Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Prawo & Polityka>Prawo Ogólne>Kodeks Cywilny / Zobowiązania

Kodeks Cywilny / Zobowiązania

książki Streszczenie   według:ulgipkp     Autor : Prawodawcy
ª
 
Zobowiązanie (łac. obligatio) – rodzaj stosunku cywilnoprawnego, węzeł prawny (łac. vinculum iuris) łączący dłużnika z wierzycielem, który polega na tym, że "wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić" (art. 353 § 1 kodeksu cywilnego). Prawo zobowiązań reguluje społeczne formy wymiany dóbr i usług o wartości majątkowej. Zobowiązania to księga trzecia Kodeksu Cywilnego.Klasyczna definicja z prawa rzymskiego brzmi: Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iuria (łac. zobowiązanie jest węzłem prawnym, który zmusza nas do wykonania świadczenia pewnej rzeczy, według praw naszego państwa).

Zobowiązania powstaja w skutek
A) umowy

B) aktu administracyjnego

C) czynów dozwolonych i niektórych niedozwolonych:

-czyny własne

-czyny osób trzecich

-czyny funkcjonariuszy państwowych

-czyny wyrządzające szkody moralne

-wyrządzenie szkody przez rzeczy i zwierzęta

-wyrządzenie szkody przez siłę wyższą

Zobowiązania dzielimy na

- wzajemne
a) wynikające z umów
b)aktów prawnych

- podzielne
a) jednorazowe – spełnienie wymaga jednorazowego zachowania się dłużnika (spłata wierzytelności)
b) ciągłe - spełnienie wymaga zachowania się przez jakiś czas (przechowanie)
c) okresowe – pewne powtarzające się zachowania (czynsz

- niepodzielne
a) jeżeli przedmiotem stosunku zobowiązaniowego jest świadczenie niepodzielne, wówczas zobowiązanie się nie dzieli
b) w przypadku gdy do spełnienia świadczenia jest zobowiązanych kilku współdłużników odpowiadają oni są za spełnienie środka jak dłużnicy solidarni
c) w przypadku gdy do otrzymania świadczenia uprawnionych jest kilku współwierzycieli każdy z wierzycieli może żądać spełnienia do jego rąk całego świadczą w razie sprzeciwu chociażby jednego z pozostałych dłużników ma obowiązek świadczyć wszystkim wspólnikom łącznie lub złożyć przedmioty świadczenia do depozytu sądowego

- solidarne.
a)dłużnik może spełnić świadczenie do rąk jednego z wierzycieli a przez zaspokojenie dług wygasa. Dłużnik może spełnić świadczenie do rąk wybranego przez siebie wierzyciela aż do chwili gdy jeden z wierzycieli wytoczy powództwo. Od tego momentu świadczenie może być spełnione tylko do rąk wierzyciela który wytoczył powództwo. O zobowiązaniach solidarnych może być mowa wtedy, gdy po stronie dłużników występuje kilka osób. Jeżeli zobowiązanie dłużników jest solidne, wierzyciel może żądać całości (lub części) świadczenia według swego uznania od każdego z dłużników, od wszystkich lub od kilku z nich. Każdy, więc z dłużników musi się liczyć z tym, że odpowiadać może za całość zobowiązania. Oczywiście, gdy jeden z dłużników solidarnych spełni w całości świadczenie, pozostali są już zwolnieni od świadczenia. Może on też żądać od współdłużników zwrotu odpowiedniej części świadczenia.

Zasady wykonania zobowiązań regulują przepisy kodeksu cywilnego, według których dłużnik powinien spełnić wynikające ze stosunku zobowiązaniowego świadczenie na rzecz wierzyciela. zobowiązanie powinno być wykonane przez dłużnika zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno – gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego. Treść zobowiązania określa powinność dłużnika względem wierzyciela, czyli co powinien zrobić dłużnik (ewentualnie czego nie powinien robić), aby spełnić świadczenie wobec wierzycie Jeżeli z treści zobowiązania nie wynika jego miejsce, wówczas przy zobowiązaniach niepieniężnych jest to miejsce zamieszkania lub siedziba dłużnika, natomiast przy zobowiązaniach pieniężnych miejsce zamieszkania bądź siedziba wierzyciela. Jeżeli na podstawie treści zobowiązania nie można stwierdzić, w jakim czasie powinno być ono wykonane, to wówczas dłużnik powinien spełnić świadczenie niezwłocznie po wezwaniu go do tego przez wierzyciela. Wierzyciel ma obowiązek współdziałania z dłużnikiem przy wykonywaniu przez niego zobowiązania (np. jeżeli świadczenie dłużnika polega na wykonaniu remontu mieszkania, wierzyciel powinien mu zapewnić do niego dostęp).

Zasady obowiązujące przy wykonaniu zobowiązań

-zasada realnego wykonania zobowiązania

-zasada należytej staranności

-zasada odpowiedniej jakości świadczenia

-zasada osobistego wykonania zobowiązania

-zasada niedopuszczalności odmowy przyjęcia świadczenia częściowego

Skutki niewykonania zobowiązania

-obowiązek naprawienia szkody

-nieprzyjęci świadczenia

-nabycie rzeczy na koszt dłużnika

-wykonanie zastępcze na koszt dłużnika

Wygaśniecie zobowiązania następuje wskutek jego wykonania. Spełniony zostaje wtedy społeczno-gospodarczy cel zobowiązania. Kodeks cywilny przewiduje jednak, ze zobowiązanie może wygasnąć na skutek innych przyczyn np. złożenie do depozytu sądowego.

Zdarzenia prawne powodują wygaśniecie zobowiązań:

A) śmierć dłużnika

B) dobrowolne zwolnienie z długu

C) świadczenia w miejsce wykonania polega na spełnieniu przez dłużnika za zgoda wierzyciela innego świadczenia, zamiast świadczenia, do którego był zobowiązany.

D) odnowienie polega na zobowiązaniu dłużnika spełnienie innego świadczenia w miejsce dotychczasowego lub nawet tego samego, lecz z innej podstawy prawnej.

E) złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sadowego w wypadkach przewidzianych przepisami jest równoznaczne z wykonaniem zobowiązania wobec wierzyciela. Może ono nastąpić, gdy nie wiadomo dokładnie, kto jest wierzycielem itp.

F) potrącenie, kompensacja - może mieć miejsce, jeżeli obydwie strony (np. pozostają z sobą w stosunkach handlowych) mają względem siebie wzajemne wierzytelności. Istnieje wtedy możliwość potracenia tj. wzajemnego skompensowania. Kodeks przewiduje dokładnie, kiedy potrącenie jest dopuszczalne. Konieczne jest miedzy innymi, aby wierzytelności były jednorodne (nie mogę, bowiem potrącić świadczenia dostarczenia samochodu ze świadczeniem w postaci wybudowanego garażu). Wierzytelności muszą być również wymagalne i muszą nadawać się do dochodzenia na drodze sądowej. Najczęściej potrącenia odnosi się do wzajemnej wierzytelności

Opublikowano dnia: 09 grudnia, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    to jest wszystko??????????? My w szkole ten temat robiliśmy przez pół roku!! ( 1 Odpowiedz ) Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz  :    shwoong bardzo ogranicza forme przekazu, sa jeszcze dwie czesci. 30 września 2011
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.