Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Budżet państwa

książki Streszczenie   według:Madzia131     Autor : Madzia 131
ª
 
1. Budżet państwa.Budżet państwa może być rozumiany w trzech aspektach: ekonomicznym– pewien fundusz pieniężny, prawnym– pewien akt normatywny, technicznym– wszelkie czynności związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków budżetowych. W ostatecznym rozrachunku jest to narzędzie polityki społecznej, jako najwyższej rangi plan finansowy, uwzględniający zestawienie prognozowanych na następny rok budżetowy dochodów i wydatków oraz rzeczywistych przychodów i rozchodów: organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, sądów i trybunałów oraz administracji rządowej. Te instytucje zobowiązane są dozrealizowania dochodów w zaplanowanej wysokości, dokonania wydatków określonych w planie. Uchwalanie budżetu jest ważnym zadaniem każdej władzy. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej stanowi, iż Prezydent może rozwiązać Sejm, jeśli w określonym czasie nie uchwali on budżetu.Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków, dochody niepodatkowe (takie jak np. cło), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne.Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami oraz subwencji dla gmin.Budżet ma dać odpowiedź na dwa zasadnicze pytania: jakimi środkami dysponuje państwo na realizacje swojej polityki oraz jak te środki rozdzielić, by państwo mogło się wywiązać ze swoich zobowiązań i zrealizować swe zamierzenia.Celem sporządzania budżetu jest racjonalizacja wydatków. Budżet jest podstawą finansowego planowania przedsięwzięć oraz dostarcza najważniejszych informacji potrzebnych do kontroli prowadzonej działalności. 2. Źródła wpływów budżetowych. Wpływy(dochody) budżetowe to środki pieniężne pobierane przez państwo od osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz z innych źródeł na sfinansowanie wydatków związanych z realizacja zadań państwowych. Ich żródłami są: + podatki, płacone przez wszystkie podmioty gospodarcze. Przez pojęcie podatku należy rozumieć obowiązkowe, bezzwrotne świadczenie pieniężne pobierane przez państwo od obywateli i przedsiębiorstw na podstawie przepisów prawa. Struktura podatków w Polsce przedstawia się następująco:o Dochodowe: o od osób fizycznych(PIT),o od osób prawnych(CIT),o rolny i leśny – akcyza,o od środków transportu,o od posiadania psa.o Majątkowe:o od spadków i darowizn,o od nieruchomości (VAT).o Konsumpcyjne:o od towarów i usług,o cło.Wszystkie przedsiębiorstwa prywatne i państwowe zobowiązane są płacić podatek dochodowy od osób prawnych, jeśli ze swojej działalności osiągają jakikolwiek zysk. Stawka tego podatku jest jednakowa i nie zależy od wysokości zysku. Przedsiębiorstwa polskie płacą też podatek od towarów i usług, czyli VAT (z ang. Value Added Tax - podatek od wartości dodanej). Obecnie obowiązują trzy stawki VAT:- 22% - na większość towarów i usług,- 7% - obniżony na niektóre produkty i usługi np. na mieszkania, artykuły szkolne, towary spożywcze, materiały i usługi budowlane, - 0% - na książki, aparaty słuchowe i inne, określone w ustawie.Ponadto innym rodzajem podatku jest akcyza, czyli podatek pośredni, wliczony w cenę niektórych towarów. W Polsce akcyzą objęte są m.in:benzyna, oleje napędowe, papierosy, spirytus, alkohole, broń myśliwska, futra, łodzie żaglowe, samochody osobowe, wyroby kosmetyczne, perfumeryjne itp. Państwo za pośrednictwem akcyzy może też oddziaływać na popyt określonych towarów, jeśli chce ograniczyć ich spożycie np. ze względów zdrowotnych lub wymusić oszczędna gospodarowanie nimi np. benzyną. VAT, akcyza, a także podatek dochodowy PIT i CIT zasilają w znaczącym stopniu budżet państwa, natomiast podatki: leśny, rolny, mieszkaniowy, od spadków i darowizn, od środków transportu czy od posiadania psa wpłacane są do budżetu samorządu terytorialnego (gmin, powiatów). Działają one na takiej zasadzie, że im większe są dochody, tym większy procent ich wartości trzeba odprowadzić do urzędu skarbowego. + opłaty, + obowiązkowe wpłaty z zysków przedsiębiorstw państwowych, + cła, + zyski i wpłaty z NBP(Narodowego Banku Polskiego), + dochody ze sprzedaży, najmu, dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, + pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa, + mandaty, grzywny, kolegia, + inne wpłaty i wpływy.
3. Kierunki wydatków budżetowych.Wydatkami budżetowymi nazywamy środki pieniężne przekazywane z budżetu państwa na finansowanie zadań państwa.Wydatki budżetowe odzwierciedlają kierunki i zakres działalności państwa w obszarze, na którym zawodzi rynek. Pewne zadania może bowiem wykonywać tylko i wyłącznie państwo (obronność, wymiar sprawiedliwości, stosunki zagraniczne itd.). Przyczyn wzrostu wydatków budżetowych upatruje się między innymi w rosnącym średnim dochodzie na jednego mieszkańca, przemianach technologicznych, zmianach demograficznych, kosztach świadczeń budżetowych oraz w urbanizacji. Wydatki państwa powinny być w całości pokryte z jego dochodów. Zwykle jednak bywa, że wydatki są większe niż dochody, wówczas powstaje deficyt budżetowy. Rząd musi zdobyć pieniądze na pokrycie deficytu. Może w takiej sytuacji zaciągnąć pożyczkę w banku lub dokonać sprzedaży obligacji. Zaciągniętą pożyczkę w raz z oprocentowaniem rząd musi spłacić bankowi w terminie, a obligacje wykupić z odsetkami od ludności. Kierunki wydatków budżetowych najlepiej można przedstawić, klasyfikując je według różnych względów: + Klasyfikacja wydatków budżetowych ze względu na charakter ponoszonych wydatków: - Wydatki inwestycyjne – przeznaczone są na finansowanie inwestycji, zwiększenie kapitału własnego, instytucji finansowych, - Wydatki bieżące sfery budżetowej, do których zalicza się np. wydatki na wynagrodzenie, opłaty energię elektryczną, dotacje dla szkół wyższych. + Klasyfikacja ze względu na realizację zadań: - Wydatki na gospodarkę – są to środki pieniężne przeznaczone na walkę z niekorzystnymi zjawiskami ekonomicznymi takimi jak inflacja czy bezrobocie, - Wydatki na działalność niezbędną na funkcjonowanie państwa np. obrona narodowa, utrzymanie porządku wewnętrznego, administracja państwowa, -Wydatki socjalno-kulturalne: oświata, nauka, kultura, ochrona zdrowia, opieka społeczna. + Klasyfikacja ekonomiczna: - wydatki nabywcze – związane są z dokonywaniem przez państwo zakupów dóbr i usług o charakterze materialnym i określają wysokość udziału państwa w produkcie społecznym, - wydatki redystrybucyjne (transfery) – wydatki te decydują o wykorzystaniu produktu społecznego. + Klasyfikacja ze względu na konieczność ponoszenia wydatków: - wydatki konieczne, np. sądy, wojsko, - wydatki pożądane, np. budowa dróg, urządzeń związanych z ochroną środowiska naturalnego. Możliwości kształtowania wydatków budżetu państwa są ograniczane rosnącymi wydatkami stałymi, które muszą być sfinansowane w pierwszej kolejności. Chodzi tu np. o takie wydatki, jak: renty, emerytury, obsługa zadłużenia krajowego i zagranicznego, utrzymanie minimum bezpieczeństwa publicznego itp. Przez to możliwości manewrów każdej władzy w zakresie finansów publicznych są ograniczone. Dlatego też, we współczesnych demokratycznych państwach zmiana rządu nie ma większego przełożenia na zasadniczą zmianę struktury wydatków budżetowych.
Opublikowano dnia: 11 marca, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    podatki które zasilają budżet państwa Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    czy transfery zaliczamy do wydatków nabywczych budżetu państwa Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.