Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Medycyna & Zdrowie>Na czym polega degradacja środowiska? degradacja gleb, działalność człowieka

Na czym polega degradacja środowiska? degradacja gleb, działalność człowieka

artykułu Streszczenie   według:Teja     Autor : Teja
ª
 
Degradacja gleb to proces prowadzący do spadku żyzności gleby wskutek zniszczenia wierzchniej warstwy próchniczej (np. wskutek erozji gleby, niewłaściwej uprawy, pożarów, zbytniego odwodnienia), zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi (np. metalami ciężkimi) lub zamiany drzewostanów liściastych na iglaste, które powodują jej zakwaszenie. Degradację gleb możemy podzielić na chemiczną i naturalną. Na naturalną degradację gleb składają się czynniki środowiskowe takie jak klimat czy ukształtowanie terenu oraz dobór roślin uprawnych i ich usytuowanie do spadku terenu. Na terenie gminy gleby są narażone na degradację naturalną związaną przede wszystkim z intensywnym użytkowaniem rolniczym. Degradacja chemiczna gleb objawia się w postaci podwyższonej kwasowości. Jest ona ważnym wskaźnikiem degradacji gleb uprawnych. Nadmierna kwasowość najczęściej jest powodowana przez naturalne czynniki klimatyczno – glebowe, w mniejszym stopniu przez zanieczyszczenia kwasotwórcze powstające przez zanieczyszczenia przemysłowe i komunikacyjne lub przez niektóre nawozy. Jednym z kierunków działań mogących przyczynić się do poprawy wydajności i jakości produkcji rolnej jest wapnowanie gleb. Działalność człowieka ma ogromny wpływ na degradację środowiska. W krajach wysoko rozwiniętych oddziaływanie człowieka na środowisko jest z reguły znacznie większe niż w krajach o niskim stopniu rozwoju. Wpływ społeczeństwa na środowisko gwałtownie zaczął wzrastać od XIX wieku w związku z rozwojem techniki i szybkim wzrostem liczby ludności świata. Przemiany środowiska geograficznego od XIX w do czasów współczesnych przewyższają wszystko co człowiek zmienił w środowisku od początku istnienia do tego czasu.
Środowisko przyrodnicze po wprowadzeniu do niego zmian przez człowieka dąży do stanu, jaki je znamionował przed ingerencją. Jednakże środowisko każdego obszaru może być tak dalece zmienione, że powrót do stanu wyjściowego nie jest już możliwy.
Niewiele jest bogactw naturalnych bezpośrednio dostępnych i bezpośrednio wykorzystywanych przez człowieka. Ich pozyskiwanie wymaga zwykle specjalnych zasobów, a wykorzystanie odpowiedniego przygotowania lub przetworzenia. Z tych względów eksploatacji bogactw naturalnych towarzyszy rozwój przemysłu, urbanizacja. Ta niejako uboczna szkodliwość eksploatacji zasobów naturalnych przejawia się w :
- częściowym lub całkowitym zniszczeniem terenów eksploatowanych
- zanieczyszczeniu środowiska
Gdy mówimy o eksploatacji bogactw naturalnych najczęściej myślimy o pozyskiwaniu surowców energetycznych, głównie węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud metali i niektórych surowców ceramicznych. Dopiero po zastanowieniu się stwierdzamy, że przecież wszystkie nasze potrzeby zaspokajamy dzięki przyrodzie i liczba eksploatowanych dóbr jest znacznie większa. Siejąc i uprawiając rośliny eksploatujemy gleby, hodując zwierzęta eksploatujemy łąki i pastwiska. Pozyskujemy wiele gatunków roślin, w tym drzewa z naturalnych i sadzonych lasów. Z roku na rok zmniejsza się powierzchnia lasów, które przeprowadzają połowę procesów fotosyntezy zachodzących na Ziemi. Wyrąb lasów oznacza więc nie tylko zmniejszanie się zasobów drewna i innych zysków leśnych, ale także zmniejszanie się zasobów tlenu w atmosferze. Wyrąb lasu wspomaga degradacje i dewastację gleb.
Niszczenie gleb postępuje bardzo szybko. Przyczynia się do tego w głównej mierze gospodarka człowieka (karczowanie lasów, zaorywanie ogromnych powierzchni ziemi, niszczenie pierwotnej roślinności na pochyłych terenach). Działalność człowieka prowadzi do niszczenia gleb przez dewastację i degradację.
Jedną z metod zbierania i opracowywania danych o zjawiskach i procesach zachodzących na powierzchni Ziemi i w atmosferze jest wykonywanie zdjęć spektrostrefowych.
Pod wpływem zanieczyszczeń powietrza i wody oraz zniekształceń rzeźby terenu i gleb następuje dewastacja roślinności zarówno w ekosystemach naturalnych, jak i antropogenicznych. Ekosystemy naturalne ulęgają zmianom, wypiera je roślinność wprowadzana przez człowieka. Zmienia się więc skład roślinności, zaczynają dominować rośliny o większych zdolnościach adaptacyjnych. Nie zawsze są to rośliny wartościowe. Równocześnie pewne gatunki roślin, zwłaszcza drzew, eksploatuje się nadmiernie, zubożając florę. Następują zmiany w warunkach siedliskowych powodujące trwałe przekształcenia ekosystemów.
Często zapomnianym czynnikiem, mającym wpływ na destrukcję środowiska, jest hałas. Wielkie skupienia ludności, produkcji i usług na stosunkowo małych obszarach aglomeracji miejsko-przemysłowych powodują hałas, który przy większym natężeniu staje się szkodliwy dla zdrowia. Badania wykazały, że hałas o natężeniu 30 dB wywołuje reakcję psychofizjologiczną, 65 dB - reakcję układu wegetatywnego, 90 dB - osłabienie i ubytek słuchu, a 120 dB - mechaniczne uszkodzenie słuchu. Źródłem hałasu są fabryki, ruch uliczny, roboty drogowe i budowlane, a także urządzenia stosowane w gospodarstwach domowych (muzyka mechaniczne, radio, telewizja). Obok obszarów silnie przekształconych przez człowieka istnieją jeszcze w Polsce zakątki, w których zachowała się przyroda mało zmieniona od wieków. Obszary te zasługują na pełną ochronę. Zazwyczaj nie ma na nich miejscowych zanieczyszczeń. Podlegają jednak wpływowi zewnętrznych źródeł emisji, które powodują dewastację roślinności, zwierząt i klimaty roślinnego. Dotyczy to między innymi Ojcowskiego Parku Narodowego czy Woliński Park Narodowy. Zanieczyszczenie i niszczenie środowiska może także powodować nadmierny ruch turystyczny, presja urbanizacji i niewłaściwe zabiegi melioracyjne. Działanie tych czynników grozi zachwianiem równowagi ekologicznej na obszarach o wybitnych walorach przyrodniczych. Dotyczy to między innymi takich parków narodowych jak: Wielkopolski, Kampinoski, Karkonoski, Tatrzański, Pieniński.

Jak widać z powyższego, degradacja środowiska przyrodniczego ma zdecydowany wpływ na zdrowie człowieka. To jednak, w jaki sposób wpływamy na ekosystemy, z naszym pędem do lepszego życia, świadczy o naszym braku zrozumienia dla potrzeb utrzymania tegoż środowiska w stanie zorganizowanym i naturalnym.
Opublikowano dnia: 12 maja, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    czym objawia sie degradacja środowiska Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.