Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Biznes I Finanse>Rodzaje analizy finansowej

Rodzaje analizy finansowej

Praca naukowa Streszczenie   według:ZiaYa    
ª
 
Rodzaje analizy ekonomicznej.
Regulowanie i sterowanie procesami gospodarczymi w przedsiębiorstwie wymaga poddawania analizie zarówno stanów tych procesów, jak i przebiegu oraz wyników osiąganych w danym czasie. Przyjęcie kryterium przedmiotowego lub czasowego umożliwia wyróżnienie kilku rodzajów analizy ekonomicznej.
Uwzględniając kryterium przedmiotowe, należy przede wszystkim wyodrębnić analizę:
- makroekonomiczną
- mikroekonomiczną
Przedmiotem analizy makroekonomicznej są stany i wyniki ekonomiczne całej gospodarki narodowej. Sporządzają ją centralne organy administracji państwowej, tj. Centralny Urząd Planowania, Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny.
Zadaniem analizy mikroekonomicznej jest natomiast badanie stanów i wyników działalności ekonomicznej i podmiotów gospodarczych.
W ramach analizy mikroekonomicznej można wyodrębnić analizy dziedzinowe, obejmujące poszczególne dziedziny działalności gospodarczej, np. analizę gospodarki materiałowej, analizę zatrudnienia i płac, oraz analizy problemowe, dotyczące głównych w danym okresie problemów gospodarczych, np. wydajność pracy, kosztów własnych produkcji, obrotów aktywów.
Analizę ekonomiczną ze względu na przyjęty horyzont czasowy można podzielić na: analizę ex post (retrospektywną), analizę ex ante (antycypacyjną), tę ostatnią zaś na analizę taktyczną (średniookresową) oraz analizę strategiczną (długookresową).
Analiza ex post, zwana także retrospektywną, należy do najlepiej opracowanych rodzajów analizy ekonomicznej. Może być przeprowadzona na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwie. Jej podstawowym celem jest przeprowadzenie badań strukturalnych i przyczynowych w odniesieniu do minionych zadań gospodarczych w przyjętym przedziale czasu (kwartał, rok). Dzięki wynikom analizy ex post można nie tylko wyjaśnić zmiany, jakie zaszły w przedsiębiorstwie jako całości, lecz również w poszczególnych wycinkach jego działalności. Można także, wykorzystując uzyskane wyniki, zapobiegać w przyszłości zmianom niepożądanym, a także utrwalać tendencje w zarządzanych obiektach gospodarczych.
Analiza operatywna ma na celu przygotowanie informacji analitycznych o zjawiskach i procesach gospodarczych w relatywnie krótkich odcinkach czasu – zmiana, dzień, dekada. Najistotniejszą cechą analizy operatywnej jest niemal bezpośrednie wykorzystywanie jej warunków do regulacji zaistniałych odchyleń od założonych parametrów i do likwidacji występujących zakłóceń w przebiegu procesów gospodarczych i produkcyjnych.
Analiza ex ante, zwana także antycypacyjną, podobnie jak analiza ex post może być przeprowadzana na wszystkich poziomach zarządzania w przedsiębiorstwie. Pozwala ustalać wyniki przewidywanych procesów gospodarczych we wszystkich dziedzinach działalności oraz w przedsiębiorstwie jako całości. Uwzględnia ona zarówno czynniki te, które działały wcześniej, jak i te, które mogą się pojawić w przyszłości. Analizę ex ante wykorzystuje się we wszystkich procesach decyzyjnych, a przede wszystkim planowania.
Analiza taktyczna jest tym rodzajem analizy ex ante, który obejmuje okresy nie dłuższe niż jeden rok. Dzięki relatywnie krótkiemu horyzontowi czasowemu wyróżnia się dużą szczegółowością i wysokim prawdopodobieństwem uzyskanych wyników badawczych.
Analiza strategiczna odnosi się do okresów dłuższych niż jeden rok i z tego powodu ma nieco odmienny zakres tematyczny oraz mniejszy stopień szczegółowości i dokładności aniżeli analiza taktyczna. Wyróżnia się w niej:
- analizę wewnętrzną, zajmującą się słabymi i mocnymi stronami przedsiębiorstwa w zakresie zasobów ludzkich (kwalifikacje, płynność, jakość kierowania), zasobów technicznych (nowoczesność wyposażenia, zdolność produkcyjna, potencjał badawczy), zasobów handlowych (sieć dystrybucji, konkurencyjność wyrobów) i zasobów finansowych (płynność, zadłużenie, cash flow, struktura kosztów),
- analizę zewnętrzną, zajmującą się szansami i zagrożeniami przedsiębiorstwa w otoczeniu. Szczególną uwagę zwraca się w niej na stan konkurencji, stan gospodarki jako całości, stan prawnopolityczny państwa, zasoby surowcowo – materiałowe itp.
- analizę synergii przedsiębiorstwa z otoczeniem.
Opublikowano dnia: 01 kwietnia, 2012   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.