Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Społeczne>Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej

artykułu Streszczenie   według:Nursie     Autor : Nursie
ª
 
Warsztat Terapii Zajęciowej przyjmuje osoby, które ukończyły 16 rok życia.
Nie ma żadnych ograniczeń co do rodzaju, stopnia czy przyczyn kalectwa. Jedynym kryterium są dobre chęci zainteresowanego i jego rodziny.
Osoby upośledzone umysłowo przyjmowane są na podstawie zgłoszenia przez opiekunów, służbę zdrowia oraz placówki zajmujące się osobami niepełnosprawnymi. Rehabilitacją objęci są upośledzeni umysłowo powyżej 15 roku życia, nie korzystający z żadnej placówki kształcenia specjalnego czy też ośrodka.
Całkowity koszt utworzenia WTZ pokrywany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który także utrzymuje warsztaty. Warsztaty Terapii Zajęciowej powstają przy organizacjach społecznych, przy zakładach opiekuńczych, samorządach lokalnych, fundacjach czy placówkach służby zdrowia.
Celem działania WTZ jest rehabilitacja zmierzająca do rozwoju ogólnego każdego uczestnika, sprawności psychofizycznej i przystosowania oraz funkcjonowania społecznego. Realizacja tego odbywa się przez:
- opanowanie podstawowych i specjalistycznych czynności umożliwiających pracę zawodową lub szkolenie zawodowe
- rozwój zdolności wykonywania czynności życia codziennego,
- przygotowanie do życia w środowisku społecznym,
- ogólne usprawnianie,
- inne, wskazane działania.
WTZ może więc być traktowany jako forma kształcenia w odniesieniu do osób, które skończyły 16 lat i ze względu na stan zdrowia i brak wykształcenia niezdolne są do żadnej pracy. Istnieje praktyczna możliwość kształcenia inwalidów w dowolnych zawodach, dostosowanych do ich stanu psychofizycznego. Możliwe jest również uzupełnianie edukacji w zakresie szkoły podstawowej. Przy dobrej współpracy WTZ z zakładami pracy chronionej i Wojewódzkimi Ośrodkami d.s. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, możliwe jest organizowanie szkoleń w wybranych zawodach. Kształcenie w ramach warsztatów jest szczególnie przydatne w małych ośrodkach, w odniesieniu do osób z ciężkimi kalectwami.
Uczestnicy WTZ nie ponoszą żadnych kosztów. Mają zapewnioną bezpłatną opiekę specjalistyczną i rehabilitację. Mają też zagwarantowany bezpłatny przejazd , jeden posiłek i kieszonkowe. Wprowadza to element samodzielności finansowej. Wielu młodych ludzi po raz pierwszy otrzymuje własne pieniądze, samodzielnie zarobione. Warsztat Terapii Zajęciowej nie ogranicza czasu trwania terapii. Systematyczna ocena uczestników i prowadzone raz na kwartał weryfikacje, umożliwiają zmiany w indywidualnym toku terapii. Uczestnicy, którzy zdobyli nowe kwalifikacje czy poprawili swój stan zdrowia, mogą podjąć pracę w specjalnie stworzonych warunkach.
Wśród realizowanych zajęć znajdują się
1.Zajęcia przystosowujące do pracy w poszczególnych pracowniach, takich jak: gospodarstwa domowego, tkacko – krawieckiej, stolarskiej, wikliniarskiej, introligatorskiej, ceramicznej, ogrodniczej i innych.
2. Zajęcia rozwijające ekspresję twórczą o charakterze muzyczno – ruchowym, teatralnym, plastycznym.
3. Zajęcia rehabilitacji ruchowej, logopedycznej, dostosowane do różnego rodzaju zaburzeń i schorzeń..
4. Zajęcia ogólno – rozwojowe
Formy terapii:
- terapia zajęciowa ogólna, czyli ogólne usprawnianie ośrodkowego układu nerwowego wraz ze stymulowaniem procesów emocjonalnych,
- terapia zajęciowa specjalna to oddziaływanie tylko na pewne elementy składowe ustroju, głównie na te, które tego najbardziej potrzebują i wymagają dodatkowej stymulacji.
Programy terapii dostosowane są do możliwości uczestników i przeplatane zajęciami z rehabilitacji leczniczej i społecznej.
W celu rozwijania integracji społecznej uczestnicy nawiązują kontakty ze środowiskiem lokalnym. Organizowane są zajęcia dodatkowe z zakresu sportu, kultury, turystyki i wypoczynku.
W toku zajęć szczególną uwagę zwraca się na doskonalenie takich czynności jak:
- umiejętności samoobsługowe w zakresie higieny osobistej,
- prace porządkowe,
- przygotowywanie posiłków,
- dokonywanie zakupów,
- pełnienie dyżurów,
- kształtowanie akceptowanych społecznie cech osobowości,
- wyrabianie dyscypliny,
- przestrzeganie regulaminu pracy. 
 Rola pielęgniarki:
· rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, umiejętności samoobsługowych w zakresie higieny osobistej, przygotowywania posiłków, higieny otoczenia, prac porządkowych.
· kształtowanie umiejętności życia w grupie, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi.
· komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną, zespołem terapeutycznym, inną grupą.
· dostosowanie zakresu, charakteru i formy przekazywanych informacji do stanu pacjenta.
· rola edukacyjna, promowanie zdrowia we wszystkich jego aspektach ( pogadanki, treningi, np.. higieniczny )
· wykonywanie badań fizykalnych pacjenta, obserwacja , kontrola przyjmowania leków.
· umożliwienie kontaktu z lekarzem – w razie potrzeby i na wizyty kontrolne
· zapobieganie sytuacjom zagrażającym życiu, zaznajomienie podopiecznych z przepisami BHP.
· podejmowanie działań ratowniczych w sytuacjach zagrażających życiu.
· przewidywanie i rozpoznawanie sytuacji trudnych.
· kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
· zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi, jego otoczeniu i sobie.
· udzielenie pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej.
· rozpoznanie zapotrzebowania na opiekę nieprofesjonalną.
· kształtowanie świadomy udział pacjenta w procesie leczenia.
· nauka samoobserwacji objawów choroby
· analizowanie deficytów, potrzeb i możliwości pacjenta na potrzeby rehabilitacji 

Opublikowano dnia: 06 marca, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.