Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Makbet

książki Streszczenie   według:Selene     Autor : William Szekspir
ª
 
Akcja utworu toczy siê w mrocznej atmosferze œredniowiecza: posêpny urok starego zamczyska, groŸna sceneria wrzosowiska, na którym Makbet i Banco spotykaj¹ czarownicê, etos rycerski i wszystko to, co siê z nim wi¹¿e: blask s³awy, duma zwyciêstwa, szlachetnoœæ, oddanie królowi i wiernoœæ kochance. Cechy te okreœlaj¹ bohatera tytu³owego, który jednak nie jest bez skazy: marzy o s³awie i pragnie w³adzy. Wielkie aspiracje kontrastuj¹ jednak z kruchoœci¹ charakteru. Makbet jest cz³owiekiem wra¿liwym i delikatnym, ma naturê poety. Ona w³aœnie sprawia, ¿e trudno jednoznacznie okreœliæ czy spotkane na wrzosowisku wiedŸmy to niezale¿ne metafizyczne postacie œwiata grozy, czy projekcja uczuæ wewnêtrznych, ukrytych pragnieñ bohatera. Momentem zwrotnym w jego dziejach jest okrutna zbrodnia na królu Duncanie. Scenariusz chytrze podsuwa mu ¿ona. Makbet stanie w sytuacji tragicznej: mo¿e wiele zyskaæ - koronê pozycjê, uznanie ukochanej kobiety i rónie wiele straciæ, przede wszystkim to, co dla rycerza najistotniejsze: honor i szacunek dla samego siebie. Tragizm decyzji potêguje wieloletnia przyj¿ñ z królem i drêcz¹ca œwiadomoœæ, ¿e wykorzystuje jego zaufanie. Dzia³a jednak magia przepowiedni i konsekwencyjna postawa ¿ony. Zabójstwo króla poci¹ga za sob¹ kolejne zbrodnie. ¯ycie bohatera zaczynaj¹ wype³niac chorobliwe obsesje, strach i lêk przed utrat¹ w³aszy. Jednoczeœnie urok w³adzy t³umi rozterki, hartuje charakter i powoduje diametraln¹ zmianê charakteru. Staje siê okrytnym i apodyktycznym w³adc¹. Kiedy po wys³uchaniu drugiej przepowiedni nabiera pewnoœci,¿e ¿adna si³a nie jest mu w stanie zagroziæ, zmienia swoje ¿ycie w "opowieœæ idioty, pe³n¹ wœciek³oœci i wrzasku.
" Dzieje Makbeta s¹ œwiadectwem nieobliczalnych mo¿liwoœci czynienia z³a przez cz³owieka. To przecie¿ nie Fatum, nie perfidnie sformo³owana przepowiednia, ale ciemna strona ludzkiej natury napisa³a jego krwawy dramat. Lady Makbet w powszechnej opini uchodzi za synonim ¿elaznej damy, osoby o silnym, stanowczym charakterze i niezbyt wyrafinowanej duszy. Jednak stanowcza jest tylko do pewnego momentu - zabójstwa króla, potem jej osobowoœæ poczyna siê kruszyæ. Mroczna strona jej natury nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistoœci¹, o której œni³a. P³aci utrat¹ spokoju, szaleñstwem. Mimo, i¿ losy obydwu postaci obrazuj¹ t¹ sam¹ tezê o determinacji ludzkiej natury, w rezultacie s¹ diametralnie ró¿ne, bo inaczej reaguj¹ na zbrodnie. Wra¿liwy Makbet - zmienia siê w autokratê, który pod mask¹ tyrana kryje lêk przed zdemaskowaniem, silna Lady przeistacza siê w kruch¹ istotê, dla której ob³êd stajê siê immanentn¹ czêœci¹ osobowoœci. Wspólna zbrodnia nie zacieœnia miêdzy nimi wiêzi, lecz oddala. Kierunek ich kroków wyznacza ró¿ny rytm namiêtnoœci, ¿¹dz i chorobliwych obsesji.
Opublikowano dnia: 01 kwietnia, 2006   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.