Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Metoda badawcza

Praca naukowa Streszczenie   według:wincent     Autor : wicia
ª
 
Metodę badawczą opisuje się jako sposób postępowania (poznania naukowego). Ponieważ wszelkie poznanie naukowe odbywa się w określonej formie, to róż nice między poznaniem potocznym, a poznaniem naukowym należy upatrywać w planowych i celowych sposobach postępowania badawczego. W badaniach naukowych nie można posługiwać się dowolnymi, przypadkowymi sposobami. Muszą one być poprawne i skuteczne a więc celowo dobrane i zaplanowane oraz świadomie zastosowane, uwzględniając:
 • treści badań, które powinny brać pod uwagę skuteczność i możliwości zastosowania danej metody (sposobu postępowania), a także czy są adekwatne do koncepcji rozwiązania problemu badawczego,
 • cele zakładanych badań,
 • zasób posiadanych środków,

Precyzując pojęcie metody badawczej należy przyjąć, że jest to sposób pracy badawczej charakteryzujący się zarówno określonymi czynnościami postępowania (procedura badawcza) jak i zastosowaniem odpowiednich narzędzi badawczych. Istota metody badawczej powinna zmierzać do skoordynowania sposobu postępowania z zakładanym celem badań. Każda dyscyplina naukowa posiada właściwe jej metody badawcze, których zadaniem jest rozwiązanie problemów naukowych, to jest ustalenie i wyjaśnienie nowych faktów, zjawisk, procesów, związków i zależności między nimi zachodzących. Metoda badawcza musi zawierać w sobie szereg działań o różnym charakterze, zarówno koncepcyjnym jak i rzeczowym, zjednoczonych celem generalnym ogólną koncepcją badań. Nie bez powodu o metodzie badań można mówić w dwóch znaczeniach. W znaczeniu sposobów badawczego docierania do prawdy i pojęciowego przedstawienia prawdy poznanej oraz o sposobach uzyskiwania tak zwanego materiału naukowego (zmiennych zależnych i niezależnych), czyli o znaczeniu roboczej metody badań z tych też względów metoda musi spełniać następujące wymogi:

 • jasności - metodę musi cechować powszechna zrozumiałość,
 • jednoznaczności - metoda powinna wykluczać dowolność stosowania różnych sposobów i zasad,
 • celowości - musi być podporządkowana określonemu celowi,
 • skuteczności - powinna zapewniać osiąganie zamierzonego celu,
 • niezawodności - metoda musi zapewniać uzyskanie zamierzonego rezultatu o dużym stopniu prawdopodobieństwa,
 • ekonomiczności - metoda powinna pozwalać osiągnąć zamierzony rezultat przy najmniejszych kosztach, zużyciu sił i środków oraz czasu.

Istnieje wiele metod badawczych. Prawie każda dyscyplina naukowa posługuje się kilkoma roboczymi metodami badawczymi. Zwykle przy rozwiązywaniu konkretnego problemu badawczego jedną metodą przyjmuję się jako wiodącą (główną), a inne są metodami pomocniczymi (uzupełniającymi). Do najczęściej stosowanych metod badawczych należą:

 • metoda obserwacyjna,
 • metoda eksperymentalna,
 • metoda monograficzna,
 • metoda heurystyczna,
 • metoda badania dokumentów,
 • metoda indywidualnych przypadków,
 • metoda sondażu diagnostycznego,
 • metoda analizy i krytyki piśmiennictwa,
 • metoda analizy i konstrukcji logicznej,
 • metoda statystyczna,
 • metoda symulacji komputerowej.

 1. Odpowiedz   Pytanie  :    czyj jest to cytat Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    metoda badawcza polegajaca na tym ze najpierw formulujemy problem badawczy potem planujemy obserwacje i doswiadczenia to; 2214056 Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.