Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Kompetencje starosty powiatowego

książki Streszczenie   według:berea     Autor : berea
ª
 
Kompetencje starosty powiatowego: 1. występowanie do rady powiatu z wnioskiem o powołanie wicestarosty i pozostałych członków zarządu; 2. występowanie z uzasadnionym wnioskiem do rady powiatu o odwołanie poszczególnych członków zarządu; 3. upoważnianie wicestarosty, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości powiatu; 4. tworzenie wraz z prezydentem miasta na prawach powiatu, w drodze porozumienia, wspólnej komisji bezpieczeństwa i porządku dla owego miasta i powiatu z nim graniczącego[1] – w takim przypadku starosta wraz z prezydentem miasta współprzewodniczą komisji; 5. powoływanie do udziału w pracach powyższej komisji funkcjonariuszy i pracowników innych niż Policja powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników innych organów administracji publicznej; 6. w ramach piastowania stanowiska przewodniczącego komisji bezpieczeństwa i porządku, żądanie od Policji i innych podległych służb, inspekcji, straży wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, dokumentów i informacji o ich pracy[2]; 7. składanie, wraz z innym członkiem zarządu, oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu, jeżeli zarząd deleguje starostę do wykonania tegoż zadania; 8. wydawanie pisemnego polecenia kontrasygnowania przez skarbnika powiatu lub osobę przez niego upoważnionej czynności prawnej mogącej spowodować zobowiązania majątkowe powiatu; 9. w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze większym niż obszar jednej gminy wydawanie poleceń wiążących: § wójtom (burmistrzom, prezydentom miast niebędących miastami na prawach powiatu); § kierownikom jednostek organizacyjnych utworzonych przez powiat; § kierownikom powiatowych służb, inspekcji, straży; § kierownikom jednostek ochrony przeciwpożarowej, które działają w danym powiecie; § kierownikom jednostek organizacyjnych czasowo przekazanych przez właściwe organy do jego dyspozycji, a także skierowanych do wykonywania zadań na obszarze powiatu; 10. zwracanie się z wnioskami o wykonanie czynności niezbędnych do zapobieżenia lub usunięcia skutków klęski żywiołowej do kierowników jednostek innych niż wyżej wymienione, a działających na terenie powiatu – w przypadku odmowy wykonania tych czynności, bądź ich niewłaściwego wykonania starosta niezwłocznie zawiadamia organ zwierzchni w stosunku do konkretnego kierownika; 11.
wprowadzanie niezbędnych ograniczeń praw i wolności człowieka i obywatela w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej[3]. [1] W myśl art. 38a ust. 4 pkt. 3 starosta powołuje w skład komisji trzech członków rekrutujących się spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac niniejszej komisji oraz cieszących się wśród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiu bezrobociu. Ich odwołanie może nastąpić jedynie z ważnych powodów przedstawionych na piśmie. [2] Za wyjątkiem akt personalnych pracowników i funkcjonariuszy, materiałów operacyjno – rozpoznawczych lub dochodzeniowo – śledczych oraz akt w indywidualnych sprawach administracyjnych; art. 38b ust. 1 Ustawy o samorządzie powiatowym. [3] Następuje to w drodze zarządzenia albo decyzji, które podlegają ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych oraz zamieszczenie anonsu w prasie lokalnej. W tego typu zarządzeniu lub decyzji starosta winien podać podstawę prawną, określenie zakresu i rodzaju ograniczeń, określenie obowiązanych podmiotów, miejsce dzień i godzinę osobistego stawiennictwa lub realizacji innych ograniczeń, czas trwania ograniczeń oraz pouczenie o odpowiedzialności karnej bądź innych skutkach prawnych naruszenia zarządzenia lub decyzji; art. 23 ust. 1 i 3 Ustawy o stanie klęski żywiołowej z dnia 18 kwietnia 2002 roku, Dz. U. nr 62 poz. 558, tekst jednolity wraz z późniejszymi zmianami.
Opublikowano dnia: 16 marca, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    starosta Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.