Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Administracja rządowa

książki Streszczenie   według:piotrek_ha     Autor : Piotr
ª
 
Administracja rządowa Administrację rządową tworzą centralne i naczelne organy administracji rządowej oraz różne organy administracji w województwie. Organy naczelne powoływane są przez Prezydenta RP lub przez Sejm, a ich właściwość obejmuje terytorium całego państwa. Organami naczelnymi są: Prezes Rady Ministrów oraz ministrowie i szefowie komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, obsługiwane prze urzędy zwane ministerstwami. Organy centralne bezpośrednio podlegają organom naczelnym i są przez te organy nadzorowane. Właściwość organów centralnych obejmuje teren całego państwa. Organy centralne to organy jednoosobowe lub kolegialne noszące najczęściej nazwy: prezes, przewodniczący, szef, główny inspektor, kierownik, dyrektor generalny, dyrektor, np. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Agencji Rynku Rolnego, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki. Administracja rządowa w terenie dzieli się na zespoloną (np.
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej), pozostającą pod zwierzchnictwem wojewody i składającą się ze służb, inspekcji i straży oraz niezespoloną (np. Dyrektorzy okręgowych izb skarbowych), podlegającą bezpośredniemu zwierzchnictwu ministrów lub centralnych organów administracji rządowej. Wojewoda będąc przedstawicielem rządu w województwie, jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów. Do zadań wojewody należy: - reprezentowanie Rady Ministrów w województwie, kierowanie administracją rządową w województwie i zapewnienie jej sprawnego działania, - sprawowanie nadzoru nad samorządem terytorialnym, - rozpatrywanie środków odwoławczych w postępowaniu administracyjnym - oraz reprezentowanie interesów Skarbu Państwa.
Opublikowano dnia: 02 kwietnia, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    administracja państwa a terroryzm ( 1 Odpowiedz ) Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz  :    W odpowiedzi można przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że Państwo, jego niektóre organy, w tym organy administracji są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom. Także przed zamachami terrorystycznymi. W związku z tym prowadzą działania operacyjne, zapobiegawcze, informują obywateli o zagrożeniach. 2 czerwca 2011
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.