Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Historia>Konflikty polsko-rosyjskie i wojny z Rosją

Konflikty polsko-rosyjskie i wojny z Rosją

książki Recenzja   według:Iwonkaaaaaaaaaa     Autor : Iwonka
ª
 
Na Ukrainie powstawały latyfundia, które wymagały zagospodarowania. Dlatego też ich właściciele popierali osadnictwo poprzez udzielanie ulg nowoprzybyłym. Zwalniali ich na pewien czas z płacenia czynszu i odrabiania pańszczyzny. Po upływie tego okresu wymiar świadczeń był przywracany, a niekiedy wyższy niż ustalony początkowo. Wśród ludności wzrastało niezadowolenie, podsycane przez duchowieństwo Kościoła prawosławnego, które obawiało się podporządkowania zwolennikom unii brzeskiej (odłamu prawosławia, który w 1596r. uznał zwierzchnictwo papieża). Ludność ukraińska za naturalnych obrońców uważała Kozaków zaporoskich (z Zaporoża). Kozaczyzna wykształciła się w XVI w. ze zbiegłych chłopów, mieszczan i drobnej szlachty, osiadłej na pograniczu Rzeczypospolitej z chanatem krymskim (państwem tatarskim). Do obrony przed Tatarami kozacy organizowali się w oddziały zbrojne dowodzone przez atamanów. Centralnym ośrodkiem Kozaczyzny zaporoskiej była Sicz, ufortyfikowany o doskonale ukryty obóz warowny przenoszony z wyspy na wyspę na rzece Dniepr. Władcy polscy cenili Kozaków i korzystali z ich pomocy przy obronie granic przed najazdami tatarskimi. Za panowania Zygmunta II Augusta i Stefana Batorego utworzono oddziały kozaków rejestrowych, którym przysługiwały pewne przywileje, np. nie musieli odrabiać pańszczyzny. Magnateria obawiała się, że król wykorzysta ich do wzmocnienia swojej władzy. Z inicjatywy magnatów sejm uchwalił więc zmniejszenie liczby kozaków rejestrowych i ograniczył ich przywileje. Wśród Kozaków narastało niezadowolenie. W 1648r. wybuchło powstanie, na czele którego stanął Bohdan Chmielnicki. Do oddziałów Chmielnickiego przyłączyły się olbrzymie rzesze ludności ukraińskiej oraz oddziały tatarskie. W krótkim czasie Ukraina znalazła się w rękach powstańców. Sytuacja ta zmieniła się, gdy wojska polskie obroniły twierdzę w Zbarażu. Za cenę ogromnego okupu udało się też namówić Tatarów do odstąpienia od udziału w konflikcie. W tej sytuacji Chmielnicki został zmuszony do zawarcia ugody w Zborowie, na mocy której wyodrębniono 3 województwa ukraińskie. Chmielnicki został uznany hetmanem na Ukrainie, zwiększono też liczbę Kozaków rejestrowych. Wkrótce jednak ugoda złamano i wznowiono wojnę. Po raz kolejny po stronie Kozaków opowiedzieli się Tatarzy. W trzydniowej bitwie pod Beresteczkiem w 1651r. Kozacy zostali pokonani, a jedną z przyczyn było wycofanie się Tatarów z pola bitwy. Chmielnicki, opuszczony przez Tatarów sprzymierzył się z Moskwą, zawierając z nią układ o połączeniu Rosji z Ukrainą. W ten sposób wewnętrzny konflikt Rzeczypospolitej przekształcił się w wojnę polsko – rosyjską. Zakończył się ona rozejmem w 1667r. Ukrainę podzielono między Rzeczpospolitą a Rosję. Traktat pokojowy zawarto dopiero w 1686r. Choć Rzeczpospolita utraciła terytoria, to pokonani byli przede wszystkim Kozacy i ludność Ukrainy.
Rządy rosyjskie były bardzo surowe: Sicz została zlikwidowana, zwiększył się ucisk ludności chłopskiej. Wiek XVII był okresem bardzo burzliwym w dziejach Polski. problemy zaczęły się jednak jeszcze w XVI w. W Rzeczypospolitej panował wtedy m.in. Batory. Był on utalentowanym wodzem i politykiem. W trakcie 3 zbrojnych wypraw przeciwko Moskwie zdobył twierdze w Połocku i Wielkich Łukach. Następnie rozpoczął oblężenie Pskowa. Wojnę zakończył w 1582r. korzystny dla Polaków rozejm, w wyniku którego Rzeczpospolita odzyskała większą część Inflant. Kolejna wojna z Rosją rozpoczęła się za panowania Zygmunta III Wazy. W Polsce pojawił się wówczas człowiek podający się za Dymitra – syna nieżyjącego cara Iwana IV Groźnego. Chociaż prawdziwy carewicz został zamordowany, to jedna magnaci poparli Dymitra, który otrzymał przydomek Samozwańca. Sądzili, że dzięki temu zdobędą wpływy w Rosji. Król Zygmunt II Waza także był przychylny Dymitrowi. Jako gorliwy katolik miał nadzieję, że podporządkuje papieżowi rosyjski Kościół prawosławny. Samozwaniec dzięki wsparciu wojska polskiego objął władzę Moskwie. Zginął jednak w zamieszkach, które wybuchły w mieście. Żądni zysków magnaci znaleźli następnego oszusta, podającego się za Dymitra. Nie zyskał on jedna poparcia Rosjan i w krótkim czasie również zginął. Wkrótce Zygmunt III Waza wypowiedział wojnę Rosji. Wojska polskie pod wodzą hetmana Stanisława Żółkiewskiego odniosły w 1610r. zwycięstwo pod Kłuszynem, a następnie zdobyły Moskwę. Pokonani Rosjanie zaproponowali tron królewiczowi polskiemu Władysławowi (syn Zygmunta III Wazy). Zażądali jednak, aby przeszedł on na prawosławie. Zygmunt III odrzucił tę propozycję, gdyż pragnął osobiście objąć tron carski. Rosjanie nie wyrazili zgody, obawiając się, ze król polski będzie dążył do narzucenia im katolicyzmu. Wkrótce w Moskwie wybuchło powstanie przeciwko Polakom. Wojska polskie zostały zmuszone do poddania się. Na cara wybrano Michała Fiodorowicza Romanowa. Zapoczątkował on trwające aż do 1917r. rządy dynastii Romanowów.Wojny polsko rosyjskie trwały przez wiele lat. Ich wynik był niekorzystny dla Rzeczypospolitej. Na mocy rozejmu zawartego w 1667r. i potwierdzonego traktatem pokojowym w 1686r. Rzeczpospolita utraciła Smoleńsk i zadnieprzańską Ukrainę wraz z Kijowem.
Opublikowano dnia: 10 stycznia, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.