Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Ścisłe>Ekologia>Zasoby i zapasy wody w Polsce i na świecie oraz cykl hydrologiczny

Zasoby i zapasy wody w Polsce i na świecie oraz cykl hydrologiczny

Praca naukowa Streszczenie   według:IRENKA    
ª
 
Zapasy i zasoby wodne w Polsce i na świecie.


Ten życiodajny płyn pokrywa ponad 70 % powierzchni, powoduje, że traktujemy go jako dobro nieograniczone i
ogólnodostępne. Nic bardziej mylnego. Aż 97,5 % wody nie nadaje się do użytku ze względu na zasolenie. Pozostałe 2,5 % to
wprawdzie wody słodkie, ale znaczna ich część jest uwięziona w lodowcach, lądolodach lub w głębi Ziemi, ponadto część z tej
dostępnej jest zanie czyszczona. Ostatecznie mniej niż 1 % to woda zdatna do picia.

Ponadto woda pitna jest nierównomiernie rozmieszczona. Są obszary, w których występuje pod dostatkiem, ale istnieją też
miejsca dotknięte umiarkowanym bądź ostrym jej niedoborem. Ponad 1/3 ludności świata żyje w rejonach o ograniczonych
zasobach wodnych.

Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów europejskich. Pod względem zasobów wodnych nasz kraj często
porównywany jest do pustynnego Egiptu.

Deficyt wody w naszym kraju nie wynika z braku wody w ogóle, ale raczej z jej braku w odpowiednim miejscu i czasie oraz
o odpowiedniej jakości. Największe opady zawsze występują w górach, natomiast większość naszego kraju zajmują niziny.
Ponadto opady w górach są często gwałtowne i powodują szybki odpływ powierzchniowy wody z tych terenów. Niestety
zbiorniki retencyjne mają znikomą pojemność i nie zapewniają koniecznej ochrony przed okresowymi nadmiarami (powodzie),
jak i deficytami wody (susze).

Około 70 % wody wodociągowej pochodzi z ujęć podziemnych (studnie głębinowe). Na cele przemysłowe w 94 %
wykorzystywana jest woda powierzchniowa (rzeki, jeziora, zbiorniki wodne). Jednak znaczny jest stopień zanieczyszczenia tych
ujęć. Praktycznie nie ma już rzek i jezior, których woda mieści się w I klasie czystości, czyli zdatnej do picia. Większość to wody
V klasy, czyli najbardziej zanieczyszczone. W przypadku wód podziemnych zanieczyszczenie sięga już 20 % ich zasobów

CYKL HYDROLOGICZNY

Cykl hydrologiczny- obieg wody w przyrodzie.

Pod wpływem ciepła słonecznego powierzchnia mórz i oceanów nieustannie paruje. Woda zmienia stan skupienia i masy pary
wodnej mieszają się z powietrzem.

Przy dostatecznie dużej wilgotności powietrza następuje skraplanie pary wodnej do postaci małych kropelek, które grupują się w
widoczne skupienia chmury.

W wyniku ochładzania na niewielkich wysokościach powietrza zawierającego parę wodną powstają mgły. Chmury, niesione
wiatrem przemieszczają się nad powierzchnią lądów mórz i oceanów. W określonych warunkach drobniutkie kropelki łączą się
ze sobą w większe krople i opadają na ziemię jako deszcz, śnieg lub grad.

Ziemia wchłania opady atmosferyczne i gromadzi je w postaci wód gruntowych. W niektórych miejscach wody gruntowe
wydostają się na powierzchnię i tak powstają źródła. Z nich biorą początek strumyki, te z kolei łączą się ze sobą w większe
strumienie i rzeki, które wpadają do morza lub oceanu. W ten sposób zamyka się obieg wody w przyrodzie. Proces zaczyna się
od nowa.

Stała wymiana wody między atmo-, lito- i hydrosferą; wyraz związku pomiędzy wodami atmosferycznymi, powierzchniowymi
i podziemnymi. Składnikami (elementami) cyklu - krążenia wody w przyrodzie są: parowanie, opad (i kondensacja), odpływ (i
infiltracja)

Woda nieustannie wędruje dzięki:
- energii cieplnej Słońca
- zmiana stanu skupienia wody
- ruch mas powietrza
- siła przyciągania ziemskiego
- przyciąganie Słońca i Księżyca
- siły międzycząsteczkowe w gruncie
- reakcje chemiczne i procesy biologiczne
- działalność człowieka

Opublikowano dnia: 19 lutego, 2011   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.