Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Trybunał Stanu

artykułu Recenzja   według:Kresp     Autor : Kresp
ª
 
Trybunał stanu jest organem władzy sądowniczej (konstytucyjnym sądem szczególnym orzekającym o odpowiedzialności konstytucyjnej). Jest on odrębny i niezależny od innych władz, choć pozostaje w określonych powiązaniach z Sejmem.W Polsce funkcję organu orzekającego o odpowiedzialności konstytucyjnej pełni Trybunał Stanu. Istniał on w okresie międzywojennym, a po drugiej wojnie światowej został przywrócony dopiero ustawą z 26 marca 1982r.Trybunał stanu składa się z przewodniczącego (którym jest Pierwszy prezes Sadu Najwyższego), dwóch jego zastępców i 16 członków wybieranych przez Sejm na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji spoza grona posłów i senatorów. Członkowie Trybunału powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego. W sprawowaniu funkcji sędziego Trybunału sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji i ustawom Odpowiedzialność przed Trybunałem ponoszą:• Prezydent za czyn polegający na naruszeniu Konstytucji i ustaw (tzw. delikt konstytucyjny) oraz za przestępstwo pospolite.W świetle postanowień obecnej ustawy o TS deliktem konstytucyjnym jest czyn mający łącznie następujące znamiona:a) nie stanowi przestępstwab) popełniony został przez osobę w zakresie urzędowania albo w związku z zajmowanym stanowiskiem,c) ma charakter zawiniony.d) Narusza Konstytucje lub ustawę;• Prezes i członkowie Rady Ministrów za delikt konstytucyjny i za przestępstwo popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem• Prezes NBP, Prezes NIK oraz członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za delikt konstytucyjny;• Posłowie i senatorowie za naruszenie zakazu prowadzenia działalności z osiągnięciem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego5) Postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej obejmuje 3 fazy:a)postępowanie przygotowawcze (wstępne), które odbywa się w Sejmie. Postępowanie ma cechy „śledztwa sejmowego”. Obejmuje ono: złożenie wniosku wstępnego do Marszałka Sejmu, śledztwo przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej, podjęcie przez Sejm na wniosek Komisji uchwały o postawieniu w stan oskarżenia, wybranie dwóch oskarżycieli i skierowanie uchwały do TS bądź podjęcie uchwały o umorzeniu postępowania,b)Postępowanie przed TS ma charakter dwuinstancyjny i toczy się na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego przy zastosowaniu zasad obowiązujących w tym postępowaniu, a więc przede wszystkim zasady niezawisłości, jawności, prawa oskarżonego do obrony, prawdy materialnej, kontradyktoryjności i równości.
Orzeczenie TS wydane w postępowaniu odwoławczym jest prawomocne. Za czyny będące deliktami konstytucyjnymi TS może orzec następujące kary:• Utratę czynnego i biernego prawa wyborczego na urząd Prezydenta oraz do Sejmu, Senatu i rad gmin ( na okres od 2 do 10 lat)• Zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych i organizacjach społecznych ( na okres od 2 do 10 lat)c)Postępowanie wykonawcze, które przeprowadza Sąd Okręgowy w Warszawie na zasadach przewidzianych dla wykonywania wyroków sądów wydanych w sprawach karnychKADENCJA TRYBUNAŁU STANU 2005 - 2009Przewodniczący Trybunału Stanu 1. prof. dr hab. Lech GARDOCKI Zastępcy Przewodniczącego Trybunału Stanu 1. Kazimierz BARCZYK 2. dr Jarema TRZEBIŃSKICzłonkowie Trybunału Stanu 1. Lech ADAMCZYK 2. Andrzej BUCZKOWSKI 3. Zbigniew Jan CICHOŃ 4. Henryk DZIDO 5. Andrzej GRABIŃSKI 6. dr hab. Ewa GRUZA 7. Jan Maria JACKOWSKI 8. dr hab. Dariusz KIJOWSKI 9. Sylweriusz Marcin KRÓLAK10. Michał LIZAK11. prof. dr hab. Jacek Maria MAJCHROWSKI12. Janusz MARGASIŃSKI13. Roman NOWOSIELSKI14. Krzysztof ŚMIEJA15. Krzysztof Bogdan ŚNIEGOCKI16. Róża ŻARSKA
Opublikowano dnia: 01 lutego, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.