Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Sądownictwo w Polsce

książki Streszczenie   według:zaba     Autor : mj
ª
 
SĄDY POWSZECHNE I SĘDZIOWIE są to organy wymiaru sprawiedliwości: rejonowe, okręgowe, apelacyjne. Rozstrzygają większość spraw z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, gospodarczego i pracy. Sędziów Sądów Powszechnych powołuje Prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Corocznie minister Sprawiedliwości ustala liczbę stanowisk sędziowskich i obwieszcza o tym w dzienniku urzędowym RP czyli monitorze Polskim. Sędzią może być osoba posiadająca obywatelstwo Polskie i w Polsce uzyskała tytuł mgr. lub zagraniczny uzyskany w Polsce (po ukończeniu WSP.) osoba korzystające z pełni prawa cywilnych i obywatelskich, nieskazitelnego charakteru, jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązku sędziowskiego, ukończyła 29lat, zdała egzamin sędziowski lub prokuratorski, pracowała w charakterze asesora sądowego lub prokuratorskiego min.3lata. Sądy w Polsce są NIEZAWISŁE tzn., że są niezależne od żadnej innej władzy i podlegają tylko Konstytucji RP. Sądownictwo w Polsce jest DWUINSTANCYJNE, tzn. że od decyzji sądu pierwszej instancji można się odwołać do wyższej instancji. Od wyroku sądu rejonowego à do sądu rejonowego, od okręgowego à do apelacyjnego . W niektórych sprawach postępowanie cywilne daje możliwość wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego. SĄD NAJWYZSZY to organ władzy sądowniczej powołany do sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz rozpatrywania spraw z zakresu przekazania przez sądy niższych instancji rozpatrywania protestów wyborczych oraz stwierdzaniu ważności wyborów do sejmu i senatu oraz wyborów Prezydenckich i ważności referendum ogólnokrajowego SN opiniuje również projekty ustaw i innych aktów. Izby Sądu Najwyższego: karna cywilna, wojskowa, prac ubezp .społ, praw publ. Organy: *I prezes Sądu Najwyższego - powołuje go Prezydent na 6lat.
Kompetencje: kieruje pracami, reprezentuje, powołuje i odwołuje przewodniczących izb Sądu Najwyższego. *Prezes Sądu Najwyższego - jest zastępcą I prezesa w czasie jego nieobecności kieruje jedna z izb. *Samorząd sędziowski: 1) Zgromadzenie ogólne sędziów-tworzą je wszyscy sędziowie SN z I prezesem na czele. Kompetencje: dokonywanie wyborów kandydatów na I prezesa SN, Sędziego SN, podejmowanie uchwał w sprawach ważnych dotyczących SN. 2) Zgromadzenie sędziów izb SN- przedst. projektu o działalności izby, opiniowanie kandydatów na I prezesa SN, rozpatrywanie problemów dotyczących funkcjonowania izby, opiniowanie kandydatów na Prezesa SN 3) Kolegium Sędziów SN skład: prezes, sędziowie, wybierani na 3lata. Kompetencje: ustalanie podziału czynności w SN, podejmowanie decyzji dotyczących wewnętrznej, struktury organów Sądu Najwyższego, opiniowanie kandydatów na prezesa SN stanowisk i kierowniczych w jednostkach administracyjnych. NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY: powołany do kontroli legalności decyzji administracyjnych oraz niektórych postanowień zapadłych w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym. ORGANY: prezes naczelnego sądu administracyjnego, Zgrom. Ogólne sędziów naczelnego Sądu administracyjnego, kolegium naczelnego sądu administracyjnego, wiceprezesi. W naczelnym Sądzie Administracyjnym. Orzekają sędziowie Sądów Administracyjnych, ale mogą orzekać także asesorzy sądów administracyjnych
Opublikowano dnia: 29 marca, 2006   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.