Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Ścisłe>Biologia>Podziały komórkowe – mitoza, mejoza, amitoza.

Podziały komórkowe – mitoza, mejoza, amitoza.

książki Streszczenie   według:Gromadka     Autor : Werych
ª
 
Podziały komórkowe – mitoza, mejoza, amitoza. Mitoza - proces podziału komórki, któremu towarzyszy precyzyjne rozdzielenie chromosomów do dwóch komórek potomnych. W jego wyniku powstają komórki, które dysponują materiałem genetycznie identycznym z komórką rodzicielską. Podziały mitotyczne zachodzą w diploidalnych komórkach somatycznych i w ich rezultacie powstają inne diploidalne komórki somatyczne. Podziały mitotyczne są procesem nieustannie zachodzącym w organizmie, prowadzącym do jego wzrostu i regeneracji. Profaza – (czas pakowania); faza, w której chromatyna kondensuje się w chromosomy. Metafaza – (czas układania paczek w określonym porządku); faza, w której chromosomy układane są w środkowej strefie komórki. Anafaza (czas przenoszenia odpowiednich paczek); faza wędrówki dwóch grup chromosomów do przeciwległych biegunów komórki. Telofaza (czas rozpakowywania); faza, w której w każdym jądrze potomnym odtwarzana jest interfazowa postać materiału genetycznego. Mejoza - proces podziału komórki występujący u organizmów rozmnażających się płciowo. Polega na podziale komórki diploidalnej, w wyniku którego powstają 4 komórki haploidalne. Podziałowi mejotycznemu ulegają tylko komórki macierzyste gamet i zarodników (nie zaś same gamety i zarodniki). Mejoza nie zachodzi w komórkach haploidalnych (nie można przecież zmniejszyć liczby chromosomów poniżej podstawowego kompletu). Zachodzi natomiast w męskich i żeńskich organach rozrodczych u zwierząt i części roślin – powstają wówczas komórki generatywne – gamety. U grzybów i roślin ten typ podziału prowadzi do powstania zarodników (spor). 1) Profaza I: a) leptoten – stopniowo pojawiają się cienkie, długie i nieco splątane nici chromosomów, b) zygoten – stadium synapsis, czyli koniugacji chromosomów zwanych homologicznymi; chromosomy homologiczne rozpoznają się i dobierają parami, ułożona równolegle para tworzy biwalent c) pachyten – nazywane stadium grubych nici, chromosomy skręcają się i grubieją; zachodzi crossing-over, czyli wymiana odcinków chromatyd chromosomów homologicznych; konsekwencją c.o. są chiazmy (zgrubienia biwalentów będąca wynikiem łączenia się chromatyd) d) diploten - pary chromatyd chromosomów siostrzanych rozchodzą się, ale pozostają złączone w punktach zwanych chiazmami e) diakineza - zanika otoczka jądrowa i jąderka, zachodzi maksymalna spiralizacja chromosomów w biwalentach, tworzą się włókna wrzeciona kariokinetycznego chromosomy homologiczne połączone są chiazmami 2) Metafaza I : w metafazie I Podziału włókienka wrzeciona podziałowego przyłączają się do centromerów i układają się w całe biwalenty w płaszczyźnie środkowej komórki. Stopniowe skracanie włókienek wrzeciona podziałowego prowadzi do rozerwania biwalentów. 3) Anafaza I: rozejście się chromosomów homologicznych do przeciwległych biegunów wrzeciona podziałowego(kariokinetycznego). Zachodzi redukcja liczby chromosomów; z każdego biwalentu jeden chromosom idzie do jednego bieguna, a drugi do drugiego. 4) Telofaza I: wokół grup chromosomów odtwarzana jest otoczka jądrowa, pojawia się także jąderko; chromosomy ulegają częściowo despiralizacji; następuje cytokineza Bilans pierwszego podziału: Powstały dwie jednojądrowe komórki. Każda z komórek posiada losowo segregowane, po jednym z każdej pary, chromosomy. Oznacza to zmniejszenie liczby chromosomów z 2n do n. Część chromosomów zawiera chromatydy zrekombinowane. Każdy chromosom w jądrach potomnych jest podwójny (składa się z dwóch chromtatyd).
W pierwszym cyklu podziałowym ma miejsce rekombinacja. Drugi etap podziałowy nazywamy podziałem homotypowym, ponieważ formalnie nie zmienia liczby chromosomów (przed i po jest n). Morfologicznie przypomina (tylko przypomina) zwykłą mitozę. Faktycznie, nawet jeśli między cyklami podziałowymi nastąpi krótka INTERFAZA, to nigdy nie będzie w niej zachodziła replikacja DNA. Przebieg drugiego cyklu podziałowego przedstawia się następująco: 1) Profaza II: kondensacja chromatyny do chromosomów, zanikanie otoczki jądrowej, formowanie wrzeciona 2) Metafaza II: układanie chromosomów w płaszczyźnie równikowej, połączenie centromerów z niciami białkowymi (wrzecionem), pęknięcie ostatniego centromeru oznacza koniec metafazy 3) Anafaza II: wrzeciono podziałowe kurczy się, centromery pękają, czego skutkiem jest oddzielenie się chromatyd i wędrówka ku przeciwległym biegunom 4) Telofaza II: Odtworzenie otoczki jądrowej wokoło skupisk chromosomów potomnych - wyodrębnienie się jąder potomnych, despiralizacja chromosomów do chromatyny. Cytokineza - podział cytoplazmy Skutkiem drugiego podziału mejotycznego jest: Zwiększenie liczby jąder kmórek potomnych. Utrzymanie, zmniejszonej po pierwszym podziale do n, liczby chromosomów we wszystkich komórkach. Komórki potomne posiadają pojedyncze chromosomy typu niezrekombinowanego (tzw. rodzicielskie) i zrekombinowanego (wymieszane). Jaki chromosom do jakiego jądra trafi, to sprawa przypadku. W sumie więc powstaje losowy zestaw chromosomów, co jest źródłem różnorodności w świecie organizmów żywych. Podsumowanie: I. Do cech charakterystycznych mitozy należy zaliczyć to, że: Składa się z jednego cyklu podziałowego. Zwykle zachodzi w komórkach somatycznych ( wszystkich komórkach ciała z wyjątkiem komórek macierzystych zarodników i gamet) Z jednego jądra pierwotnego powstają dwa jądra potomne. Nie zmienia liczby chromosomów w jądrach potomnych. Oznacza to, że jeśli komórka macierzysta miała 2n = 46 chromosomów, to komórki potomne będą miały po 2n = 46 chromosomów każda. Dzięki temu jest możliwy np. wzrost organizmów w drodze zwielokrotnienia ilości komórek. II. Do cech charakterystycznych mejozy należy zaliczyć to, że: Składa się z dwóch cykli podziałowych, pomiędzy którymi nie ma replikacji DNA. Zachodzi w męskich i żeńskich organach rozrodczych u zwierząt i części roślin – powstają wówczas gamety. Z jednego jądra pierwotnego powstają cztery jądra potomne. Zmienia liczbę chromosomów w jądrach potomnych z 2n do n. Umożliwia utrzymanie stałej, charakterystycznej dla danego gatunku liczby chromosomów w kolejnych pokoleniach. Jest źródłem zmienności genetycznej organizmów, ponieważ prowadzi do mieszania informacji gentycznej w procesie crossing over.
Opublikowano dnia: 07 stycznia, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj

Więcej streszczeń i recenzji użytkownika Gromadka

More
X

.