Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Prawo & Polityka>Prawo Karne>Instytucje resocjalizacyjne wychowujące w środowisku otwartym

Instytucje resocjalizacyjne wychowujące w środowisku otwartym

artykułu Streszczenie   według:Spencer48    
ª
 

Kuratela sądowa

Kurator sądowy dla nieletnich sprawuje nadzór nad nieletnimi, którzy popełnili czyn karalny w wieku 13 – 17 lat i sad rodzinny orzekł wobec nich nadzór kuratora jako środek wychowawczy, a także nad nieletnimi, w przypadku warunkowego zawieszenia umieszczenia w zakładzie poprawczym lub warunkowego zwolnienia wychowanka z zakładu poprawczego.

Kurator pełni głównie funkcje wychowawcze i resocjalizacyjne. Zadanie kuratora polega na eliminowaniu zaburzeń procesu socjalizacji nieletniego przez ingerencję dla jego dobra, w życie rodziny, środowiska szkolnego, a także rówieśniczego.

Ośrodki kuratorskie

Do ośrodków kieruje się nieletnich na podstawie orzeczeń sądowych. Mogą z nich korzystać także nieletni mający rodziców, wobec których orzeczono ograniczenie władzy rodzicielskiej i jeżeli pozostają oni bez należy tego nadzoru i opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych lub pracy oraz gdy ze względu na cechy osobowości i sytuację życiową wymagają systematycznej kontroli i pomocy.

Zadaniem ośrodków jest wdrażanie uczestników do przestrzegania zasad współżycia społecznego i porządku publicznego oraz kształtowanie właściwego stosunku do nauki i pracy, a także budzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień poprzez:

- udzielanie pomocy w usuwaniu zaniedbań wychowawczych;

- podnoszenie poziomu kultury osobistej;

- wyrabianie i utrwalanie nawyków pracy społecznie użytecznej;.

- udzielanie pomocy w nauce przy zdobywaniu przygotowania zawodowego;

- organizowanie wolnego czasu;

- udzielanie pomocy w rozwiązywaniu trudności życiowych;

- udzielanie pomocy materialnej.

Ogniska wychowawcze

Są placówką środowiskową mającą na celu zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży oraz pomoc rodzicom mającym poważne trudności w ich wychowaniu, jak również tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży warunków wychowawczych, materialnych i zdrowotnych. Ze względu na organizację, zakres i rodzaj opieki jest placówką wsparcia dziennego. Ogniska tworzy się dla dzieci w wieku od 6 do 17 lat

z utrudnioną socjalizacją, z zaburzeniami zachowania, mających trudności w nauce, wychowujących się w trudnych warunkach materialnych i wychowawczych.

Rodziny zastępcze ; wyodrębniamy 3 typy:

- spokrewnione z dzieckiem, w stopniu pozwalającym na powstanie obowiązku alimentacyjnego; rodzicami zastępczymi są wówczas bracia, siostry lub dziadkowie

- spokrewnione z dzieckiem, ale ze względu na dalszy stopień pokrewieństwa nie zobowiązane do alimentacji

- rodziny obce w stosunku do dziecka przyjętego pod opiekę i na wychowanie

Podstawowym obowiązkiem rodziny zastępczej jest sprawowanie faktycznej bieżącej opieki nad dzieckiem i jego wychowaniem. Dziecko może zostać umieszczone w rodzinie zastępczej w przypadku ograniczenia, zawieszenia, lub pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz orzeczenia umieszczenia w rodzinie zastępczej jako środka wychowawczego.

Ochotnicze Hufce Pracy

Ich celem jest umożliwienie uzupełnienia wykształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych przez młodzież z rodzin patologicznych, wymagających specjalnej troski. Do OHP zgłasza się młodzież kierowana przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne, kuratorów sądowych i przez szkoły podstawowe.

Zadaniem OHP jest zapewnienie uczestnikom opieki wychowawczej i profilaktycznej oraz resocjalizacji, korygowanie wadliwych postaw społecznych, przeciwdziałanie przestępczości oraz wszechstronny rozwój osobowości. Ośrodek ma wzbogacać wiedzę, umiejętności i zdolności młodzieży, a także uczyć pracowitości, szacunku dla ludzi, gospodarności i przedsiębiorczości.

Placówka współpracuje z policją, kuratorami, sądami, środowiskiem i rodzicami.


/\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\

Jeśli potrzebujesz pomocy w pracy domowej z Polskiego, Historii lub WOS-u albo jakiegoś innego przedmiotu humanistycznego napisz do mnie na gg34813659, zajrzyj także na moją osobistą stronę gdzie możesz zobaczyć zrobione do tej pory prace domowe, oto link do strony: http://9fada19b.linkbucks.com Jeśli będę tylko potrafił, to zawsze będę się starał pomóc osobie która się do mnie zgłosiła. Pomagam również w znalezieniu jakiś informacji, programów lub innych danych.
Pisz nawet gdy nie ma mnie na gg, na pewno odpiszę. Pomoc z mojej strony jest darmowa(nie pobieram opłat za moje usługi)

Zapraszam serdecznie do przeczytania tego tekstu oraz zajrzenia na mój profil gdzie znajdują się inne moje teksty.

Opublikowano dnia: 05 grudnia, 2011   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.