Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Etyka - Czym jest etyka?

artykułu Recenzja   według:TomHagen     Autor : Wykład
ª
 
Etyka – (słowo pochodzi od greckiego ethos – stałe miejsce zamieszkania, obyczaj) dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne, lub inaczej teoria powinności moralnej lub moralnej wartości czynu. Podział etyki: - etyka normatywna – zajmuje się tym, co być powinno. - Etyka opisowa – nauka o moralności, bada zjawiska i problemy moralne, czyli bada to co jest. Czym jest etyka: - cel – po co etyka bada to co bada, cel jest uzależniony od podmiotowych nastawień badacza - przedmiot – to co etyka bada - metoda – sposób szukania pytań i udzielania na nie odpowiedzi, które wcześniej nie były uzasadnione, także twierdzeń kryteria wypowiedzi moralności: - moralnie dodatnie i ujemne działania ludzkie takie jak akty woli, decyzje, czyny, zachowania - moralnie dodatnie i ujemne dyspozycje do działania mogą być chwilowe (aktualne usposobienie, zamiar, intencja) lub trwałe (usposobienie habitualne, postawa moralna, cnota lub wada) - moralna powinność lub obowiązek działania, podjęcie decyzji spełnienia czynu lub zajęcie określonej postawy - tzw. wzorce osobowe – jednostki godne naśladowania ideały moralne - tzw. normy moralności – kryteria w świetle których wyznacz się powinność moralną lub wartość czynów lub postaw. - Wypowiedzi wyrażające powinność moralną działania lub jego moralną wartość dobro, zło, słuszność, niesłuszność Kryteria porządkujące przedmiot: przedmiot materialny i formalny: - materialny – decyzja, czyn, postępowanie, dyspozycja aktualna lub habitualna, człowiek sprawca czynu lub podmiot - formalna – działanie ludzkie, postawy, człowiek jako podmiot działania odniesione do normy moralności, w świetle tej normy działania ludzkie określa się przed ich dokonaniem jako moralnie powinien (nakazane) lub moralnie nie dozwolone (zakazane), gdy konkretne działanie zostanie aktem wolnego wyboru dokonane wówczas w świetle normy moralności staje się moralnie wartościowe – albo ujemne (antywartościowe) albo moralnie obojętne Stopień języka: - rezultat działań (dokonanego, niedokonanego) odniesionego do normy moralności można wyrazić w języku przedmiotowym – stylizacja rzeczowa, powinność lub wartość moralna działania albo podmiotu ich obojga – człowieka rezultat działania.
W meta języku – stylizacja językowa, sądy wyrażające powinność lub wartość moralną działania Etyka a nauki pokrewne: Etyka a nauki metafizyki - etyka normatywna jako nauka filozoficzna zawsze zbudowana jest na odpowiedniej metafizyce (zespole ogólno filozoficznych założeń, z nich wywodzi się wiedza o człowieku i jego miejscu we wszechświecie, to warunkuje odpowiednie rozumienie działania człowieka i porządkuje jego moralność) Inne nauki – etyka obok metodologii i logiki jest składnikiem filozofii.Etyka a teologia – teologia to dyscyplina opisowa (poglądy jednostki, grup społecznych na temat dobra i zła moralnego oraz związanego z nimi przeżycia i zachowania) - interesuje się poczuciem winy ale tylko wtedy co do przyczyn, związku z innymi przeżyciami, wpływ na zachowanie człowieka - etyka szuka natomiast wyjaśnień ostatecznych, światopoglądowych ważnych w jakimś konkretnym przypadku czy poczucie winy jest uzasadnione - teologia bada moralność jako zespół różnych dyscyplin naukowych – historia moralności a więc normy jakie ludzie uważali za słuszne, w jaki sposób postępowali, psychologia moralności – motywy które kierują w przyjęciu jakiejś moralności, socjologia moralności – określony typ moralności w określonych grupach społecznych czy występuje - teologia – określony zespół przekonań, postaw człowieka lub społeczeństwa - etyka – relacje między czynem ludzkim a kryterium w świetle którego określa się wartość czynu Teologia więc opisuje czyny a etyka wartościuje je. Etyka fundamentalna – ogólna, bada jakie postępowanie jest dobre lub złe, jaki jest cel i sens ludzkiej egzystencji, czym jest dobro i zło moralne, sumienie, nauka o cnocie moralnej i nauka o odpowiedzialności moralnej. Etyka szczegółowa – indywidualna – normuje jednostkowe dziedziny zycia - społeczna - społeczne
Opublikowano dnia: 18 lutego, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    Co to jest kultura Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj

Więcej streszczeń i recenzji użytkownika TomHagen

More
X

.