Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Historia>POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE I TRZECI ROZBIÓR POLSKI

POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE I TRZECI ROZBIÓR POLSKI

książki Recenzja   według:DawidM     Autor : DawidM
ª
 
POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE I TRZECI ROZBIÓR POLSKI Trudna sytuacja gospodarcza ziem polskich po II rozbiorze z 1793 roku, na skutek którego Rzeczpospolita utraciła najbardziej urodzajne ziemie i ważne centra gospodarcze(ośrodki przemysłowe i rzemieślnicze), które przyczyniły się do upadku gospodarki i handlu, małe dochody skarbowe, niepowodzenie misji Tadeusza Kościuszki zabiegającego o pomoc rewolucyjnej Francji były to bezpośrednie przyczyny Powstania z 1794 roku. W dodatku działalność w Warszawie dwóch ugrupowań politycznych z których umiarkowane dążyło do rozwoju zasad monarchii konstytucyjnej wprowadzonej konstytucją z 1791 roku a radykalne oskarżało króla o zdradę stanu, dążyło do jego detronizacji i przekształcenia RP w republikę, - tak wyglądała RP w okresie rozbiorów. Czołowi reformatorzy Sejmu Wielkiego, którzy przebywali na emigracji przygotowywali powstanie, co jednak uniemożliwiało im żądanie carycy, która rozkazała zmniejszyć armię polską o 50%, a potem wydała dekret o tym. 12 marca 1794 roku dowódca wielkopolskiej brygady kawalerii – gen Józef Madaliński odmówił zredukowania swojego oddziału i rozpoczął marsz spod Ostrołęki kierując się na Kraków. 24 III 1794 roku w opuszczonym przez Rosjan Krakowie Kościuszko ogłasza „Akt Powstania”, którego celem miało być wyzwolenie ziem polskich oraz odzyskanie i zabezpieczenie jej granic. Kościuszko składa uroczystą przysięgę Narodowi Polskiemu i mianuje się Naczelnikiem Sił Zbrojnych Narodowych z dyktatorskim zakresem władzy. Ogłasza nabór poboru chłopów do wojska.4 kwietnia 1974 w bitwie pod Racławicami, Kościuszko pokonuje Rosjan, a dwa dni później dołączają się wojska polskie stacjonujące na Lubelszczyźnie. Wybucha Warszawa pod wodzą majstra szewskiego Jana Killinskiego, podczas którego aresztuje się króla Poniatowskiego i zastępuje Radą Zastępczą Narodową Księstwa Mazowieckiego. Powstaje Litwa, gdzie wojska rozbrajają garnizon rosyjski w Wilnie przez oddział płk Jakuba Jasińskiego. Tworzy się Rada Najwyższa Litewska, która mianowała Naczelnikiem Sił Zbrojnych na Litwie płk. Jasińskiego.7 V Kościuszko wydaje Uniwersał w Połańcu, w którym zachęcając chłopów do walk potwierdza znaną z konstytucji zasadę opieki państwa nad chłopami. Uniwersał w szczególności regulował prawną i ekonomiczną sytuację włościan, znosił przywiązania chłopa do ziemi pod warunkiem spłacania długów i podatków, zniósł poddaństwo osobiste i zredukował pańszczyznę na czas powstania i wprowadził zasadę, że chłop, który wykonał wszystkie świadczenia na rzecz dworu nie mógł zostać usunięty z ziemi. Wzrastało napięcie i niezadowolenie w Warszawie, gdzie stracono hetmanów targowickich. Rozwiązano Radę Zastępczą Narodową i utworzono Radę Najwyższą Narodową.Pierwsza porażka Kościuszki ma miejsce 6 VI w bitwie pod Szczekocinami, gdzie pokonują go wojska rosyjsko – pruskie. Tydzień później wojska pruskie zajmują Kraków. Znowu odbywają się w Warszawie samorządy targowiczan. Od lipca do sierpnia wojska rosyjskie oblężają Warszawę. Wybucha powstanie na Wielkopolsce, które zmusza Jana Henryka Dąbrowskiego dotarcie w tamte rejony. Na Wielkopolsce w wyniku odstąpienia od oblężenia Warszawy ma miejsce całkowity rozkład administracji pruskiej. Na Litwie powstanie stopniowo upada po zajęciu Wilna przez wojska rosyjskie. Kościuszko nie chcąc dopuścić do połączenia sił rosyjskich wydaje bitwę pod Maciejowicami, którą przegrywa i dostaje się do niewoli.
W następstwie tego dyktatorem zostaje Tomasz Wawrzecki. 4 XI wojska rosyjskie szturmują Pragę i dokonują rzezi na jej obrońcach. 5 XI król zarządza poddanie Warszawy wojskom zaborców, co właściwie kończy powstanie, jednak resztki wojsk powstańczych kapitulują przed Suworowem pod Radoszycami, w wyniku czego Wawrzecki dostaje się do niewoli. Upadek powstania stał się kresem państwa. Zaborcy podjęli decyzję o ostatecznym rozbiorze RP. Rozpoczął się proces uwalniania chłopów z ciężarów feudalnych( Uniwersał Połaniecki).Powstanie stało się wzorem dla późniejszych zrywów niepodległościowych w XIX wieku. Powstanie ułatwiło rewolucyjnej Francji przetrwanie najtrudniejszego okresu walk z wojskami tzw. I koalicji anty francuskiej (m.in. Prusy, Austria). Francja, która nie wywiązała się z obietnic i klęska powstania były bodźcem dla trzech zaborców o całkowitym rozbiorze RP. Podpisana została konwencja rozbiorowa pomiędzy Prusami, Rosją i Austrią, podczas której ogółem w III rozbiorze Polska straciła 215 tys. Km 2 oraz 3,7 mln ludności. Internowany w Grodnie Stanisław Poniatowski został zmuszony do Abdykacji, a 26 I 1797 Austria, Prusy i Rosja podpisały ostateczną konwencję rozbiorową, podczas której stwierdzono, że Królestwo Polskie ma na zawsze zostać wymazane z map politycznych. Do całkowitego upadku RP przyczyniły się niewątpliwie sytuacja geopolityczna – silni sąsiedzi i słaba Polska. Rosja i Prusy ingerowały w sprawy polskie, brakowało ciągłości w polityce zagranicznej. Osłabiona poprzez wolną elekcję, przywileje szlacheckie i upadek autorytetu króla władza centralna osłabiła się, co wpłynęło na destabilizację w polityce wewnętrznej. Magnateria niechętna była reformom – interesy prywatne przedkładano nad państwowymi. W dodatku przekupstwo szlachty i zrywanie sejmów przyczyniło się do bezsilności panującego i braku sprawnego funkcjonowania państwa. Nastąpiła anarchia szlachty. Upadek gospodarczy spowodowany przez wojny siedemnastowieczne i błędną politykę gospodarczą szlachty i magnaterii. Gospodarka oparta była na pracy chłopa, który nie miał żadnych perspektyw i obniżał wydajność pracy. W dodatku przestarzałe metody uprawy roli i brak rynku zbytu, zagarnięty został przez Anglię i Rosję. Upadły też miasta i handel wewnętrzny i zagraniczny. Zniszczone i wyludnione były niektóre części kraju, panował zły system podatkowy, gdzie podatki uzależnione były od woli szlachty. Brakowało funduszy na wojsko. Upadek stanu chłopskiego i mieszczańskiego sprawiły iż król nie mógł odnaleźć wsparcia w żadnym z tych stanów. Ideologia sarmatyzmu przerodziła się w przejawy zabobonu i ciemnoty szlachty. Liczba wojska była niewystarczająca, brakowało stałej armii zawodowej, która dobrze wyposażona i zorganizowana mogłaby walczyć z państwami sąsiednimi.
Opublikowano dnia: 18 lutego, 2006   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    Przebieg powstania,przczyny upadku? Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.