Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Imigracja

artykułu Streszczenie   według:Dora30     Autor : Dora30
ª
 
Imigracja to proces osiedlania się poza krajem pochodzenia osób lub grup osób, które z jakichś powodów emigrowały ze swego kraju.
Proces legalnego osiedlania się w kraju emigracji jest dwuetapowy:
1. uzyskanie zgody władz tego kraju na pobyt / czasem też zatrudnienie/,
2. uzyskanie obywatelstwa / naturalizacja/.
Do najczęstszych przyczyn imigracji należą:
- czynniki ekonomiczne - różnica standardów życia,
- czynniki polityczne, religijne, narodowościowe,
- zmiany przebiegu granic państwowych lub etnicznych.
Z uwagi na przywiązywanie coraz większej wagi do problematyki praw człowieka obecnie wskazuje się na na specyficzną grupę imigrantów zmuszonych do opuszczenia swego kraju wskutek sytuacji wewnętrznej, zamieszek czy wojny domowej. Osoby zmuszane do opuszczenia swego kraju z powodu prześladowań na tle rasowym, religijnym, narodowościowym, przynależności do określonej grupy społecznej, przekonań politycznych lub poddawane torturom, traktowane w sposób nieludzki czy poniżający nazywane są uchodźcami.
Migracje oraz problematyka emigracji i uchodźstwa regulowane są umowami międzynarodowym mającymi zapewnic osadnikom przybyłym do obcego kraju ochronę ich podstawowych interesów.
Regulacje te zobowiązują państwa, które je ratyfikowały, do przestrzegania międzynarodowo uznanych standardów postepowania z emigrantami, a w szczególności
posiadania i stosowania określonych procedur rozpatrywania wniosków o zgodę na osiedlanie się w danym kraju.
W trakcie rozpatrywania wniosków o nadanie statusu uchodźców wnioskodawcy powinni byc objęci pomocą w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, opieki medycznej i pomocy rzeczowej. Po uzyskaniu statusu emigranta czy uchodźcy zainteresowani powinni uzyskac ze strony władz państwa pomoc w sprawach związanych z asymilacją oraz osiedleniem.
Osoby ubiegające się o zalegalizowanie wspomnianego statusu muszą:
- zgłosic władzom państwa, w którym zamierzają się osiedlic, swój zamiar w trybie i czasie określonym prawem danego państwa,
- poddac się procedurom przewidzianym przez prawo dotyczące emigrantów.
W przypadku uchodźców osoby takie są zobowiązane do ubiegania się o status uchodźcy w pierwszym kraju, w który nie grożą im prześladowania.
Przyjęte w różnych krajach regulacje prawne różnią się szczegółami. Dotyczą one organów, do których należy zgłaszac chęc osiedlenia się, trybu i terminu takiego zgłoszenia. Są kraje, które wymagają takiego zgłoszenia jeszcze przed przyjazdem we właściwej dla dotychczasowego pobytu ambasadzie lub konsulacie. W innych krajach zgłoszenia można dokonac przy przekraczaniu granicy, a nawet po krótkotrwałym pobycie na terenie kraju, w którym emigrujący zamierza się osiedlic.
Jednak powszechnie wymagane jest, by dokonac tego zgłoszenia przed popadnięciem
w konflikt z prawem krajowym / ze względu na przedłużenie pobytu ponad czas określony w wizie czy innych decyzjach, nielegalną prace itp./.
Opublikowano dnia: 08 grudnia, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.