Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Prawo & Polityka>Zasady ubezpieczenia społecznego

Zasady ubezpieczenia społecznego

Strona internetowa Streszczenie   według:zuza123456    
ª
 

Zasady ubezpieczenia społecznego

Zasada oparcia świadczenia na decyzji uprawnionego organu

Jeżeli chcemy mieć emeryturę, rentę lub inne świadczenie, to nie możemy sobie samemu przyznać  świadczenia. Musi być odpowiedni organ, który wyda decyzję o przyznaniu świadczenia. Wyrok Sądu Najwyższego z 15 grudnia 2000 r. stwierdza, iż istota decyzji organu rentowego polega na rozstrzygnięciu o prawie do konkretnego świadczenia lub o jego wysokości, jako całości, a nie o poszczególnych elementach składających się na to prawo.

Zasada koordynacji systemu ubezpieczenia społecznego

Zasada równego traktowania ubezpieczonych

Równe traktowanie ubezpieczonych jest częścią szerszego problemu równego traktowania podmiotów prawa. Należy pamiętać, że uźródłowienie tej równego traktowania jest nie tylko w konstytucji polskiej, nie tylko w ustawach dotyczących systemów ubezpieczeń, ale również w europejskim prawie zabezpieczenia społecznego. Ustawa polska odnosi się do równego traktowania i wyjaśnia nawet, co to oznacza równe traktowanie. Zasada równego traktowania dotyczy w szczególności warunków objęcia systemem ubezpieczeń społecznych, obowiązku wypłacania i obliczania składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto obliczania świadczeń i równość w zakresie okresu wypłaty świadczeń i zachowania prawa do świadczeń.

Zasada bezwzględnego charakteru przepisów ubezpieczeniowych

Bezwzględny charakter przepisów oznacza, że przepisy muszą być stosowane. Nie można ich zmieniać. W związku z tym ugoda w takich sprawach ubezpieczeniowych jest niedopuszczalna. Przepisy prawa ubezpieczeniowego mają wyłącznie charakter bezwzględny i nie mogą być zmienione np. w drodze porozumienia stron czyli np. ubezpieczonego i ZUS-u. Decyzje wydawane przez organy ubezpieczeniowe w sprawie świadczeń mają charakter deklaratywny czyli stwierdzający istnienie danego stanu rzeczy. Jest pewien wyjątek, który zawarty jest w art. 82 i 83 ustawy o emeryturach i rentach z funduszy ubezpieczeń. Art. 82 mówi, że Prezes Rady Ministrów w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyznać emeryturę lub rentę na warunkach i w wysokości innej niż określone w ustawie. Prezes Rady Ministrów przedstawia Sejmowi RP w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego informację o przyznanych w roku poprzedzającym emeryturach i rentach na podstawie tego przepisu. Art. 83 stanowi, że ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy w skutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty nie mogą ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków prezes ZUS-u może przyznać w drodze wyjątku świadczenia w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie.

Zasada powszechności ubezpieczenie społecznego

Mamy następujące kategorie wyłączeń systemu:

q      Po pierwsze osoby nieposiadające tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, osoby wykonujące prace na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, ale zawarte do 13 stycznia 2000 r. nie posiadają tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi.

q      Po drugie osoby wyłączone z ubezpieczeń społecznych na mocy ustawy o systemie ubezpieczeń. Nie podlegają ubezpieczeniom społecznym określonym w ustawie obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze RP nie ma charakteru stałego i którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych itd. Ponadto nie podlegają studenci, uczniowie zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia. Nie podlegają także prokuratorzy.

Zasada obowiązku ubezpieczenia &

W razie sporu obowiązku ubezpieczeń społecznych zakład wydaje decyzję osobie  zainteresowanej oraz płatnikowi składki. Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu, a kto dobrowolnemu – najważniejsze zagadnienia z ustawy. Kto podlega ubezpieczeniom wypadkowym – na potrzeby egzaminu.

Zasada obciążenia ubezpieczonego obowiązkiem opłacania składek ubezpieczeniowych &

Zastąpiła ona zasadę obciążenia składką podmiotu zatrudniającego. Co do podstawy wymiaru składek proszę zapoznać się z art. 18. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy z 1998 roku podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych od osób fizycznych osiąganych przez pracowników lub pracodawcę z tytułu zatrudnienia.    

Opublikowano dnia: 07 czerwca, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    zasado powszechności na czym polega Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    zasady dotyczące ubezpieczeń społecznych z\ tytułu wypadków przy pracy Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.