Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Historia>I wojna światowa 1914 - 1918:system wersalski, faszyzm, rewolucje w Rosji

I wojna światowa 1914 - 1918:system wersalski, faszyzm, rewolucje w Rosji

książki Recenzja   według:Iwonkaaaaaaaaaa     Autor : Iwonka
ª
 
SYSTEM WERSALSKI: Mianem porządku wersalskiego określa się układ stosunków politycznych między pierwszą a drugą wojną światową.. porządek ten był określony przez skutki pierwszej wojny światowej, wyrażone głownie podpisanym w wersalu traktatem pokojowym z Niemcami. Uzupełniały go traktaty z Austrią, Węgrami i turcją, statut ligi Narodów, a także traktaty waszyngtońskie z 1922r. oraz układ pokojowy między Polską a Rosją Sowiecką, zawarty w Rydze w 1921r. Skutki traktatu wersalskiego: - Anglia i Francja miały nadzorować pokonane Niemcy, ale same osłabione podczas wojny, z trudem utrzymywały swe kolonialne posiadłości - USA zajęły się swoimi sprawami i nie brały aktywnego udziału w polityce światowej. Wyrazem tego była odmowa ratyfikacji traktatu wersalskiego i nieprzystąpienie do Ligi Narodów. - Rosja została państwem komunistycznym. - Niemcy zostały rozbrojone i pomniejszone terytorialnie. - w wyniku „skurczenia się” imperium rosyjskiego i rozpadu Austro-Węgier powstały Polska, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Czechosłowacja, Austria, Węgry i Jugosławia. Rumunia znacznie powiększyła swoje terytorium. System ten był niestabilny. Anglia i Francja nie umiały okiełznać Niemiec, a USA i sowiecka Rosja nie brały udziały w polityce na miarę swych sił. W wielu krajach powojenny kryzys sprzyjał umocnieniu lub powstaniu dyktatorskich reżimów. Nowe państwa w Europie środkowej (tzw. szara strefa) okazały się zagrożone agresją ze strony Niemiec i Rosji. Liga Narodów (odpowiednik dzisiejszej Organizacji Narodów Zjednoczonych) nie miała ani autorytetu ani realnych sił d zapobiegania konfliktom i zapewnienia pokoju. FASZYZM WE WŁOSZECH: Faszyzm jest ustrojem totalitarnym. Dyktatura totalitarna to władza ingerująca nawet w prywatne sfery życia. Faszyzm broni kapitalizmu, mimo narzekania na bogaczy. Faszyści chcieli zniszczyć wszystkich socjalistów. Zyskali poparcie burżuazji, zagrożonej rewolucją w bolszewickim stylu. Ludzie z wyższych sfer obawiali się faszystów, jako uzurpatorów z ulicy. Mieli im za złe brutalne metody walki politycznej. Ale woleli ich od komunistów, gdyż faszyści nie kwestionowali prywatnej własności. Faszyzm uznawał naród za wspólnotę podstawową (nacjonalizm). Ich zdaniem między narodami trwa walka o przestrzeń życiową, w której silni zwyciężają, a słabi giną. Stąd kult armii, siły fizycznej i wojny (militaryzm). Atrybuty faszyzmu to mundury, partyjne bojówki i wojskowe parady. Dla faszystów państwo było ucieleśnieniem narodowego ducha. Władza nie gwarantowała obywatelom żadnych praw i nie wahała się żądać dla potęgi państwa ofiary z wolności, osobistego szczęścia a nawet życia. Faszyści głosili zasady solidaryzmu społecznego: starali się jednoczyć pracodawców i pracobiorców we wspólnotę zatroskaną o potęgę narodu.
Stąd ich nienawiść do związków zawodowych i partii robotniczych. Faszystowscy wodzowie pragnęli ekspansji. Wiązało się t z wrogością obcych, odmiennych rasowo i kulturowo, w tym szczególnie do Żydów.
REWOLUCJE W ROSJI:
W listopadzie (w październiku wg kalendarza obowiązującego w Rosji) 1917r. rosyjscy komuniści (bolszewicy) przejęli władze w Piotrogrodzie i utworzyli radę komisarzy ludowych z Włodzimierzem Leninem na czele. Przewrót ten nazwali Wielką Socjalistyczną Rewolucją Październikową. Faktycznie był to zamach stanu dokonany przez dobrze zorganizowaną grupę spiskową. Zamach powiódł się nie tyle dzięki własnej sile bolszewików, co nieudolności przeciwnika (demokrata Kiereński nie rozprawił się zawczasu z jawnymi wrogami demokracji). Właściwą komunistyczną rewolucję bolszewicy przeprowadzili później, używając do tego celu aparatu terroru. Bolszewicy przegrali wybory do zgromadzenia, które miało uchwalić konstytucję Rosji (Konstytuanta), po czym uznali, że ta „burżuazyjna” instytucja, nie jest ludowi pracującemu potrzebna. Przemocą rozpędzili reprezentantów narodu. Rosja z demokratycznej republiki przeobraziła się w państwo dyktatury totalitarnej. Natychmiast po przewrocie bolszewicy ogłosili „dekret o ziemi” (ziemie została upaństwowiona). Biedni chłopi rabowali ziemiańskie dwory, dzielili między siebie folwarki i popierali bolszewików. Nie wiedzieli, że nabytą w ten sposób własność będą musieli wkrótce oddać do kołchozów (wspólnych gospodarstw). Bolszewicy ogłosili też „dekret o pokoju”, czyli wycofanie się z wojny. Wzbudziło to entuzjazm milionów żołnierzy, którzy mieli dość poniewierki w okopach. W marcu 1918r. w Brześciu nad Bugiem bolszewicki rząd podpisał z Niemcami traktat oddający państwom centralnym Ukrainę, Białoruś i kraje bałtyckie. W połowie 1918r. rozgorzała wojna domowa miedzy komunistyczną Armią Czerwoną a „białą gwardią”, czyli wojskami dążącymi do obalenia bolszewików. W 1919r. białogwardziści o mało nie zgnietli czerwonej Rosji. Jednak do 1921r. bolszewicy zwyciężyli. Rządzili Rosją następne 70 lat.
Opublikowano dnia: 10 stycznia, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.