Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

zawieszenie członka zarządu

książki Recenzja   według:sylvi    
ª
 
4.Zawieszenie w pełnieniu funkcji członka zarządu. Zawieszenie w pełnieniu funkcji członka zarządu jest sankcją organizacyjną, jedną z form odpowiedzialności dyscyplinarnej. Polega ona na czasowym zakazie pełnienia funkcji, a więc zakazie prowadzenia spraw i reprezentowania spółki. Zakaz ten może po upływie zawieszenia ustać, a członek zarządu może powrócić do pełnienia swych obowiązków. Zakaz prowadzić do odwołania z funkcji członka zarządu zawieszonej osoby, jeżeli przyczyna zawieszenia uzasadnia odwołanie członka zarządu.Wspólnicy po dojściu do wniosku, że działania danego członka zarządu są kontrowersyjne i powodują szkodę, zawieszają go w pełnieniu funkcji. Po szczegółowej analizie, mogą dojść do stwierdzenia, że spowodował on znaczne straty, był nieodpowiedzialny w swym postępowaniu, co oznacza właściwym odwołanie z pełnionej funkcji. Zawieszenie będzie stosowane w spółkach akcyjnych w sytuacji, gdy członek zarządu popełni przestępstwo, bądź o prowadzi działania, które mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek spółki. Instytucja zawieszenia może doprowadzić do definitywnego pozbawienia funkcji albo przybierać formę ostrzeżenia. Niezależnie od unormowań statusu członek zarządu może być również zawieszony w czynnościach przez walne zgromadzenie( art.368 & 4 zdanie 2 KSH ). Ze względu na zbliżony kapitałowy charakter spółki z o.o.stosowne byłoby stosowanie tego przepisu do zarządu w spółce z o.o. Zawieszenie w pełnieniu funkcji może być pełne albo ograniczone. W przypadku pełnego członek zarządu zawieszony jest w pełnieniu funkcji w odniesieniu do wszystkich czynności, w których spółka jest stroną, czyli członek zarządu nie może równocześnie prowadzić spraw spółki i jej reprezentować.
Zawieszenie ograniczone
dotyczyć będzie ograniczenia w dokonywaniu określonych czynności. W sytuacji, gdy członkowie zarządu naruszają przepisy wewnętrzne spółki, np.naruszenie umowy bądź statusu spółki zawieszenie będzie miało charakter sankcji organizacyjnej. Umowa spółki z o.o. może przewidywać dla rady nadzorczej ( ale nie dla komisji rewizyjnej) „prawo do zawieszenia w ważnych czynnościach, czynnościach ważnych powodów, poszczególnych bądź wszystkich członków zarządu” art.220 KSH. Rada nadzorcza spółki akcyjnej posiada taką kodeksową kompetencję art.383 & 1 KSH,może ona również delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich czynności. Nie może się to tyczyć czynności reprezentacyjnych, lecz tylko czynności w prowadzeniu spraw. Postanowienie w umowie i bądź statucie spółki z o.o.uzależnia zawieszenie członków zarządu od ważnych przyczyn lub powodów. Ważnym powodem, który uzasadniałby zawieszenie członka zarządu będzie na przykład naganne zachowanie stawiające spółkę w niekorzystnym świetle, popełnienie przestępstwa itp.Write your abstract here.
Opublikowano dnia: 15 marca, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.