Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Wykładnie w prawie

Praca naukowa Streszczenie   według:citretka     Autor : brak
ª
 
wykładnia czyli interpretacja  przepisó prawnych zmierza do ich  rzeczywistej treści czyli do odkodowania norm parwnych zawartych w tych   przepisach,  znajomość zasad wykładni  przepisów prawnych jest niezbędna do ustalenia parwidłowego brzmienia zawartch w nich wowczas,gdy  brzmienei przepisu budzi wątpliwości. pojęcia i zwroty użyte w przepsiach prawnych są często nieostre,a zatem wymagają ustalenie ich właściwej  treści w drodze wykładni.  wykładnia gramatyczna polega na ustaleniu znaczenia słów,  wyrażeń i zwrotów użytych w  tekściep rzepisu prawnego a w sczególności  tych,które sa nieostre lub wieloznaczne.w takich sytuacjach przydatne okazują się tzw,. definicje legalne,w których ustawodawca wyjasnia znaczenie  danego pojęcia np. pojęcie dzierżyciela.jeżeli nei ma definicji legalnej,a pojęcie jest wieloznaczne. wówczas należy uwzglednic kontekst językowy.język podlega zmianom a zatem  zwroty uzyte w tekstach dawniej wydanych  aktów normatywnych  są niekiedy neizrozumiałe.  w takich przypadkach należy znależć  sktualny odpowiednik tego zwrotu.  kontekst językowy często nei wystarcza do ustalenia  treści przepisu,a wówczas  można zastosować reguły rozumowania prawniczego.  jeśli zt reści przepisu wynika,że 'nie można więcej' to wtedy wnioskuje się,że  'wolno i mniej',jezeli ktoś jest zobowiązany do czegośc iwęcej to także jest zobowiązany do czegoś mniej.inne rozumowania to wnioskowanie z przeciwieństwa  oraz wnioskowanie 'z celu na środki'.wykładnia systemowa pozwala na  ustalenie sensu przepisu  ze względu na obowiązywanie innego przepisu albo zasady danej gałezi  prawa lub zasady polskiego systemu prawnego,tak aby interpretowany  przepis  był z nimi zgodny.istotne jest ustalenie miejsca interpretowanego przepisu,jego rangi oraz  przynalezności do danej gałęzi prawa.  w prawie cywilnym wobec równorzędności  statusu stron,sąd nie  może faworyzowac jednej  z  nich,natomiast w prawie  karnym obowiązuje zasada, że wszelkei watplwiości nalezy rozstrzygać na korzyść oskarżonego oraz zasada domniemania niewinności oskarżonego. z koeli przepisy prawa rodiznnego  należy interpretować zgodnie z zasadami dobrego dziecka,  a przepisy  prawa  pracy w zgodzie z zasada ochrony praw pracownika. wykłądnia funkcjonalna (celowościowa)  zmierza do ustalenia treści przepisu ze względu na cel, któremu ten przepis służy.system prawny powinien być spójny i  zupełny. zdarza sie jednak niekiedy,że  jakaś sytuacja powinna  być rozstrzygnięta przez prawo, a  ono tej sytuacji nie reguluje.  wystepuej wówczas tzw. luka w prawie, którą można uzupełnić w drodze analogii  z ustawy,stosując  przepis regulujący  sytuację pdoobną lub  przez analogię z prawa.w niektorcyh gałęziach prawa wypełnianie luk  w drodze analogii jest neidopuszczalne.  w prawie karnym przestepstwem jest tylko czyn wyraźnie  zdefiniowany w przepisie,a nie  czyn do niego podobny,gdyż  w przeciwnym razie w drodze analogii  można byłoby karać ludzi  za czyny,ktore nie są przestępstwami.ze względu na moc obowiązującą  wykąłdni można wyróznić:wykładnię o mocy powszechnie wiążącej,która posiada wykładnia autentyczna i wykładnaia legalna.wykładni autentycznej dokonuje  organ,który ustanowił dany przepis,ma on moc prawną taką samą jak akt normatywny,którego przepis został poddany interpreacji. w praktyce ta wykładnia w zasadzie nie występuje,nie  ma także wyraźnej,normatywnej podstawy  do jej dokonywania,a teoretycznei uzasadnia ją pogląd,że ten kto  jest upowazniony do tworzenaia prawa,może je równiez interpretować.
powszechnie wiążąca  jest także wykłądnia legalna, której dokonuje wskazany przez ustawodawce organ.kiedyś był nim trybunał konstytucyjny,lecz utracił  kompetencję i obecnie nie ma w polskim systemie prawnym  organu uprawnionego do  dokonywania wykładni legalnej.inna wykąłdnie,którą można wyróżnic ,to  wykładnia o ogranicoznej  mocy wiążącej a posiada ją wykąłdnia dokonywana przez organ stosujący prawo  jedynei na  użytek wydanego rozstrzygnięcia.jeżeli orzeczenie stanie się prawomocne lub ostateczne,dokonana w nim wykładnia jest wiążąca dla stron postepowania,ale tylko  w rozstrzygniętej sprawie,organ  rozstrzygający  nie jest związan yz tą interpretacją w  innych sprawach:wykładnia wykonywana przez organ  odwoławczy np. przez sąd apelacyjny wiąże organ niższej instancji np,  sąd okregowy,któremu  sprawe przekazano do  ponownego rozpoznania,  wykładnia sądu najwyższego podjętan  w formie uchwały  majacej na celu  wyjaśnienei przepisów  prawnych budzacych watpliwości w praktyce lub przepisów,których stosowanie wywołało  rozbiezności w praktyce. sąd najwyższy  podejmuje  te uchwały na wiosek organu wskazaneg ow ustawie np. na wniosek rzecznika   praw obywatelskich.  uchwąły sądu najwyższego np.  skłądu całej izby w omawianych  przypadklach z chwilą ich podjęcia  uzyskują moc zasad prawnych. zasady prawne wiążą jedynie  wszystkie  składy orzekające  sądu najwyśzego, a nie wiąża innych sądów, jednakże te sądy,ze względu na  autorytet sądu najwyższego  ,stsoują się do jego uchwał.  odstąpienie od zasady prawnej wymaga  ponwonego rozstrzygnięcia  podjętego przez odpowiedni  skłąd sądu najwyższego  np. przez  izbę lub połączone izby.  podobne uprawnienia w zakresie sądownictwa  administracyjnego ma  naczelny sąd administracyjny.  wykładnię  nie mająca mocy wiążącej,lecz wywierającą  nieformalny wpływ na rozumienie  przepisow prawnych,ktorą  jest wykładnia doktrynalna  zwana też naukową.  dokonują jej pzresdtawiciele nauki prawa (dogmatycy i teoretycy) i praktyki prawniczej (np.sędziowie i adwokaci) w tekstach  artykułów,monografii oraz  innych opracowan naukowych. osoby zasiadające w organach rozstrzygających  w sprawie sięgają do  opracowan naukowych,aby przekonac się,jak w literaturze  prawniczej interpretowany jest konkretny przepis,a jeżeli zgodza się z ta interpretacją, t ozastosują ją przy wykłądni  przepisu stanowiącego  podstawę prawną orzeczenia. wykładnia moze być dokonana przez każdego ,kto czyta przepsi prawny,ale nie ma ona wogóle żadnej mocy wiążącej.
Opublikowano dnia: 20 stycznia, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj

Więcej streszczeń i recenzji użytkownika citretka

More
X

.