Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Prawo & Polityka>Prawo Ogólne>Kontrola gospodarki nieruchomościami. Informacja o mieniu komunalnym

Kontrola gospodarki nieruchomościami. Informacja o mieniu komunalnym

artykułu Streszczenie   według:Piotal     Autor : Zygmunt Rola
ª
 
Kontrola informacji o mieniu komunalnym stwierdziła wykazanie w informacji o stanie mienia komunalnego, sporządzonej do projektu., danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym; niewykazanie w informacji o stanie mienia komunalnego gruntów pod drogami gminnymi oraz gruntów przekazanych gminie decyzjami Wojewody Lubelskiego; niewykazanie w informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2004 i 2005 wszystkich danych o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania przez gminę prawa własności i innych praw majątkowych; niewykazanie - w informacji o stanie mienia komunalnego - sieci wodociagowej; wykazanie - w informacji o stanie mienia komunalnego, sporządzonej do projektu budżetu na 2003 r. - nieruchomości, których właścicielem nie jest gmina (m.in. gruntów, których właścicielami na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z 4 października 1991 r. stały się Ochotnicze Straże Pożarne), wskutek ujęcia w rejestrze mienia komunalnego danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym; nieujęcie w informacji o stanie mienia komunalnego, załączonej do projektu budżetu gminy na 2005 r., danych dotyczących posiadanych udziałów w spółce.
Zalecono, aby: sporządzać rzetelną informację o stanie mienia komunalnego - przedkładaną Radzie Gminy w myśl przepisów art. 52 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym – w oparciu o rzetelnie prowadzoną ewidencję majątku gminy, ujmując w niej aktualne dane o stanie poszczególnych składników mienia znajdującego się w zasobach gminy i o sposobie jego zagospodarowania oraz dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych niż własność praw majątkowych, stosownie do przepisów art. 120 ustawy o finansach publicznych; informację o stanie mienia komunalnego sporządzać zgodnie z przepisami art. 180 ustawy o finansach publicznych, w szczególności wykazywać w nim m.in. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania (art. 180 pkt 4). W informacji o stanie mienia komunalnego sporządzanej do projektu budżetu zawierać kompletne informacje w zakresie przysługujących gminie praw własności, stosownie do przepisów art. 120 pkt 1 ustawy o finansach publicznych; sporządzać rzetelną informację o stanie mienia komunalnego - przedkładaną Radzie Gminy w myśl przepisów art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w oparciu o prowadzoną w sposób prawidłowy ewidencję majątku gminy, ujmując w niej aktualne dane o stanie poszczególnych składników mienia znajdującego się w zasobach gminy informację o stanie mienia komunalnego sporządzać zgodnie z przepisami art. 180 ustawy o finansach publicznych, uwzględniając w niej m.in. dane o udziałach w spółkach.

Opublikowano dnia: 23 maja, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj

Więcej streszczeń i recenzji użytkownika Piotal

More
X

.