Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

wywiad

książki Recenzja   według:vida     Autor : vid
ª
 
WYWIAD Wywiad jest rozmową kierowaną, w której biorą udział, co najmniej dwie osoby, prowadzący wywiad i respondent. Nie jest to konwersacja, lecz taka rozmowa, poprzez którą badający chce uzyskać od respondenta dane określone celem badań. Dlatego socjologowie słusznie wskazują na ten fakt, że jest to swoista metoda badań, w której zakłada się ścisłe współdziałanie ze sobą badającego i respondenta. Wywiad jest pewnym procesem, w którym badający stara się oddziaływać na badanego stawianymi pytaniami i skłonić go do udzielenia wypowiedzi na temat będący przedmiotem badań. Jest to jedna z metod badawczych, jaka umożliwia równoległe stosowanie innej- mianowicie obserwacji. TYPY WYWIADU: Ze względu na formę wypowiadania się respondentów i sposób przeprowadzania wywiadu, a także ze względu na zachowanie się badającego i ilości uczestników, jakie są stosowane w naukach społecznych. Możemy zatem wyróżnić następujące wywiady: ustne i pisane; skategoryzowane i nieskategoryzowane; jawne i ukryte; indywidualne i zbiorowe oraz panelowe. WYWIADY USTNE I PISANE: Obok wywiadów przeprowadzonych w sposób poniekąd klasyczny, tzn. poprzez rozmowę badającego z jednym lub z większą liczbą rozmówców, możliwe są także wywiady, w których pytania są zadawane na piśmie( np. ankieta) i odpowiedzi są udzielane na piśmie, bezpośrednio na pytania wymienione w kwestionariuszu, albo w inny sposób, np. na dowolny kartkach przekazanych prowadzącemu badania. WYWIAD SKATEGORYZOWANY I NIESKATEGARYZOWANY Wywiad skategoryzowany czyli tzw. „kwestionariuszowy” jest przeprowadzony ściśle według wcześniej przygotowanego kwestionariusza. Badającemu w takim wywiadzie nie wolno zmienić nie tylko słów użytych w poszczególnych pytaniach, ale nawet kolejności pytań, zawartych w kwestionariuszu. Celem omawianego wywiadu jest uchwycenie możliwie wszystkich szczegółów dotyczących wypowiedzi i zachowań respondenta, w związku ze stawianymi pytaniami , oraz zebranie takich danych, które będzie można porównać z tymi, jakie uzyskano od innych respondentów na ten sam temat. Oprócz wysoce skategoryzowanych można wyróżnić wywiad częściowo skategoryzowany, czyli taki, w którym badający korzysta z wykazów problemów, które powinien poruszyć w trakcie wywiadu; listy pytań, które należy postawić, w formie uznanej przez prowadzącego za stosowną i w dowolnej kolejności; wykazu przedmiotów, jakie należy ewentualnie okazać badanemu itp. Środków. Tego rodzaju wywiad, daje badającemu większą możliwość manewru w trakcie jago przeprowadzenia, a równocześnie pozwala na pewne ujednolicenie danych, jakie uzyskuje się w wywiadach na ten sam temat. Wywiad nieskategoryzowany są to wywiady prowadzone w sposób swobodny, w którym badający ma pełną inicjatywę, co do tego, jak prowadzić rozmowę,Poprzez wywiady nieskaregoryzowane uzyskuje się dane jakościowe pogłębiające znajomości poszczególnych zjawisk, np. motywacji prezentowanych opinii, postaw, itp. Zachowań poszczególnych respondentów. WYWIAD JAWNY I UKRYTY Wywiad jest wtedy jawny, kiedy respondent jest poinformowany o tym, że prowadzi się z nim wywiad, a ponadto jest powiadomiony o rzeczywistej roli badającego i celu badań. W przeciwnym wypadku możemy mówić jedynie o wywiadzie mniej lub bardziej ukrytym. Powyższy podział jest uwarunkowany formą wywiadu, rodzajem problemów, jakie chce się poruszyć w wywiadach, oraz rola społeczna, w jakiej badający występuje wśród badanych. To, czy prowadzi się wywiad jawny albo ukryty, nie jest sprawa przypadku lub swobodnej decyzji badającego, lecz następstwem określonej konieczności i wynikających z niej potrzeb.
Jeżeli istnieje, np. potrzeba zebrania danych głównie ilościowych i tego względu decydujemy się na wywiad skategoryzowany, czyli kwestionariuszowy, to następstwem takiej formy wywiadu jest prowadzenie go w sposób jawny. Kiedy zamierzamy natomiast przeprowadzić wywiad nieskategoryzowany może pozornie wydawać się, że wówczas możemy swobodnie nadać temu wywiadowi charakter jawny lub ukryty. W rzeczywistości jednak i w tego rodzaju wywiadzie nie mamy wcale pełnej swobody wyboru jego charakteru. Jeżeli bowiem wywiad ten dotyczy np. spraw intymnych, drażliwych, itp., trudno prowadzić wówczas wywiad jawny. Podobnie, jeżeli badający jest znany w środowisku badanym ma on wtedy ograniczone możliwości prowadzenia wywiadu ukrytego. Oprócz tych dwóch, przeciwstawnych sobie rodzajów wywiadu ze względu na ich charakter można wyróżnić pośredni, jakim jest wywiad jawny nieformalny. Ma on miejsce wówczas, gdy badana osoba została wprawdzie poinformowana, o tym, że przeprowadza się z nią wywiad i godzi się na to, aby w nim uczestniczyć lub nawet utrwalać jej wypowiedzi, ale pomimo to nie zostaje ona poinformowana o rzeczywistej roli badającego, lub o celu danych badań. Jest to zatem taki wywiad, w którym świadomie ukrywa się przed badanym rzeczywista rolę społeczną badającego lub cel badań, aby uzyskać bardziej obiektywne wypowiedzi. WYWIADY INDYWIDUALNE I ZBIOROWE Wywiad indywidualny jest wtedy, kiedy jest prowadzony z jedną osobą. Kiedy prowadzimy wywiad więcej niż z jedną osobą mamy do czynienia z wywiadem zbiorowym. Wywiad zbiorowy umożliwia w krótszym czasie zbadania większej liczby osób i stwarza okazję do tego, uzyskać bardziej wiarygodne dane, ponieważ uczestnicy korygują i uzupełniają nawzajem swoje wypowiedzi. Wywiad zbiorowy wymaga dużego doświadczenia badawczego, oraz odpowiedniego wyposażenia technicznego ze względu na trudności związane z notowaniem wypowiedzi poszczególnych uczestników przy równoczesnym kierowaniu taką zbiorową osobą WYWIAD PANELOWY Jest to swoisty rodzaj wywiadu, który może występować w dwóch różnych formach. Pierwsza z nich polega na zadawaniu pytań przez kilku badających jednemu respondentowi, na co najmniej dwóch kolejnych spotkaniach, odbywających się po pewnej przerwie, np. na początku i pod koniec dyskusji prowadzonej w prasie. Druga z tych form natomiast polega na zadawaniu pytań przez jednego badającego kilku respondentów, również na co najmniej dwóch kolejnych spotkaniach, rozdzielonych pewnym czasookresem. Możliwe też jest powtarzanie tych samych pytań tymże uczestnikom wywiadu na kilkukrotnych spotkaniach. Celem takiego wielorazowego wywiadu jest stwierdzenie, jaki wpływ na prezentowane opinie i postawy respondentów ma upływ czasu, oraz inne oddziaływania środowiskowe itp. Oraz jakie czynniki mogą kształtować niezmienność prezentowanych opinii i postaw.
Opublikowano dnia: 21 stycznia, 2006   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    czemu służy wywiad? ( 1 Odpowiedz ) Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz  :    wywad sluzy temu ze mozna poznac gwiazde a jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kocham selene gomez i hanne monntanne 6 kwietnia 2013
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj

Więcej streszczeń i recenzji użytkownika vida

More
X

.