Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Prawo & Polityka>Prawo Ogólne>Kontrola gospodarki nieruchomościami. Formy władania

Kontrola gospodarki nieruchomościami. Formy władania

artykułu Streszczenie   według:Piotal     Autor : Zygmunt Rola
ª
 
Kontrola form władania nieruchomościami ujawniła nieuregulowanie prawnej formy władania nieruchomościami, stanowiącymi własność gminy, administrowanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, nieruchomościami użytkowanymi przez szkołę podstawową i przez Centrum Kultury, oraz służącymi Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece Publicznej - samorządowym instytucjom kultury, do wykonywania ich działalności statutowej; bezumowne i nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń Urzędu Gminy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół oraz Gminną Bibliotekę Publiczną; Nieuregulowanie formy władania pomieszczeniami komunalnymi przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (kluby sportowe) oraz pozostawienie pomieszczeń komunalnych w bezumownym i nieodpłatnym władaniu przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, stowarzyszenia i inne podmioty oraz nieokreślenie zasad korzystania z gminnego aparatu telefonicznego; nieprzydzielenie gospodarstwu pomocniczemu - Zakład Gospodarki Komunalnej - składników majątkowych przez Urząd Gminy w decyzji o jego utworzeniu oraz nieprzekazanie gospodarstwu składników majątkowych do dnia kontroli, mimo faktycznego władania przez gospodarstwo tymi składnikami; bezpodstawne przekazanie - decyzją wójta gminy - nieruchomości w trwały zarząd Gminnej Bibliotece Publicznej, oddanie nieruchomości komunalnej w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi Kultury - instytucji kultury, posiadającej osobowość prawną; wydawanie decyzji w sprawie przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie wniosków niezawierajacych kompletu danych (m.in. brak wskazania imion rodziców wnioskodawców, numeru ewidencyjnego PESEL, oznaczenia nieruchomości wg księgi wieczystej, informacji o wysokości opłaty rocznej); nieokreślenie – w decyzjach ustanawiających trwały zarząd - ceny nieruchomości i opłat z tytułu trwałego zarządu oraz informacji o możliwości aktualizacji tej opłaty oraz niesporządzenie protokołów zdawczo–odbiorczych przy oddawaniu nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym; nieuregulowanie prawnej formy władania nieruchomościami zajętymi bezumownie na potrzeby ochotniczych staży pożarnych; zarządzanie nieruchomościami komunalnymi i pobieranie z nich pożytków przez jednostkę pomocniczą gminy, mimo braku uchwały Rady Gminy w sprawie przekazania jednostce tych nieruchomości; nieodpłatne przekazanie w trwały zarząd budynku oczyszczalni ścieków i budowli związanych z działalnością gospodarstwa pomocniczego.

Opublikowano dnia: 23 maja, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj

Więcej streszczeń i recenzji użytkownika Piotal

More
X

.