Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Użytkowanie ( wieczyste )

artykułu Streszczenie   według:Dora30     Autor : Dora30
ª
 
Przedmiotem użytkowania mogą byc nieruchomości, rzeczy ruchome oraz prawa.
Istota użytkowania polega na uprawnieniu użytkownika do używania rzeczy i pobierania
z niej pożytków. Użytkownik nie może jednak zmienic przeznaczenia rzeczy.
Pożytkami rzeczy są:
- płody rolne i inne odłączone od rzeczy części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy / tzw. pożytki naturalne, np. owoce, płody rolne itp./,
- dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego / tzw. pożytki cywilne,
np. czynsz z umowy najmu mieszkania w użytkowanym budynku/.
Pobieranie pożytków przez użytkownika może zostac ograniczone do oznaczonej części rzeczy albo do określonych pożytków.
Użytkowanie jest prawem niezbywalnym- nie można go zbyc ani odziedziczyc,
a kończy się wraz ze śmiercią użytkownika. Może byc ono ustanowione na czas oznaczony lub nieoznaczony, z mocy prawa jednak wygasa, gdy nie jest wykonywane przez 10 lat.
Użytkowanie wieczyste
- jest bezwzględnie obowiązującym prawem dotyczącym gruntów stanowiących własnośc
Skarbu Państwa, gminy lub związku gmin. Prawo to jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Od prawa własności różni się głównie tym, że:
- użytkowanie wieczyste z istoty jest prawem czasowym, ustanawia się jej bowiem na 99 lat / w wyjątkowych przypadkach na okres krótszy, nie mniej jednak niż na 40 lat/;
użytkownik ma prawo żądac przedłużenia tego stanu rzeczy, zaś właściciel może odmówic przedłużenia użytkowania wieczystego jedynie ze względu na ważny interes społeczny,
- właściciel nie traci swych uprawnień do nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
- użytkownik wieczysty musi wykonywac swe prawo pod rygorem rozwiązania umowy
i zwrotu gruntu- właściciel może narzucic sposób wykorzystania gruntu,
- w okresie użytkowania wieczystego użytkownik zobowiązany jest płacic właścicielowi
tzw. opłatę roczną,
-własnośc budynków i innych urządzeń wzniesionych przez użytkownika na gruncie oddanym w użtkowanie wieczyste przysługuje użytkownikowi.
Opublikowano dnia: 15 grudnia, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.