Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Prawo & Polityka>Prawo Ogólne>Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

artykułu Streszczenie   według:Fides     Autor : Sejm RP
ª
 
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zastąpi aktualnie obowiązującą w tym zakresie ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 z późn. zm.) Podstawową różnicą pomiędzy nową a dotychczas obowiązującą regulacją jest określenie wysokości opłat w ustawie, a nie jak obecnie ma to miejsce w rozporządzeniu (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych - Dz. U. z dnia 27 grudnia 1996 r.) Nowa ustawa nadal do kosztów sądowych zalicza opłaty i zwrot wydatków. Wyodrębnia również opłatę kancelaryjną, rezygnuje natomiast z posługiwania się zwrotem „wpisu” -zastępująca go terminem „opłaty”. Ustawa wprowadza cztery rodzaje opłat: 1. stałą – pobieraną w sprawach niemajątkowych np. rozwód, separacja oraz w niektórych sprawach o prawa majątkowe. Nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5 000 złotych. 2. stosunkową - pobieraną w sprawach o prawa majątkowe, wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych. 3. podstawową - pobieraną w sprawach, w których przepisy nie przewidują pozostałych opłat, co do zasady wynosi ona 30 złotych, przy czym nie stosuje się jej do postępowania wieczystoksięgowego i rejestrowego. 4. tymczasową – pobieraną w sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia, określana jest ona przez przewodniczącego w granicach od 30 złotych do 1 000 złotych (w orzeczeniu kończącym postępowanie w pierwszej instancji sąd określa wysokość opłaty ostatecznej) Przepisy nowej ustawy ze pewnością okażą się korzystniejsze dla przedsiębiorców dochodzących roszczeń majątkowych o zapłatę. Wynika to z obniżenia progu opłaty stosunkowej do 5% oraz z wprowadzenia zapisu, że nie może być ona wyższa niż 100 000 złotych. Z drugiej strony zwrócić należy uwagę na podniesienie opłaty od wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego z kwoty 15 do 40 złotych, które jest środkiem coraz częściej wykorzystywanym przez wierzycieli liczących na szybsze odzyskanie należności.
Kosztowniejszym aniżeli dotychczas będzie jednakże przeprowadzenie postępowania o rozwiązanie spółki (obecnie obowiązuje wpis tymczasowy w granicach od 200 do 1.000 złotych) i postępowania o wyłączenie wspólnika ze spółki (obecnie wpis stały w kwocie 800 złotych). Opłata w tych dwóch przypadkach, a także w sprawie o uchylenie uchwały organu spółki wyniesie aż 2 000 złotych.Wzrosną (ze 100 do 200 złotych) w niektórych przypadkach opłaty stałe w sprawach z zakresu prawa rzeczowego - dotyczy to w szczególności wniosku o:ustanowienie drogi koniecznerozgraniczenie nieruchomościstwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie. Ponad dwukrotnie wzrosną opłaty w postępowaniu spadkowym. Od marca 2006 r. chcąc przeprowadzić postępowanie spadkowe należało będzie uiścić od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku oraz od wniosku o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku już nie 20 złotych (tak jak teraz), ale 50 złotych. Nabywców nieruchomości ucieszy z pewnością fakt obniżenia niektórych opłat stosowanych w postępowaniu wieczystoksięgowym. Chodzi tu głównie o opłatę od wniosku o wpis do księgi wieczystej własności, użytkowania wieczystego i ograniczonych praw rzeczowych (w tym hipoteki), której wartość określono co do zasady na kwotę 200 złotych (opłata stała). Na gruncie aktualnie jeszcze obowiązującej ustawy opłata ta miała charakter wpisu stosunkowego, której wysokość zależała od wartości przedmiotu sprawy i biorąc więc pod uwagę niemałe ceny nieruchomości (mieszkań) osiągała rażąco wysokie kwoty. Nowością jest opłata o charakterze stałym m. in. od pozwu o rozwód, o separację, o ochronę dóbr osobistych w kwocie 600 złotych (obecnnie obowiązuje wpis tymczasowy w granicach od 30 do 600 złotych).
Opublikowano dnia: 20 grudnia, 2005   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.