Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Prawo & Polityka>Przyznanie renty socjalnej, jej wysokość i wypłata

Przyznanie renty socjalnej, jej wysokość i wypłata

artykułu Streszczenie   według:zuza123456     Autor : zuza
ª
 
Przyznanie renty socjalnej, jej wysokość i wypłata

Renta socjalna jest przyznawana i wypłacana od dnia spełnienia wszystkich wymaganych warunków, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek o to świadczenie.
Osobom uprawnionym do renty socjalnej przed dniem 1 października 2003 r. renta socjalna została przyznana od 1 października 2003 r., bowiem ośrodki pomocy społecznej były zobowiązane do przekazania wraz z dokumentacją również wniosków o rentę socjalną.

Jeżeli osoba ubiegająca się o rentę socjalną pozostaje w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) i pobiera wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne - prawo do tej renty powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku, świadczenia lub wynagrodzenia.

Decyzję w sprawie renty socjalnej wydaje i świadczenie to wypłaca właściwa jednostka organizacyjna ZUS.

Jednostka ta przyznaje rentę socjalną wszystkim osobom ubiegającym się o przyznanie tej renty.

Jeżeli jednak osoba ubiegająca się o rentę socjalną jest uprawniona do renty rodzinnej, przyznanej i wypłacanej przez organ emerytalno-rentowy, jednostka organizacyjna ZUS przyznaje rentę socjalną i ustala jej wysokość, a następnie przekazuje decyzję o przyznaniu renty socjalnej organowi emerytalno-rentowemu, który wypłaca rentę rodzinną. Organ ten ustali wysokość renty socjalnej w zbiegu z rentą rodzinną.

Oznacza to, iż w zależności od wysokości renty rodzinnej, organ ten będzie wypłacał rentę socjalną w pełnej wysokości albo ograniczy wysokość renty socjalnej w taki sposób, aby łączna wysokość świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Jeżeli wysokość renty rodzinnej przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - organ ten odmawia wypłaty renty lub wstrzymuje jej wypłatę.
Renta socjalna przysługuje w wysokości wynoszącej 84% kwoty renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 1 marca 2004 r. renta socjalna wynosi 472,57 zł. Renta ta będzie podlegała waloryzacji na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy emerytalnej.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o rentę socjalną jest jednocześnie uprawniona do renty rodzinnej albo jej części (lub uprawnienie takie nabędzie w trakcie pobierania renty socjalnej) łączna wysokość tych świadczeń nie może przekraczać 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jednak wysokość renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

W związku z tym, że wysokość renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty renty najniższej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, osoba uprawniona do renty rodzinnej w wysokości niewiele niższej od 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy będzie pobierała łączne świadczenie w kwocie przekraczającej 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Jednostka organizacyjna ZUS ustali termin płatności, w którym będzie wypłacała rentę socjalną i wskaże go w decyzji o przyznaniu renty socjalnej. Osoba uprawniona do renty rodzinnej będzie pobierała rentę socjalną wraz z rentą rodzinną - w terminie płatności renty rodzinnej.

Jeżeli rentę rodzinną wypłaca inny niż ZUS organ emerytalno-rentowy, np. KRUS, organ ten również będzie wypacał rentę socjalną w terminie płatności renty rodzinnej.
Opublikowano dnia: 23 czerwca, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.