Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Biznes I Finanse>Rachunkowość>Przedsiębiorstwo - Kapitał przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo - Kapitał przedsiębiorstwa

Praca naukowa Streszczenie   według:mi84m    
ª
 
Celem każdego przedsiębiorstwa jest maksymalizacja jego wartości rynkowej, czyli maksymalizacja dochodu jego właścicieli. Żeby przedsiębiorstwo mogło je realizować musi posiadać kapitał do działalności bieżącej i rozwojowej, który może pochodzić
z różnych źródeł . Kapitałem przedsiębiorstwa są źródła finansowania majątku.
W bilansie wykazywane są one po stronie pasywów. Kapitał może pochodzić
od wierzycieli, jest to wtedy kapitał obcy lub od właścicieli przedsiębiorstwa i mówi się wtedy o kapitale własnym . Przedsiębiorstwo, żeby mogło zacząć funkcjonować już na początku musi posiadać kapitał. Nie jest on obligatoryjny we wszystkich przypadkach, bo prawo zobowiązuje do jego posiadania tylko niektóre formy prawne przedsiębiorstw. Wniesione przez wspólników środki tworzą kapitał początkowy, który jest niezbędny do rozpoczęcia działalności. Może on być nie tylko w postaci środków pieniężnych, ale również
w postaci aportu . Forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa obliguje
do formowania kapitału własnego przedsiębiorstwa w określony sposób. Kapitały własne to kapitały założycielskie, takie jak:
- kapitał udziałowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
- kapitał akcyjny w spółce akcyjnej,
- kapitał udziałowy w spółdzielni,
- fundusz założycielski w przedsiębiorstwie państwowym .
Do kapitałów własnych należą również kapitały zapasowe nazywane też rezerwowymi. Kapitał własny i finansowany nim majątek są zabezpieczeniem
i gwarancją pozyskiwania kapitałów obcych, a zarazem zaspokajają roszczenia ewentualnych wierzycieli, dlatego jedną z jego funkcji jest funkcja gwarancyjna. Posiadanie kapitału własnego jest korzystne, ze względu na to, że jest on stabilnym źródłem finansowania działalności, zwiększa płynność podmiotu, gwarantuje wierzycielom odzyskanie środków finansowych. Wadą kapitału własnego jest ryzyko związane z jego utratą lub zmniejszeniem w wyniku ponoszenia strat przez przedsiębiorstwo lub bankructwa. Kapitał własny pełni również funkcję roboczą, co oznacza, że dzięki jego posiadaniu przedsiębiorstwo może realizować swoją działalność i powinno przynosić zysk. Tą samą funkcję pełni kapitał obcy, ale w odróżnieniu
do kapitału własnego nie posiada on funkcji gwarancyjnej .
Kapitały obce są sumą wartości składników majątku, które pochodzą od innych podmiotów i zostały przekazane do czasowej dyspozycji danemu podmiotowi. Kapitał ten stanowi dług wobec innych podmiotów i podlega zwrotowi w określonym czasie. Dzięki niemu przedsiębiorstwo finansuje działalność bieżącą i inwestycyjną. Kapitały obce dzielą się na zobowiązania długoterminowe, czyli takie, których termin spłaty wynosi więcej niż 1 rok oraz zobowiązania krótkoterminowe o terminie nie przekraczającym jednego roku.

Opublikowano dnia: 30 czerwca, 2011   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.