Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Wydolność fizyczna

książki Streszczenie   według:kala73     Autor : kala73
ª
 
Aktywność ruchowa nieodzownie towarzyszy człowiekowi już od pierwszych chwil jego życia. Wraz z rozwojem ontogenetycznym rozwijają się możliwości fizyczne organizmu, osiągając swój szczyt w wieku młodzieńczym i dorosłym. Na ten okres życia przy­padają właśnie ustanowione rekordy światowe przez zawodników po­szczególnych dyscyplin sportowych.
Wysoki poziom wyczynu sporto­wego i wyniki sięgające, wydawałoby się, maksymalnych możliwości ludzkich, sprawiają, że człowiek zaczyna poszukiwać rezerw i co­raz nowych dróg osiągania jeszcze lepszych rezultatów. Jedną z takich dróg jest jak najlepsze poznanie organizmu ludzkiego i pełne wykorzystanie jego możliwości.
Badania wpływu aktywności ruchowej i ciężkiej pracy fizy­cznej na ustrój człowieka, są właśnie zadaniem fizjologii spor­tu, która umożliwiłaby określenie uwarunkowań fizjologicznych do poszczególnych dyscyplin sportowych i umożliwiła ich rozwój.
Badanie poziomu wydolności zawodnika, świadczyć może o je­go możliwościach osiągania określonych rezultatów sportowych, dlatego też fizjologia sportu zajmuje się poznaniem aktualnego poziomu reakcji fizjologicznych komórki, mechanizmów ich funkcjonowania i możliwościami ich zwiększenia. Wszechstronne poznanie skutków, jakie powoduje w organizmie aktywność ruchowa, pozwala na skuteczniejsze kierowanie i dozo­wanie wysiłku określonego dla danego organizmu oraz stymulowa­nie wpływów korzystnych, a eliminowanie szkodliwych.
Jednym z najbardziej istotnych czynników wpływających na poziom aktywności ruchowej człowieka, jest jego wydolność. Ocena wydolności fizycznej, rozumianej jako zdolność do wykonywania wysiłków fizycznych bez głębszych zaburzeń homeostazy i uwarunkowanych przez nie objawów zmęczenia, jest bardzo isto­tna. W tak pojmowanej wydolności fizycznej człowieka, główną rolę odgrywa wysoki potencjał energetyczny oraz sprawność fizjologi­czna mechanizmów stojących na straży homeostazy ustroju w cza­sie intensywnych przemian metabolicznych. Zachowanie homeostazy zależy od sprawności metabolicznej akty­wnych tkanek oraz funkcji związanych przede wszystkim z tran­sportem gazów, termoregulacją, zaopatrywaniem aktywnych tkanek w substancje odżywcze i tlen oraz wydalaniem zbędnych produktów przemiany materii.
Wydolność fizyczna określa potencjalne możliwości ustroju do wy­konywania wysiłków z udziałem dużych grup mięśniowych. Rozróżnić można wydolność tlenową /aerobową/ związaną z wysiłka­mi dłużej trwającymi /15 min. do kilku godzin/, opartą o proce­sy uzyskiwania energii na drodze utleniania związków chemicznych. Ten rodzaj wydolności określa aktualne możliwości poboru, tran­sportu i zużycia tlenu przez tkanki aktywne.
Drugim rodzajem jest wydolność "beztlenowa” /anaerobowa/, związa­na z pracą krótkiego czasu /do 30 sek./ i maksymalnej intensy­wności, gdzie energia do pracy mięśni pochodzi z katabolicznych reakcji związków wysokoenergetycznych zawartych w komórkach mię­śniowych, zanim jeszcze nastąpi mobilizacja funkcji poboru, tran­sportu i resorbcji tlenu i substratów energetycznych przez pra­cujące komórki mięśniowe. Wydolność fizyczna zależy od wielu różnorodnych czynników, któ­re usystematyzować można następująco:
1. Przemiany energetyczne w ustroju;
a. procesy tlenowe
b. procesy beztlenowe
c. rezerwy energetyczne
2. Sprawność koordynacyjna nerwowo-mięśniowa wyrażona, siłą, szybkością i precyzją ruchów – techniką
3. Termoregulacja oraz gospodarka wodno-elektrolitowa
4. Właściwości budowy ciała /wysokość", ciężar, rozwój masy mięśniowej, wiek, płeć/
5. Czynniki psychiczne;
a. predyspozycje osobowościowe
b. motywacja
c. taktyka
Wpływ każdego z tych czynników na zdolność wykonywania pracy fizycznej uzależniona jest od charakteru pracy, warunków w jakich zachodzi, specyfiki dyscypliny i sytuacji, w jakiej znalazł się zawodnik.
Jeżeli chodzi o pierwszy czynnik zaznaczyć trzeba, że każdy wysiłek fizyczny wymaga wydatku energetycznego, a charakter pra­cy i czas decyduje o sposobie uzyskiwania na nią energii. Procesy ''tkankowe umożliwiają kontynuowanie pracy przez dłuższy czas /np. bieg na 5 km, 10 km, maratoński/, bez gwałtownie nara­stających zmian homeostazy wewnątrzustrojowej - są bardziej eko­nomiczne. Procesy beztlenowe zaś dostarczają mniej energii, ale zapewniają dużą intensywność pracy już od momentu jej rozpoczę­cia, kosztem jednakże szybkiego i dużego zakwaszenia organizmu /np. biegi sprinterskie, rzuty, skoki, rwania/.
Opublikowano dnia: 27 marca, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    Jaki wpływ ma wydolność fizyczna na przygotowanie motoryczne w pływaniu ?. Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj

Więcej streszczeń i recenzji użytkownika kala73

More
X

.