Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Społeczne>Normy społeczne, wartości społeczne i konflikty społeczne

Normy społeczne, wartości społeczne i konflikty społeczne

artykułu Streszczenie   według:Teja     Autor : Teja
ª
 
Norma społeczna - jest to względnie trwały, przyjęty w danej grupie społecznej sposób zachowania jednostki społecznej w danej sytuacji zależny od zajmowanej przez nią pozycji społecznej i odgrywanej przez nią roli społecznej. Rodzaje norm społecznych *formalne - zasady sformułowane w postaci pisanych regulaminów lub przepisów. *nieformalne - nie spisane normy, obowiązujące zwyczajowo w ramach danej grupy lub społeczeństwa. *prawne – zasady zachowania się oparte na przepisach. W przeciwieństwie do innych norm są one ustanowione lub uznane za obowiązujące przez państwo. Ich nieprzestrzeganie jest sankcjonowane przez instytucje państwowe *religijne – w przeciwieństwie do norm prawnych, obowiązujących wszystkich członków danej zbiorowości, mają one ograniczony zasięg i dotyczą tylko osób danego wyznania. Często normy te, określające stosunki między ludźmi, traktowane są jako normy moralne. *moralne (etyczne) – mają one charakter absolutny, co oznacza bezwzględny nakaz lub zakaz określonego zachowania. Nie dotyczą tylko postępowania jednostki, ale mogą dotyczyć całych grup społecznych.* obyczajowe – nawyki zachowania się, rytuały czy sposoby ubierania się uznane w danej zbiorowości. Normy obyczajowe to reguły postępowania ludzi, które kształtowały się w ich świadomości pod wpływem nawyku, w wyniku wielokrotnego powtarzania w określonych okolicznościach tych samych zachowań (np. całowanie kobiety w rękę). Normy obyczajowe nie oceniają zachowań ani ich nie wartościonują. Określają raczej co wypada lub czego nie wypada robić. Obyczaje kształtują się we wszystkich sferach życia. Najczęściej mają zasięg lokalny. *zwyczajowe - nawyki, rodzaje zachowania charakterystyczne albo dla całego społeczeństwa, albo dla jakichś grup społecznych.
Wartości społeczne
- przekonania uznawane w określonych zbiorowościach i dotyczące norm zachowania społecznego oraz hierarchii wartości. Wyznaczają kierunek aktywności zarówno jednostki jak i społeczności. Ład społeczny - stan funkcjonowania i przebiegu zachowań jednostek zapowiadający istnienie, trwanie i rozwój zbiorowości jako całości. Opiera się na współpracy i konsensusie. Z ładem społecznym związane jest pojęcie równowagi społecznej. Moralność społeczna- spójny system norm, ocen i zasad od których zależą zachowania i działania jednostki (moralność prywatna), grupy (moralność grupowa) lub większości członków danego społeczeństwa (moralność społeczna) Świadomość społeczna- wzajemnie powiązana i zintegrowana całość życia duchowego, poglądów wartości, idei, postaw i przekonań charakterystycznych dla danej zbiorowości, grupy społecznej czy społeczeństwa w całości. Organizacja społeczna- każda grupa wyodrębniona z ogółu społeczeństwa, posiadająca strukturę wewnętrzną i cel który zamierza osiągnąć. Organizacje są tworzone w sposób oddolny bądź odgórny. Organizacje dzieli się na formalne i nieformalne. Formalne charakteryzują się określonymi procedurami postępowania w dążeniu do celu oraz określonymi relacjami między ich członkami. Nieformalne nie posiadają określonych procedur postępowania. Instytucja społeczna oznacza grupę osób, które wykonują zadania powierzone im przez jej członków jak np. samorząd szkolny. Posiadają cel zwany zasadą naczelną, personel, normy, określone środki materialne i funkcje. podział instytucji *polityczne – wiążą się ze zdobywaniem, wykonywaniem i utrzymywaniem władzy *religijne – organizujące stosunek człowieka do sił transcendentalnych *ekonomiczne – zajmują się produkcją i podziałem dóbr, usługami, obiegiem pieniądza *wychowawcze i kulturalne – przekazywanie dziedzictwa kulturowego *socjalne – opiekuńczo wspomagające
Konflikt społeczny- proces zachodzący między jednostkami, grupami, klasami, narodami, państwami czy organizacjami wynikający ze sprzeczności ich interesów, celów intencji, poglądów, zamiarów, obowiązków. Rodzaje konfliktów: *bezpośredni (rozgrywa się miedzy zaangażowanymi stronami bez pośrednictwa osób trzecich) *pośredni (występuje między zaangażowanymi stronami przy pośrednictwie osób trzecich) *molekularny (składa się na niego szereg różnych konfliktów) *elementarny (występuje pojedynczo) *jawny (polega na manifestowaniu problemu, co ułatwia jego rozwiązanie) *ukryty(ma charakter nieświadomy) *ideologiczny (wynika ze sprzeczności w sferze wartości, norm i ideologii) *klasowy (ma źródło w sprzecznościach interesów klas społecznych w sferze ekonomicznej) *kulturowy(jego przyczyną są sprzeczności wyznawanych wartości i norm między przedstawicielami różnych kultur) *pokoleniowy(zachodzi między rodzicami i dziećmi) Pokojowe rozwiązywanie konfliktów społecznych:
*negocjacje(rozmowy dobrowolnie podjęte przez strony konfliktu) *mediacje (zwrócenie się stron konfliktu do osoby trzeciej, aby pośredniczyła w rozmowach między nimi) *arbitraż (zwrócenie się stron konfliktu do osoby trzeciej aby rozstrzygnęła sporny problem, jednoczenie strony zobowiązują się do przestrzegania ustaleń arbitra) *sąd (oddanie sprawy do sądu, gdy strony lub strona nie wyrażają zgody na podjęcie mediacji lub negocjacji) *głosowanie (poddanie przedmiotu konfliktu pod ocenę społeczną) Etyka- ogół zasad moralnych i norm postępowania przyjętych w danym środowisku. Etykę życia społecznego określają przede wszystkim systemy wartości i normy moralne oraz odniesienia do idei sprawiedliwości społecznejKoncepcje sprawiedliwości *ZASADA KAŻDEMU TO SAMO oznacza ze wszyscy powinni być traktowani jednakowo. Ta reguła jest jednak utopijna i demoralizująca. W momencie jej akceptacji pojawiają się postawy roszczeniowe i dążenie do likwidacji wszystkich różnic społecznych *ZASADA KAŻDEMU WEDŁUG JEST ZASŁUG polega na tym, że na pierwszym miejscu stawia się wysiłek a nie efekt. Pojawia się również problem oceny zasług, dlatego stosowanie tej zasady może powodować konflikty społeczne *ZASADA KAŻDEMU WEDŁUG JEGO DZIEŁ oznacza że wszyscy powinni być traktowani proporcjonalnie do efektów swojej działalności. Jest to zasada pragmatyczna, a jej stosowanie przyczyniło się do rozwoju najbogatszych społeczeństw współczesnego świata. Stanowi ona źródło zróżnicowania społeczeństwa według efektywności pracy. Jej krytycy wskazują że nie uwzględnia ona biologicznych możliwości poszczególnych osób *ZASADA KAŻDEMU WEDŁUG JEGO POTRZEB polega na tym, że każdy powinien mieć zaspokojone swoje potrzeby. Trudno je jednak dokładnie określić, dlatego bierze się najczęściej pod uwagę tzw. Minimum socjalne. Zasada ta powoduje rozwój postaw demagogicznych i roszczeniowych. Jednak całkowite jej odrzucenie byłoby niehumanitarne. *ZASADA WEDŁUG JEGO POZYCJI oznacza, że wszyscy ludzie należący do konkretnego stanu mają określone przywileje. Zasada ta wywodzi się z hierarchicznego modelu społeczeństwa w którym o traktowaniu ludzi decyduje ich przynależność do określonej grupy. Współcześnie reguła ta ma charakter biurokratyczny gdyż wysokość wynagrodzenia zależy wyłącznie od miejsca zajmowanego w hierarchii a nie od rzeczywistego wkładu pracy. Często osłabia to motywację i prowadzi do spadku aktywności zawodowej.
Opublikowano dnia: 30 kwietnia, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
 1. 2. Autorka

  JA TEŻ

  gdyż to jest moja ściąga! umieszczam zarówno całe wypracowania (czasem w 2-ch plikach) jak i krótkie ściągi gotowe do wydruku.

  3 Zagłosuj 9 listopada 2007
 2. 1. Miśka ;)

  ...

  Takie cos to ja mam w niebieskim podręczniku od WOSu

  2 Zagłosuj 8 listopada 2007
X

.