Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Transport odpadów

książki Streszczenie   według:danwar     Autor : Jan Kowalski
ª
 
Duży udział w procesie gromadzenia odpadów ma ich wywóz. Bez względu na sposób gromadzenia konieczne było i jest jak najszybsze wywiezienie odpadów z miejsca ich gromadzenia. Zaleganie odpadów stanowi zagrożenie sanitarne dla otoczenia, są źródłem nieprzyjemnych zapachów, sprzyjają rozwojowi organizmów chorobotwórczych. W miastach częstotliwość wywozu może się wahać od codziennego do jednokrotnego w ciągu tygodnia. W małych jednostkach osiedleńczych (do kilkuset mieszkańców) wywożenie odpadów może odbywać się ze śmietników typu stałego. W jednostkach większych usuwanie odpadów z reguły odbywa się transportem samochodowym typu zamkniętego (śmieciarki) należącym do przedsiębiorstw komunalnych na obszarze gminy. W małych gminach odpady niestety często deponowane są na składowiskach „dzikich” lub niedostatecznie zabezpieczonych. W dużych jednostkach osiedleńczych usuwanie odbywa się zorganizowanym transportem zamkniętym, odpady deponowane są na składowiska uporządkowane lub wywożone do kompostowni lub spalarni. W całym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi obejmującym gromadzenie, usuwanie i unieszkodliwianie, wywóz ma znaczący udział w ogólnych kosztach systemu (od 40% do 70%) i dlatego ważne jest, aby był dobrze zorganizowany. System usuwania / wywozu odpadów obejmuje dwie podstawowe funkcje: 1) zbieranie przy użyciu specjalistycznych pojazdów odpadów nagromadzonych w punktach gromadzenia, 2) wywóz zebranych odpadów do zakładu unieszkodliwiania. Do zbierania odpadów stosowane są powszechnie dwa rodzaje pojazdów specjalistycznych: 1) z nadwoziem specjalnym do załadunku odpadów gromadzonych w pojemnikach – pojazdy do zbierania odpadów w systemie przyczepowym, 2) ze specjalnym nadwoziem dźwigowym do wymiany kontenerów – pojazdy zbierające odpady w systemie wymiennym. Obsługa samochodów pracujących w systemie przyczepowym składa się z kierowcy i 2 – 3 ładowaczy. Samochody takie wykonują zazwyczaj 2 kursy dziennie. W sporadycznych przypadkach, zwłaszcza w miastach liczących poniżej 50 tys. mieszkańców, możliwe jest zwiększenie liczby kursów do trzech. Czas przejazdu po trasie załadunku zajmuje 2 – 2,5 godz., zależnie od rodzaju zabudowy i typu pojemników. Samochody pracujące w systemie wymiennym najczęściej posiadają obsługę jedno- lub dwuosobową. Samochody te wykonują 4 – 6 kursów dziennie. Stosowane pojazdy specjalistyczne do usuwania odpadów z miejsc gromadzenia, z uwagi na ich wyposażenie w wiele mechanizmów i układów sterowania oraz liczbę załogi, powinny w zasadzie spełniać głównie funkcję zbierania odpadów. Wywóz zebranych odpadów należy uznać jako funkcję uzupełniającą. Wydłużające się drogi transportu na coraz odleglejsze składowiska oraz zmniejszenie szybkości transportowej na bardzo obciążonych ruchem kołowym drogach, powodują spadek liczby kursów roboczych pojazdów w funkcji zbierania odpadów. Wywóz odpadów może odbywać się w systemie: – niewymiennym (przesypowym): po opróżnieniu pojemników śmieci ładowane są do samochodów śmieciarek, a pojemniki pozostają w miejscu gromadzenia, – wymiennym: zapełnione pojemniki na odpady podmieniane są pustymi w miejscu gromadzenia odpadów. Z punktu widzenia liczby środków transportu użytych do wywozu tego samego ładunku rozróżnia się jednostopniowy i dwustopniowy system wywozu. System jednostopniowy (bezpośredni) polega na transporcie odpadów bezpośrednio z miejsca gromadzenia do zakładu unieszkodliwiania. Zwiększone odległości transportu, wymuszają stosowanie innych form zbierania i wywożenia odpadów. W takim przypadku zaleca się rozdzielenie funkcji zbierania odpadów od funkcji ich wywożenia i zastosowanie różnych pojazdów dla tych rozdzielonych funkcji. Ten system określa się jako dwustopniowy lub z uwagi na konieczność przeładunku z jednego pojazdu na drugi – system przeładunkowy. System przeładunkowy – dwustopniowy pozwala na zwiększenie efektywności ekonomicznej całego systemu. W tym systemie zbieranie odpadów orazich transport od stacji przeładunkowej odbywa się taborem dotychczas stosowanym do wywozu odpadów. Po przeładunku do wywozu odpadów na znaczne odległości stosowane są pojazdy o wyraźnej funkcji transportowej i dużej pojemności – tzw.
transportowce. Przewóz odpadów transportem dwustopniowym, stosowany w wielu krajach ma następujące zalety: 1) lepsze wykorzystanie czasu pracy pojazdów zbierających odpady z miejsc nagromadzenia, 2) zmniejszenie ilości pojazdów zbierających odpady dla danego rejonu obsługi, 3) bardziej efektywne wykorzystanie załóg pojazdów zbierających, 4) zmniejszenie natężenia ruchu na trasach wywozowych, 5) zmniejszenie ilości pojazdów dostarczających odpady do zakładu unieszkodliwiania. Z uwagi na sposób przeładunku rozróżniamy następujące typy stacji przeładunkowych: 1) stacje przeładunkowe bez zagęszczania: · przeładunek bezpośredni – przesypowy, · przeładunek pośredni, 2) stacje przeładunkowe z zagęszczaniem wewnętrznym: · przeładunek do kontenera z wewnętrzną prasą, · przeładunek do zbiornika naczepy z wewnętrzną prasą, 3) stacje przeładunkowe z zagęszczaniem stacjonarnym: · przeładunek bezpośredni, · przeładunek pośredni, · przeładunek z prasowaniem odpadów w bele / pakiety, 4) stacje przeładunkowe z obróbką odpadów: · przeładunek np. z rozdrobnieniem odpadów. Przewóz odpadów, zwłaszcza w drugim stopniu transportu, może być dokonywany transportem drogowym (samochodowym), kolejowym (wagony) lub wodnym (barki). Stacje przeładunkowe mogą funkcjonować z przeładunkiem bezpośrednim (przesypowym) lub z przeładunkiem pośrednim. Przeładunek bezpośredni (przesypowy) polega na przesypywaniu odpadów z pojazdu I stopnia bezpośrednio do pojazdu II stopnia. Ten system znajduje zastosowanie dla małych aglomeracji miejskich oraz terenów o luźnej zabudowie (terenów wiejskich). Przeładunek pośredni polega na rozładowaniu odpadów z pojazdu I stopnia do bunkra lub na rampę rozładowczą i następnie załadowaniu tych odpadów ładowarką lub żurawiem samojezdnym z chwytakiem do kontenera lub skrzyni ładunkowej pojazdu II stopnia. Ten system przeładunku znajduje zastosowanie dla aglomeracji miejskich średniej wielkości, a także jest stosowany w dużych miastach. Obydwa systemy przeładunku odpadów bez zagęszczania są rozwiązaniami prostymi i nie wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych. Znajdują zastosowanie w sytuacjach, gdy potrzeba transportu odpadów na duże odległości ma charakter czasowy. Inaczej odbywa się transport ciekłych odpadów komunalnych. Odpady te gromadzone są w zbiornikach, a następnie usuwane z tych zbiorników i wywożone taborem asenizacyjnym. Obowiązek pozbywania się nieczystości płynnych spoczywa na właścicielu nieruchomości, który może korzystać z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenia. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania korzystania z tych usług, natomiast wywożący powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną. Pojazdy asenizacyjne powinny uwzględniać wymagania dotyczące: 1) bezpieczeństwa i zdrowia osób korzystających i obsługujących pojazdy asenizacyjne; 2) ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dla odpadów wielkogabarytowych, niektórych odpadów niebezpiecznych i surowców wtórnych często stosowany jest system „na żądanie”, czyli odbiór odpadów po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.
Opublikowano dnia: 06 sierpnia, 2006   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.