Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Polski czyn zbrojny w okresie I wojny światowej

Polski czyn zbrojny w okresie I wojny światowej

książki Recenzja   według:Kaligula     Autor : nn
ª
 
Wojna zmuszała setki Polaków do udziału w trzech zwalczających się armiach. Militarną inicjatywę podjęła Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, kierowana przez Piłsudskiego. Na parę dni przed wybuchem wojny uzyskała ona zgodę dowództwa austro-węgierskiego na samodzielne wkroczenie strzelców do Królestwa i na wywołanie tam powstania antyrosyjskiego. Piłsudski zarządził mobilizację do „Strzelca” – skupiono około 4 tys ochotników. 6 VIII przekroczyła granicę rosyjską pierwsza „kompania kadrowa” – oddziały te dotarły do Kielc. Równocześnie Piłsudski ogłosił, że w Warszawie zawiązał się konspiracyjny Rząd Narodowy, który mianował Piłsudskiego komendantem polskich sił wojskowych. Z ramienia tego rządu zaczęto tworzyć z zajętej części Kielecczyzny prowizoryczne władze, tzw. komisariaty wojskowe. To wystąpienie załamało się przede wszystkim wobec obojętności Królestwa. Piłsudczykom groził ich związek z Niemcami. Chłopi w Kieleckiem zachowywali się biernie. Nie doszło więc do powstania w Królestwie i „Rząd Narodowy” okazał się fikcją. 13 VIII kazano Piłsudskiemu złożyć komendę i rozwiązać oddziały strzeleckie lub wcielić je do wojsk austriackich. Zadziałali wówczas politycy galicyjscy. Prezes Koła Polskiego, demokrata Juliusz Leo, wystąpił w Wiedniu z myślą przekształcenia partyzantki Piłsudskiego w formację regularną – legiony polskie, wchodzące w skład armii austro-węgierskiej. Rozciągając kontrolę nad polskim czynem zbrojnym koalicja austrofilów krakowskich wzmacniała swą pozycję wobec Wiednia. W istocie Centralny Komitet Narodowy, zawiązany we Lwowie w chwili wybuchu wojny pod patronatem endecji, zgłosił akces do koncepcji legionowej, za którą opowiadała się niemal cała opinia polska w Galicji.
16 VIII 1914 zawiązał się w Krakowie Naczelny Komitet Narodowy złożony z przedstawicieli wszystkich stronnictw, obejmował on patronat polityczny nad przyszłymi legionami, eliminując dowództwo Piłsudskiego. Kilka dni potem naczelne dowództwo austro – węgierskie wyraziło zgodę na utworzenie 2 legionów polskich do walki z Rosją, każdy legion miał austriackiego dowódcę (generała narodowości polskiej), legioniści mieli składać przysięgę wg wzoru austriackiego. Piłsudskiego zdegradowano do roli komendanta 1 pułku piechoty legionów. Pozycję Piłsudskiego wzmocnił fakt wkroczenia Rosjan do Galicji Wschodniej. Utworzony we Lwowie, głównie z członków Sokoła i Drużyn Bartoszowych, tzw. Legion Wschodni odmówił złożenia austriackiej przysiegi i rozwiązał się prawie w całości.Oznaczało to, że galicyjska endecka pod wrażeniem zwycięstw rosyjskich wycofuje się z orientacji austriackiej. Tymczasem I brygada Legionu Zachodniego, wycofana z Królestwa, biła się na przedpolu Krakowa (Limanowa, Łowczówek), podczas gdy II brygada broniła przełęczy karpackich. Poza frontem rosyjskim, w Warszawie, piłsudczycy powołali do życia Polską Organizację Wojskową (POW). Miała ona przygotować opór zbrojny przeciw Rosji, prowadziła agitację na rzecz Piłsudskiego.
Opublikowano dnia: 29 września, 2006   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.