Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Powstanie i struktura ONZ.

książki Recenzja   według:majka24     Autor : czubiński
ª
 
Pomysł powołania powszechnej organizacji międzynarodowej mającej zastąpić Ligę Narodów, zrodził się w wyniku spotkań przedstawicieli WB, USA i ZSRR w Moskwie (19-30 październik 1943r.), i Teheranie (28 listopad – 1 grudzień 1943r.). Chciano stworzyć instytucjonalne ramy współpracy Wielkiej Trójki, by umożliwić realizację idei nakreślonych przez Kartę Atlantycką (14 sierpień 1941r.), i Deklarację Narodów Zjednoczonych (1 styczeń 1942r.). Ten ostatni dokument nadał nazwę nowej organizacji.Zasady funkcjonowania przyszłej ONZ wstępnie zostały ustalone przez ekspertów Wielkiej Trójki w Dumbarton Oaks (21 sierpień – 7 październik 1944r.). Dopiero konferencja jałtańska (4 – 11 luty 1945r.) rozstrzygnęła kwestię trybu głosowania w Radzie Bezpieczeństwa, przyznając każdemu z nich prawo weta. Konferencja założycielska ONZ rozpoczęła się 26 kwietnia 1945r. w San Francisco. 25 czerwca przyjęto Kartę Narodów Zjednoczonych, sygnowaną przez 51 państw założycielskich. Przedstawiciel Polski nie mający rządu uznanego przez wszystkie mocarstwa podpisał tę kartę w późniejszym terminie. Obradom przewodniczyli szefowie dyplomacji czterech mocarstw: Edward Stettinius, Wiaczesław Mołotow, Anthony Eden, Tse Ven Soong. Sekretarzem generalnym był Alger Hiss.Karta Narodów Zjednoczonych za główne cele ONZ uznawała utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa, ochronę praw człowieka, poszanowanie zobowiązań międzynarodowych i wspieranie rozwoju narodów świata. Przy czym klauzula zawarta w artykule 2 ustawy 7 mówiła o tym, że żadne postanowienie niniejszej Karty nie upoważnia Narodów Zjednoczonych do ingerencji w sprawy, które należą do kompetencji wewnętrznej jakiegokolwiek państwa. Ta klauzula blokowała wszelkie cele ONZ. Zgromadzenie Ogólne ONZ zbierało się co rocznie. Jego decyzje ograniczono do spraw budżetu, wyboru nowych członków Organizacji, niestałych członków Rady Bezpieczeństwa i innych organów ONZ. W Zgromadzeniu każde państwo dysponowało jednym głosem, oprócz ZSRR uhonorowanego dodatkowymi miejscami przyznanym suwerennym radzieckim republikom Białorusi i Ukrainy.
W tej sytuacji prawo do nakładania ekonomicznych i politycznych sankcji, włącznie z użyciem siły, spoczęły na Radzie Bezpieczeństwa. Tworzyło ją pięciu członków stałych – Chiny, Francja, USA, WB i ZSRR oraz dziesięciu niestałych wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na okres dwóch lat. ONZ nie posiadała własnych wojsk, a korzystać miała w razie potrzeby z sił zbrojnych państw członkowskich. Mniejsze znaczenie posiadały: Rada Społeczno – Gospodarcza. Rozpatrywała problemy społeczne i ekonomiczne oraz Rada Powiernicza, która decydowała o losach podległych ONZ terytoriów niesamodzielnych (w 1945r. istniało 11 takich obszarów, lecz w miarę przyznawania im niepodległości działalność Rady stopniowo zamierała). Zgromadzenie Ogólne wybierało Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Składał się on z piętnastu członków, wybieranych na dziewięć lat. Miał rozstrzygać międzynarodowe spory i opracowywać dla ONZ ekspertyzy. Także przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa był wybierany Sekretariat z sekretarzem. Była to struktura biurokratyczna powołana do zarządzania majątkiem, zbierania składek członkowskich.Pierwsza sesja Zgromadzenia Ogólnego odbyła się 1 stycznia 1946r. w Londynie. Siedzibą ONZ stała się Stany Zjednoczone – Manhattan. Pierwszym sekretarzem został norweski dyplomata Trygve Lie. Liga Narodów rozwiązała się na ostatniej sesji w kwietniu 1946r. i przekazała cały swój majątek ONZ.
Opublikowano dnia: 20 listopada, 2006   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.