społeczeństwem polskim.
Problem migracji w coraz większym stopniu dotyka Polski. Choć niesie ona ze sobą wiele korzyści ma także ogromne negatywne konsekwencje dla państwa. Dlatego więc problem ten powinien być uważnie obserwowany przez władze polskie.

Opublikowano dnia: 17 marca, 2011   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.