Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Prawo & Polityka>Prawo Ogólne>Kontrola wewnętrzna, kontrola finansowa i audyt. System kontroli

Kontrola wewnętrzna, kontrola finansowa i audyt. System kontroli

książki Streszczenie   według:Piotal     Autor : Zygmunt Rola
ª
 
Kontrola wewnętrzna stanowi sumę systemów i procedur mających na celu: zapewnienie uporządkowanej, gospodarnej, efektywnej, skutecznej i racjonalnej działalności zgodnej z zadaniami danej instytucji; zabezpieczenie zasobów przed stratami wynikającymi z marnotrawstwa, nadużyć, złego zarządzania, błędów, oszustw oraz innych nieprawidłowości; przestrzeganie ustaw, przepisów i regulacji prawnych oraz zarządzeń kierownictwa; opracowanie i prowadzenie rzetelnej, dokładnej i sporządzanej terminowo ewidencji danych finansowych i zarządczych oraz ujawnianie tych danych w stosownych sprawozdaniach.
Należy przyjąć, że ograniczenie kontroli wewnętrznej do czynności sprawdzających jest niewystarczające do zapewnienia realizacji celów przez jednostki publiczne. Dlatego też kontrola wewnętrzna obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania jednostek oraz weryfikowanie, czy: jednostka (komórki organizacyjne, pracownicy) jest odpowiednio przygotowana do wykonywania przydzielonych jej zadań; zadania te są właściwie sprecyzowane przez kierownictwo oraz rozumiane i akceptowane przez pracowników; kierownictwo jednostki jest świadome, co zagraża realizacji zadań; podejmuje właściwe działania dla zniesienia bądź ograniczenia skutków zagrożeń, w pełni panuje nad przebiegiem tych procesów.
Zbudowanie dobrze działającego systemu wymaga podjęcia działań w określonej kolejności oraz z zachowaniem przyjętych i ściśle określonych zasad postępowania.
Działania lub zaniechania występujące na wcześniejszych etapach mogą wywoływać negatywne skutki na etapach następnych: pozostawienie wadliwego środowiska kontroli spowoduje, że procedury kontroli nie będą przestrzegane; niewłaściwe określenie celów spowoduje, że system nie będzie wspierał realizacji powierzonych jednostce zadań; błędne określenie poziomu ryzyka spowoduje wprowadzenie nieodpowiednich mechanizmów kontroli (nadmiernych lub niewystarczających); nieadekwatne mechanizmy kontroli nie zmniejszą ryzyka zagrożeń realizacji celów; brak nadzoru nad systemem kontroli może spowodować, że nie zostanie ujawniony fakt niestosowania procedur bądź że są one nieodpowiednie; niezapewnienie właściwego przepływu potrzebnych informacji może spowodować podejmowanie nietrafnych decyzji, m.in. co do systemu kontroli.
Przed przygotowaniem procedur kontroli finansowej, warto poznać ogólne zasady budowania systemu kontroli wewnętrznej, co pozwoli na zaprojektowanie wszelkich niezbędnych procedur w sposób ekonomiczny, uwzględniający realne możliwości i warunki jednostki, dla której będą tworzone. Skuteczność systemu nie zależy bowiem od rozbudowanych i skomplikowanych procedur. Praktyka pokazuje, że najskuteczniejsze są systemy proste, przejrzyste oraz dostosowane do rzeczywistych wielkości i potrzeb jednostki.
Stworzenie takiego systemu wymaga poznania i zrozumienia zasad, które gwarantują realizację tego celu. W skrócie można powiedzieć, że projektując system należy kolejno rozważyć: jacy ludzie realizują poszczególne zadania jednostki; czy są do tego odpowiednio przygotowani i motywowani (środowisko kontroli); jakie to są zadania (cele); jakie czynniki, w jakim stopniu i w jaki sposób mogą przeszkodzić w ich realizacji oraz jakie mogą być tego skutki (ocena ryzyka); jak temu skutecznie i w sposób ekonomiczny zapobiec (mechanizmy, procedury kontroli); w jaki sposób poddawać system stałej ocenie w celu poprawiania jego skuteczności (monitoring); jakie informacje potrzebne są pracownikom i kierownictwu dla zapewnienia działania systemu i jak je należy przekazywać (informacja i komunikacja).
Rozważenie tych kwestii może zapewnić powodzenie zarówno w wielkich, jak i w drobnych sprawach. Przedstawiony sposób postępowania będzie w równym stopniu użyteczny dla kierownika, który zamierza zbudować sprawny system kontroli wewnętrznej, jak i dla audytora (inspektor kontroli), który zamierza poddać ocenie system istniejący.
Obowiązki kierownika jednostki, wynikające z wprowadzenia kontroli wewnętrznej, to te same obowiązki, które ciążą na kierowniku z racji powierzonej mu funkcji. Różnica polega tylko na tym, że obowiązki te w systemie kontroli wewnętrznej są odpowiednio wyartykułowane i uporządkowane w kompletny system kontroli, co ułatwia kierownikowi wykonywanie jego zadań oraz stwarza możliwość dokonania zewnętrznej oceny jego jakości przez audyt (kontrolę) wewnętrzny lub zewnętrzny.
Kierownik każdej jednostki obowiązany jest odpowiednio zorganizować pracę jednostki, przyjąć właściwy sposób zarządzania tą jednostką, zatrudniać pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, upowszechniać zachowania etyczne wśród pracowników i kierownictwa; jednym słowem zadbać o odpowiedni poziom środowiska kontroli kierowanej przez siebie jednostki. Aby zapewnić podjęcie odpowiednich działań dla realizacji celów jednostki, powinien te cele określić, a ich znajomość upowszechnić wśród pracowników. Powinien następnie rozważyć, co może przeszkodzić w realizacji tych celów i jakie to będzie miało znaczenie dla jednostki. Oznacza to, że powinien zidentyfikować ryzyko kontroli, jego prawdopodobieństwo i znaczenie, jakie ma ono dla realizacji celów jednostki. Stosownie do dokonanej oceny ryzyka, powinien podjąć odpowiednie działania zaradcze w postaci mechanizmów kontroli ograniczających ryzyko niewykonania powierzonych jednostce zadań. Aby podjęte przez niego działania przynosiły oczekiwany efekt, powinien stale monitorować własne zarządzenia, sprawdzając czy są potrzebne i właściwe oraz dostosowane do potrzeb jednostki, odpowiednio je modyfikując. W każdej jednostce konieczny jest również odpowiedni system przepływu informacji potrzebnych kierownictwu i pracownikom dla wykonywania ich zadań. Ocena wszystkich tych działań podjęta przez osobę z zewnątrz powinna gwarantować dodatkowe sprawdzenie skuteczności systemu. Zadanie to spełnia audyt a w mniejszych jednostkach, mniej sformalizowana kontrola. Z tego wynika, że wprowadzenie obowiązku kontroli wewnętrznej i audytu nie jest żadnym dodatkowym zadaniem dla jednostki, lecz instrumentem sprawiającym, że jednostki publiczne będą działały w sposób efektywny i jakość tego działania da się sprawdzić. Wyartykułowanie w ustawie obowiązków kierownika mobilizuje go do zracjonalizowania zarządzania jednostką według sprawdzonych standardów międzynarodowych i pozwoli na dokonanie oceny sposobu i stopnia realizacji tych obowiązków przez audyt lub kontrolę. Efektywność takich kontroli będzie nieporównanie wyższa od dotychczasowych kontroli (tradycyjnych), z zasady ograniczających się do badania legalności i zalecających raczej usuwanie objawów, niż przyczyn nieprawidłowości.

Opublikowano dnia: 23 maja, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    Oceń formę i kryteria realizacji kontroli wewnętrznej z punktu widzenia jej skuteczności Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj

Więcej streszczeń i recenzji użytkownika Piotal

More
X

.