Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Postępowanie wyjaśniające

Praca naukowa Streszczenie   według:citretka     Autor : brak
ª
 
postepowanie wyjasniajace zmierza do   ustalenia rzeczywiostego stanu faktycznego  sprawy,  niezbędnego do jej merytorycznego  rozstrzygnięcia czyli do  wydanai decyzji.  to postępowanie może meić aharlkter gabinetowy albo odbywac się w ramach rozprawy,  rozprawe wyznacza się wówczas,gdy zapewni  ona przyspeiszenie lub  uproszczenie postępowania,albo przyczyni sie do osiągnięcia celu   wychowawczego oraz  zawsze wtedy,gdy  jej przeprwoadzenia wymaga  przepis  prawa.o terminie  rozprawy nalezy pwoiadomic  wszystkei strony  (oraz  inncyh uczestników postępowania) ,wzywając je ewentualnei do osobistego  stawienncitwa.  nieobecność strony,  należycie pwoiadomionej ,nei wstyrzymuej przeprowadzenia rozprawy.  postępowanie wyjaśniajace  obejmuje przede wsyztskim  postępwoanie dowodowe,  w którym obwoiazuje zasada swobodnej  oceny dowodów.  oznacza ona,  że  organ administracji  publicznej ocenia wiarygodnoiśc  i moc dowodów według wąłsnego pzrekonania,uzasadnionego calością  zebranego w sprawie materiału dowodowego .za dowód można uznac to wsyztsko,co  nei jest sprzeczne z prawem,a  pozwoli na wyjasnienei sprawy,w szcegolności  dowdoami są :dokumenty urzędowe i prywatne,zeznania świadkow,opinie biegłych  i oględziny.  zakończenie postępowania wyjaśniajacego9dowodowego)  stanowi podstawę do wydanai decyzji.
Opublikowano dnia: 27 stycznia, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    charakterystyka postępowania wyjaśniającego Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj

Więcej streszczeń i recenzji użytkownika citretka

More
X

.