Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Obszar górniczy

Strona internetowa Streszczenie   według:zuza123456    
ª
 

Obszar górniczy jest to przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją. Obszar górniczy wyznacza się dla każdej kopaliny oddzielnie, chociażby złoża różnych kopalin występowały w bezpośrednim sąsiedztwie. Może on również obejmować jedynie część złoża, ale pod warunkiem, że nie zagraża to prawidłowemu wykorzystaniu złoża.

Obszar górniczy wyznaczany jest na podst. dokumentacji geologicznej i projektu zagospodarowania złoża, który powinien być zatwierdzony przez organ koncesyjny.

Obszar górniczy podlega rejestracji w rejestrze prowadzonym przez ministra właściwego d/s środowiska.

Teren górniczy jest przestrzenią objętą przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego. Teren g. jest pojęciem szerszym niż obszar g., ponieważ obejmuje obszar, na który wpływ wywierać będą roboty górnicze zakładu górniczego. Natomiast obszar g. obejmuje tylko przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopalin. Rzeczą oczywistą jest to , iż obszar oddziaływania robót górniczych na środowisko jest większy niż tylko obszar, gdzie przedsiębiorca może wydobyć kopaliny.

Obszar terenu górniczego powinien być określony w koncesji.

Dla terenu górniczego sporządza się miejscowy plan zagosp. przestrz. w trybie określonym odrębnymi przepisami, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Koszty sporządzenia projektu planu ponosi przedsiębiorca. Projekt ten wymaga uzgodnienia z właściwym organem nadzoru górniczego. Jeżeli przewidywane szkodliwe wpływy na środowisko będą nieznaczne, rada gminy może podjąć uchwałę o odstąpieniu od sporządzenia planu.

Filar ochronny to „część obszaru górniczego, w której dla zabezpieczenia obiektów lub terenów chronionych na mocy przepisów szczególnych przed szkodami wskutek robót górniczych, prowadzenie tych robót mogło być podjęte tylko na pdst. zezwolenia okręgowego urzędu górniczego, pod szczególnymi warunkami zapewniającymi w dostateczny sposób ochronę tych obiektów”.

Zakład górniczy jest wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących do bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złozła, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane oraz technologicznie związane z nimi obiekty i urządzenia przeróbcze.

Funkcjonowanie zakładu górniczego odbywa się na podstawie planu ruchu, zgodnie z zasadami techniki górniczej, którą sporządza przedsiębiorca. Plan ten podlega zatwierdzeniu, w drodze decyzji, przez właściwy organ nadzoru górniczego. Wydanie tej decyzji wymaga uprzedniego przedłożenia przez przedsiębiorcę opinii właściwego wójta, burm. lub prezydenta miasta.

Opublikowano dnia: 22 maja, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    Czy można budować drogę wywozową na terenie górniczym? Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.