Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Przedsiębiorstwo definicja klasyfikacja UE

Praca naukowa Streszczenie   według:mi84m    
ª
 

Według Kodeksu Cywilnego „Przedsiębiorstwo jest zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Obejmuje ono: nazwę (firmę), znaki towarowe, księgi handlowe, nieruchomości i ruchomości, które do niego należą, a także wzory użytkowe i zdobnicze, zobowiązania i obciążenia wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa, prawa majątkowe z najmu i dzierżawy lokali”[1]. Przedsiębiorstwo jest planowo zorganizowaną działalnością, która ma na celu produkcję, wytwarzanie lub sprzedaż dóbr albo usług. Działalność ta musi być prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek. Przedsiębiorstwo występuje na rynku zarówno jako sprzedawca, jak i nabywca, a w ten sposób jest połączone z otoczeniem[2].
Zgodnie z nową definicją „małym lub średnim przedsiębiorstwem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną” czyli mogą być nimi zarówno osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz inne podmioty. Kryteria nie są więc związane z formą prawną podmiotu[3]. Małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli MŚP wyodrębniono według następujących kryteriów:

a) wielkości obrotów,
b) sumy bilansowej aktywów przedsiębiorstwa,
c) stanu zatrudnienia.

Kryteria podziału przedsiębiorstw zawiera tabela 1.

Tabela 1. Kryteria podziału przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwo< br>
Małe

Średnie

Zatrudnienie

Do50 osób

do 250 osób

Przychody ze sprzedaży

do 10 mln euro

do 50 mln euro

Suma aktywów

do 10 mln euro

do 43 mln euro

Uwaga! To fragmenty mojej pracy.

Źródło: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. O swobodzie działalności gospodarczej. Dz. U. Nr 173, poz. 1807.
[1] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
[2] D. Krzemińska: Finanse przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2002, s. 14.
[3] http://ec.europa.eu/

Opublikowano dnia: 15 marca, 2011   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.